Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

30. kapitola

Hrozba dúfajúcim v Egypt. Vraj neprorokujte!

1 Beda spurným synom odpadlým, hovorí Hospodin, hotovým vykonať radu, ale radu nie zo mňa, a lejúc uzavrieť smluvu, ale smluvu nie podľa môjho Ducha, aby hromadili hriech na hriech,
2 tí, ktorí ta idú, aby odišli dolu do Egypta, ale mojich úst sa neopýtali; aby sa posilnili silou faraona a aby sa utiekli do tône Egypta. 3 Ale vám bude sila faraonova na hanbu a útočište v tôni Egypta na posmech. 4 Lebo jeho, Júdove kniežatá boly v Coane, a jeho poslovia prišli až do Chánesa. 5 Všetci sa budú hanbiť pre ľud, ktorý im neprospeje; nie na pomoc ani nie na prospech, ale bude na hanbu i na potupu. 6 Bremä hoviad na Juhu. Zemou súženia a úzkosti, odkiaľ pochodí lev a ľvíča, zmija a ohnivý had lietajúci, nesú svoje bohatstvo na chrbtoch mladých oslov a svoje poklady na hrbe veľblúdov k ľudu, ktorý neprospeje. 7 Lebo Egypťania? Márne a nanič budú pomáhať! Preto vyhlasujem o tomto a hovorím: Rahab sú. Sedieť! 8 A tak teraz idi, napíš to na tabuľu pred nimi a vry to do knihy, aby to bolo pre budúci čas, pre vždy, až na veky. 9 Lebo je to spurný ľud, synovia lhári, synovia, ktorí nechcú poslúchať zákon Hospodinov, 10 ktorí hovoria vidiacim videnia: Nevidzte! a tým, ktorí zrú, prorokom: Nezrite nám toho, čo je pravé! Hovorte nám hladké pochlebenstvá, zrite príjemné veci klamné; 11 vybočte z cesty, odchýľte sa od stezky; urobte to, aby zmizol zpred našej tvári Svätý Izraelov! 12 Preto takto hovorí Svätý Izraelov: Pretože opovrhujete týmto slovom a nadejete sa na útisk a na svoju prevrátenosť a spoliehate sa na to, 13 preto vám bude táto neprávosť ako trhlina, ktorá ide spadnúť, ako vydutie na vysokom múre, ktorého skrúšenie prijde znenazdania, rýchle, 14 a rozrazí ho, jako niekto rozrazí hrnčiarsku nádobu rozbitú, nezľutuje sa, takže sa nenajde z nej, keď sa raz rozbije, ani črep nabrať doň ohňa z ohnišťa alebo načrieť vody z jamy. 15 Lebo takto hovorí Pán Hospodin, Svätý Izraelov: Keď sa obrátite a upokojíte sa, budete zachránení; v utíšení sa a v dúfaní bude vaša sila. Ale nechcete, 16 lež hovoríte: Nie, ale na koňoch utečieme. Preto aj budete utekať! Na rýchlych ujdeme. Preto aj budú rýchli tí, ktorí vás budú stíhať. 17 Jeden tisíc pred okríknutím jedného, pred okríknutím piatich budete utekať, dokiaľ len nezostanete jako stĺp na temene vrchu a jako prápor na kopci.

Zasľúbenie kajúcim.

18 A preto bude očakávať Hospodin, aby sa zmiloval nad vami, a preto sa vyvýši, aby sa zľutoval nad vami - ; lebo Hospodin je Bohom súdu. Blahoslavení sú všetci, ktorí očakávajú na neho.
19 Lebo ľud, ktorý bude bývať na Sione, v Jeruzaleme, ty, ľude nebudeš už nikdy plakať; istotne sa zmiluje nad tebou na hlas tvojho kriku; len čo počuje, ohlási sa ti. 20 A keď vám i dá Pán chleba úzkosti a vody útisku, ale nebudú viacej skrytí tvoji učitelia, a tvoje oči budú vidieť tvojich učiteľov; 21 tvoje uši počujú slovo zpoza teba, ktoré bude hovoriť: Toto je tá cesta; choďte po nej, už či by ste sa obrátili napravo či naľavo. 22 A poškvrníte pokrytie tvojich strieborných rytín a modloslužobné rúcho tvojich zlatých sliatin; vyvrhneš ich ako hnusobu a povieš tomu: Von s tebou! 23 A dá i dážď na tvoje semä, ktorým poseješ svoju zem, a chlieb z úrody zeme, ktorý bude šťavnatý a výživný; tvoj dobytok sa bude pásť toho dňa na širokom pastvisku. 24 A voly a mladí osli, ktorí budú obrábať zem, budú žrať krm, solený a miešaný, ktorý bude previaty lopatou a vejačkou. 25 A na každom vysokom vrchu jako i na každom vyvýšenom brehu budú potoky, prúdy vody, v deň veľkého vraždenia, keď padnú veže. 26 Vtedy bude svetlo mesiaca jako svetlo slnka, a svetlo slnka bude sedemnásobné, jako svetlo siedmich dňov, v deň, v ktorý obviaže Hospodin zlámanie svojho ľudu a zahojí ranu jeho zbitia.

Hospodin ide trestať bezbožníkov. Assúr bude zdrtený.

27 Hľa, meno Hospodinovo prichádza z ďaleka, ktorého hnev horí a valí sa hore jako ťarcha dymu; jeho rty sú plné zúrivosti, a jeho jazyk je ako zožierajúci oheň
28 a jeho duch ako zaplavujúci potok rozvodnený, ktorý dosiahne až po hrdlo, aby preosial národy na riečici márnosti a zahodil ohlávku, vedúcu do bludu, na čeľusť národov. 29 Pieseň budete mať ako pieseň noci, v ktorej sa zasväcuje slávnosť, a radosť srdca jako radosť toho, kto ide s píšťalou, idúc na vrch Hospodinov, ku Skale Izraelovej. 30 A Hospodin dá počuť velebnosť svojho hlasu a ukáže spustenie svojho ramena s búrlivosťou hnevu a s plameňom zožierajúceho ohňa, s rozmetávajúcim víchrom, prívalom a ľadom. 31 Lebo od hlasu Hospodinovho bude zdrtený Assúr, ktorý bíjal iných prútom. 32 A stane sa, že každé prejdenie palicou silne doľahne, ktoré spustí Hospodin na neho pri bubnoch a pri citarách, a v bojoch mávaním svojej ruky bude bojovať proti nemu. 33 Lebo už dávno je pripravené peklo; aj to je prihotovené kráľovi; hlboké, široké učinil; čo do jeho popravišťa, jesto oheň a dreva mnoho; dych Hospodinov, ktorý je ako potok síry, ho zapáli.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk