5. kapitola

Štvoraké vlasy

1 A ty, synu človeka, vezmi si ostrý meč; vezmeš si ho namiesto britvy holičov a prejdeš ním po svojej hlave a po svojej brade. Potom si vezmeš vážky a rozdelíš to.
2 Tretinu spáliš ohňom prostred mesta, keď sa vyplnia dni obliehania; potom vezmeš druhú tretinu a budeš rúbať mečom okolo nej dookola, a ostatnú tretinu rozmeceš do vetra, a ja vytasím meč za nimi. 3 Ale vezmeš odtiaľ niečo málo vlasov čo do počtu a zaviažeš ich do svojich krýdel svojho rúcha. 4 Ale ešte aj z tých vezmeš a hodíš ich doprostred ohňa a spáliš ich ohňom; z toho vyjde oheň na celý dom Izraelov.

Odôvodnenie súdu

5 Takto hovorí Pán Hospodin: Tento Jeruzalem, postavil som ho vprostred národov a vôkol neho som rozložil krajiny.
6 Ale on sa sprotivil mojim súdom páchajúc bezbožnosť, väčšiu ako pohania, a mojim ustanoveniam dopúšťajúc sa väčších hriechov než krajiny, ktoré sú vôkol neho; lebo zavrhli moje súdy a čo do mojich ustanovení, nechodili v nich. 7 Preto takto hovorí Pán Hospodin: Preto, že ste zúrili viac ako pohania, ktorí sú vôkol vás, v mojich ustanoveniach ste nechodili a mojich súdov ste nečinili, ba ani len podľa súdov pohanov, ktorí sú vôkol vás, ste nečinili, 8 preto takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, i ja prijdem na teba a vykonám v tvojom strede súdy pred očami pohanov. 9 A vykonám na tebe to, čoho som ešte nevykonal, a čomu podobného ani viac nevykonám, pre všetky tvoje ohavnosti. 10 Preto otcovia budú jesť synov v tvojom strede, a synovia budú jesť svojich otcov, a vykonám na tebe súdy a rozptýlim všetok tvoj ostatok vo všetky vetry. 11 Preto, jako že ja žijem, hovorí Pán Hospodin, preto, že si poškvrnil moju svätyňu všelijakými svojimi mrzkosťami a všelijakými svojimi ohavnosťami, preto i ja, cele iste, ujmem z teba, a nezľutuje sa moje oko, a nebudem šetriť ani ja. 12 Tretina ťa pomrie morom a pohynie hladom v tvojom strede, a tretina padne mečom vôkol teba, a tretinu rozptýlim vo všetky vetry a budem ich stíhať vytaseným mečom. 13 A tak sa dokoná môj hnev, a ukojím svoju prchlivosť na nich a poteším sa. A zvedia, že ja Hospodin som hovoril vo svojej horlivosti, keď dokonám svoju prchlivosť na nich. 14 A učiním ťa púšťou a potupou medzi národami, ktoré sú vôkol teba, pred očami každého, kto pojde tade. 15 A budeš potupou a posmechom, výstražným príkladom a zdesením národom, ktoré sú vôkol teba, keď vykonám na tebe súdy v hneve a v prchlivosti a v káraní prchlivosti, ja Hospodin som hovoril, 16 keď pošlem na nich preveľmi zlé strely hladu, ktoré budú na zkazu, ktoré pošlem nato, aby som vás zkazil, a navalím na vás hlad a polámem vám palicu chleba. 17 A pošlem na vás hlad a ľútu zver, a osirotia ťa, a mor a krv prejde tebou, a uvediem na teba meč. Ja Hospodin som hovoril.