Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

Egypt porazený a spustošený; múdrosť zhynula.

1 Bremä Egypta. Hľa, Hospodin sa nesie na hustom oblaku ľahkom a prijde do Egypta. Tu sa od zdesenia zaklátia modly Egypta pred jeho tvárou, a srdce Egypta sa rozplynie v jeho vnútornostiach.
2 Lebo podpichnem Egypťana proti Egypťanovi, a budú bojovať brat proti svojmu bratovi a blížny proti svojmu blížnemu, mesto proti mestu, kráľovstvo proti kráľovstvu. 3 A rozleje sa duch Egypta v jeho vnútornostiach, a jeho radu pohltím, a budú sa pýtať modiel a mrmlajúcich čarodejníkov, vešteckých duchov zomrelých a vedomcov. 4 A predám Egypt do ruky tvrdých pánov, a prísny kráľ nemilosrdný bude panovať nad nimi, hovorí Panovník Hospodin Zástupov. 5 A osiaknu vody mora, a rieka vyschne a vysuší sa, 6 a tak rieky narobia smradu, opadnú, a vyschnú veľtoky Dolného Egypta, trstina a rákos sa scvrknú a zvädnú. 7 Trávniky popri veľtoku, pri ústí veľtoku i každá siatina popri veľtoku uschne, bude odviata, a nebude jej. 8 Vtedy budú kvíliť rybári a smútiť budú všetci, ktorí vrhajú udicu do veľtoku, a tí, ktorí rozostierajú sieť na vody, uvädnú od núdze. 9 A zase tí, ktorí spracúvajú česaný ľan, sa budú hanbiť ako aj tí, ktorí tkajú kment. 10 Lebo jeho stĺpy budú rozdrtené; všetci, ktorí pracovali za mzdu, budú zarmútenej duše. 11 Ba isteže sú kniežatá mesta Coana blázni; múdrych radcov faraonových rada osprostela. Jakože smiete povedať faraonovi: Som synom múdrych, synom niekdajších kráľov? 12 Kdeže sú, kde tvoji múdri? Nože nech ti oznámia a nech vedia, čo usúdil Hospodin Zástupov vo svojej rade o Egypte! 13 Zbláznily sa kniežatá Coana; oklamané sú kniežatá mesta Nof; zaviedli Egypt, a to náčelní mužovia jeho pokolení. 14 Hospodin nalial do jeho vnútra ducha závratu, a spôsobili to, že Egypt blúdi vo všetkom, čo robí, jako blúdi opilý človek pri svojom vývratku. 15 A nebude mať Egypt diela, ktoré by bola učinila hlava alebo chvost, vetev alebo siť.

Egypt ako ženy a bude sa báť Hospodina, tak i Assúr.

16 Toho dňa bude Egypt ako ženy a bude sa triasť a strachovať pred kývnutím ruky Hospodina Zástupov, ktorou zakýva proti nemu.
17 A zem Júdova bude Egyptu na postrach: každý, komukoľvek ju pripomenú, bude sa strachovať pre radu Hospodina Zástupov, ktorú uzavrel proti nemu. 18 Toho dňa bude päť miest v Egyptskej zemi, ktoré budú hovoriť kananejským jazykom a budú prisahať Hospodinovi Zástupov. Jedno z nich sa bude volať Ir-haheres. 19 Toho dňa bude stáť oltár Hospodinov prostred Egyptskej zeme a pamätný stĺp vedľa jeho hranice Hospodinovi. 20 A bude na znamenie a za svedka Hospodinovi Zástupov v Egyptskej zemi. Lebo budú kričať k Hospodinovi pre tých, ktorí ich budú utiskovať, a pošle im spasiteľa a toho, ktorý sa bude za nich pravotiť, a vytrhne ich. 21 A tak bude Hospodin známy Egyptu, a Egypťania poznajú Hospodina toho dňa a budú mu slúžiť bitnou obeťou a obilným darom a budú sľubovať Hospodinovi sľuby i plniť. 22 A Hospodin bude biť Egypt ranami, bude biť a uzdraví, a navrátia sa k Hospodinovi, a dá sa im uprosiť a uzdraví ich. 23 Toho dňa bude hradská z Egypta do Assýrie, a Assýrovia prijdú do Egypta a Egypťania do Assýrie a Egypťania i s Assýrmi budú slúžiť Hospodinovi. 24 Toho dňa bude Izrael tretím k Egyptu a k Assýrii, požehnaním prostred zeme. 25 Pretože ho požehná Hospodin Zástupov a povie: Nech je požehnaný môj ľud Egypt a dielo mojich rúk Assýria a moje dedičstvo Izrael!