4. kapitola

Symbolický náznak súdu

1 A ty, synu človeka, vezmi si tehlu a polož ju pred seba a vyryješ na ňu mesto, Jeruzalem.
2 Dáš proti nemu obľahnutie a vystavíš proti nemu hradby a nasypeš proti nemu val a rozložíš proti nemu tábory vojska a postav proti nemu dobývacích baranov dookola. 3 A ty si vezmi železnú panvu a postavíš ju ako železný múr medzi seba a medzi mesto a obrátiš pevne svoju tvár proti nemu, a bude obľahnuté, a obľahneš ho. To bude znamením domu Izraelovmu. 4 A ty si ľahni na svoj ľavý bok a položíš neprávosť domu Izraelovho naň; toľko dní, koľko budeš ležať na ňom, ponesieš ich neprávosť. 5 A ja ti dám roky ich neprávosti v počte dní, tristo deväťdesiat dní, a ponesieš neprávosť domu Izraelovho. 6 Keď tie dokončíš, ľahneš a budeš ležať na svojom pravom boku, po druhé, a ponesieš neprávosť domu Júdovho štyridsať dní; každý deň ti dávam za rok. 7 A proti obľahnutiu Jeruzalema obrátiš rázne svoju tvár a svoje obnažené rameno a budeš prorokovať proti nemu, proti Jeruzalemu. 8 A hľa, dávam na teba povrazy, a neobrátiš sa so svojho boku na druhý svoj bok, dokiaľ nedokončíš dní svojho obliehania. 9 A ty si vezmi pšenice, jačmeňa, bôbu, šošovice, pšena a viky a dáš to do jednej nádoby a pripravíš si z toho chlieb na počet dní, ktoré budeš ležať na svojom boku; tristo deväťdesiat dní to budeš jesť. 10 A tvojho pokrmu, ktorý budeš jesť, bude na váhu, dvadsať šeklov na deň. Od času do času ho budeš jesť. 11 Aj vodu budeš piť na mieru, šestinu hína; od času do času budeš piť. 12 A budeš to jesť pripravené jako jačmenný koláč, a budeš to piecť na lajne, ktoré vyšlo z človeka, pred ich očami. 13 A Hospodin riekol: Tak budú jesť synovia Izraelovi svoj chlieb nečistý medzi pohanmi, kam ich zaženiem. 14 Vtedy som povedal: Ach, Pane, Hospodine, hľa, moja duša nie je ničím poškvrnená, a zdochliny a roztrhaného od zveri som nejedol nikdy, od svojej mladosti až doteraz, ani ešte nevošlo do mojich úst ohavné mäso poškvrnené. 15 A riekol mi: Vidz, dal som ti kravský trus miesto lajna človeka, a teda pripravíš svoj chlieb na tom. 16 A riekol mi: Synu človeka, hľa, ja polámem opornú palicu chleba v Jeruzaleme, a budú jesť chlieb na váhu a v starosti a vodu budú piť na mieru a v predesení, 17 aby mali nedostatok chleba a vody a desili sa druh s druhom a aby chradnúc vymizli pre svoju neprávosť.