Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

44. kapitola

Zatvorená východná brána

1 A viedol ma zpät smerom ku vonkajšej bráne svätyne, ktorá je obrátená na východ, a tá bola zavrená.
2 A Hospodin mi riekol: Táto brána bude zavrená, nebude sa otvárať, ani ňou nikto nevojde, lebo Hospodin, Bôh Izraelov, vošiel ňou, a teda bude zavrená. 3 Čo do kniežaťa, on, knieža, bude v nej sedávať, aby jedol chlieb pred Hospodinom; od cesty siene brány vojde a od jej cesty vyjde.

Poučenie o službe v chráme

4 Potom ma doviedol cestou severnej brány pred dom, a videl som a hľa, sláva Hospodinova naplnila dom Hospodinov, a padnul som na svoju tvár.
5 A Hospodin mi riekol: Synu človeka, prilož svoje srdce a vidz svojimi očima a počuj svojimi ušima všetko, čo ti budem hovoriť o všetkých ustanoveniach domu Hospodinovho a o všetkých jeho zákonoch a priložíš svoje srdce, obrátiš svoj pozor ku vchodu domu i ku všetkým východom svätyne. 6 A povieš spurným, domu Izraelovmu: Takto hovorí Pán Hospodin: Už vám bolo dosť všetkých tých vašich ohavností, dome Izraelov, 7 že ste voviedli cudzincov, neobrezaných srdcom a neobrezaných telom, aby boli v mojej svätyni, aby ju poškvrnili, môj dom, keď ste obetovali môj chlieb, tuk a krv, a zrušili moju smluvu dokladať ku všetkým vašim ohavnostiam. 8 A nestrážili ste stráže mojich posviatností, ale ste ich postavili za strážcov mojej stráže v mojej svätyni, za seba. 9 Takto hovorí Pán Hospodin: Niktorý cudzinec, neobrezaný srdcom a neobrezaný telom, nevojde do mojej svätyne, nech by to bol ktorýkoľvek cudzinec, ktorý je medzi synmi Izraelovými, 10 lež iba Levitovia, ktorí sa boli vzdialili odo mňa, keď, blúdil Izrael, ktorí blúdili preč odo mňa za svojimi ukydanými bohmi, ale ponesú svoju neprávosť. 11 A budú svätoslúžiť v mojej svätyni jako stráže pri bránach domu a budú svätoslúžiť domu. Oni budú zabíjať zápalnú obeť a bitnú obeť ľudu a oni budú stáť pred nimi, aby im svätoslúžili, 12 pretože im svätoslúžili pred ich ukydanými bohmi a boli domu Izraelovmu na závadu upadnúť do neprávosti. Preto som prisahajúc pozdvihol svoju ruku proti nim, hovorí Pán Hospodin, že ponesú svoju neprávosť. 13 Ale nepriblížia sa ku mne, aby mi konali kňazskú službu ani sa nepriblížia k niktorým mojim posviatnostiam, ku svätosvätým veciam, ale ponesú svoju potupu a svoje ohavnosti, ktoré páchali. 14 A dám ich za strážcov stráže domu čo do všetkej jeho služby i čo do všetkého, čo sa koná v ňom. 15 Ale kňazi Levitovia, synovia Cádokovi, ktorí strážili stráž mojej svätyne, keď blúdili synovia Izraelovi preč odo mňa, tí sa budú blížiť ku mne, aby mi svätoslúžili, a budú stáť predo mnou obetujúc mi tuk a krv, hovorí Pán Hospodin. 16 Tí vojdú do mojej svätyne a tí sa priblížia môjmu stolu, aby mi svätoslúžili, a budú strážiť moju stráž. 17 A bude bývať tak, že keď vojdú do brán vnútorného dvora, oblečú si ľanové rúcha, a nevezmú na seba ničoho z vlny, keď budú svätoslúžiť v bránach vnútorného dvora a ďalej v dome. 18 Zdobné ovoje ľanové budú na ich hlave a ľanové nohavice budú na ich bedrách; nebudú sa opasovať znojiť sa. 19 A keď pojdú von do vonkajšieho dvora, do vonkajšieho dvora k ľudu, vyzlečú svoje rúcha, v ktorých svätoslúžia, a nechajú ich v komorách svätyne a oblečú si iné rúcha a neposvätia ľudu svojimi rúchami.

Nariadenie pre kňazov

20 A neoholia svojej hlavy, ale ani si nenechajú narásť dlhé vlasy; slušne ostrihajú vlasy svojej hlavy.
21 Vína nebudú piť, niktorý z kňazov, keď budú mať vojsť do vnútorného dvora. 22 A nevezmú si za ženu vdovy ani zahnanej, vezmú si iba panny zo semena domu Izraelovho, ale vdovu, ktorá by bola vdovou po kňazovi, si môžu vziať. 23 A budú učiť môj ľud robiť rozdiel medzi svätým a obecným a oznámia im rozdiel medzi nečistým a čistým. 24 A nad sporom budú oni stáť, aby súdili, a budú ho súdiť podľa mojich súdov a budú ostríhať moje zákony a moje ustanovenia pri všetkých mojich slávnostiach a budú svätiť moje soboty. 25 Nevojdú k mŕtvemu človekovi poškvrniť sa; len pre otca alebo pre matku, pre syna alebo pre dcéru, pre brata alebo pre sestru, ktorá nepatrila mužovi, sa smú poškvrniť. 26 A po jeho očistení mu načítajú sedem dní. 27 A toho dňa, ktorého vojde do svätyne, do vnútorného dvora, aby svätoslúžil vo svätyni, bude obetovať svoju obeť za hriech, hovorí Pán Hospodin. 28 A toto im bude za dedičstvo: Ja som ich dedičstvom, a tak im nedáte državia v Izraelovi: Ja som ich državím. 29 Obetný dar obilný, obeť za hriech a obeť za vinu, to budú oni jesť, i všetko zarieknuté v Izraelovi im bude. 30 I prvotina každého prvého ovocia zo všetkého a každá obeť pozdvihnutia zo všetkého, zo všetkých vašich obetí pozdvihnutia, bude kňazom, i prvotinu svojho cesta dáte kňazovi spôsobiť to, aby sa spustilo požehnanie na tvoj dom a odpočinulo na ňom. 31 Kňazi nebudú jesť nijakej zdochliny ani ničoho roztrhaného od divej zveri ani z vtáctva ani z hoviad.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk