31. kapitola

Beda tým, ktorí idú do Egypta; len Hospodin zachráni. Assúr padne.

1 Beda tým, ktorí idú dolu do Egypta o pomoc a spoliehajú sa na kone a nadejú sa na vozy, pretože ich je mnoho, a na jazdcov, pretože sú veľmi mocní, a nehľadia na Svätého Izraelovho a nehľadajú Hospodina.
2 Ale aj on je múdry a uvedie zlé a neodstráni ani neodvolá svojich slov, ale povstane proti domu zlostníkov a proti pomoci tých, ktorí páchajú neprávosť. 3 A Egypťania sú ľudia a nie silný Bôh, ich kone sú telo a nie duch. A preto len čo vystrie Hospodin svoju ruku, klesne pomocník, a padne ten, ktorému pomáhal, a tak spolu, všetci zahynú. 4 Lebo takto mi riekol Hospodin: Ako keď vrčí lev alebo ľvíča nad svojou korisťou, hoci sa svolá proti nemu hromada pastierov, že sa nezľakne ich hlasu ani sa nekrčí strachom pred ich lomozom, tak sostúpi Hospodin Zástupov, aby vojoval na vrchu Sione a na jeho pahrbe. 5 Jako keď poletujú vtáci sem a ta brániac svoje mláďatá, tak bude Hospodin Zástupov chrániť Jeruzalem, aj ochráni a vytrhne, šetriac obíde a vyslobodí. 6 Navráťte sa k tomu, od ktorého tak hlboko zabŕdli synovia Izraelovi! 7 Lebo toho dňa zavrhnú každý svoje strieborné modly a svoje zlaté modly, ktorých vám narobily vaše ruky, aby ste hrešili. 8 A Assúr padne od meča, no, nie od meča muža, a meč ho zožerie, no, nie meč človeka, a bude utekať pred mečom, a jeho mládenci budú musieť dávať plat. 9 A tak zajde jeho skala od strachu, a jeho kniežatá sa budú desiť prápora, hovorí Hospodin, ktorý má vatru na Sione a má pec v Jeruzaleme.