Predchádzajúca kapitola

43. kapitola

Návrat Hospodinovej slávy

1 Potom ma viedol k bráne, k bráne, ktorá je obrátená na východ.
2 A hľa, sláva Boha Izraelovho prichádzala od cesty, ktorá bola na východ, ktorej zvuk bol ako zvuk mnohých vôd, a zem svietila od jeho slávy. 3 Videnie bolo jako videnie, ktoré som bol videl, ako videnie, ktoré som videl, keď som bol prišiel zkaziť mesto, a videnia boly jako videnie, ktoré som videl pri rieke Chebáre. A padnul som na svoju tvár. 4 A sláva Hospodinova prišla do domu cestou brány, ktorá hľadí na východ. 5 A Duch ma vzal a doviedol ma do vnútorného dvora, a hľa, dom bol plný slávy Hospodinovej. 6 Vtedy som počul kohosi hovoriť ku mne z domu, a nejaký muž stál vedľa mňa. 7 A povedal mi: Synu človeka, vidz miesto môjho trónu a miesto chodidiel mojich nôh, kde budem bývať prostred synov Izraelových na veky, a už viacej nepoškvrnia, dom Izraelov, mena mojej svätosti, ani oni ani ich kráľovia svojím smilstvom ani mŕtvymi telami svojich kráľov, svojimi výšinami, 8 jako keď dávali svoj prah k môjmu prahu a svoje podvoje vedľa mojich podvojí, a nebola iba stena medzi mnou a medzi nimi, a poškvrňovali meno mojej svätosti svojimi ohavnosťami, ktoré páchali, takže som im učinil koniec vo svojom hneve. 9 Ale teraz už vzdialia svoje smilstvo a mŕtve telá svojich kráľov odo mňa, a budem bývať v ich strede na veky. 10 A ty, synu človeka, oznám domu Izraelovmu o tom dome, aby sa stydeli pre svoje neprávosti, a zmerajú vzor stavby. 11 A jestli sa budú stydieť pre všetko to, čo páchali, oznám im útvar domu i jeho zariadenie i jeho východy i jeho vchody i všetky jeho útvary i všetky jeho ustanovenia i všetky útvary i všetky jeho zákony a napíš pred ich očami, aby ostríhali každý jeho útvar i všetky jeho ustanovenia a činili ich. 12 Toto je zákon domu: hore na temene vrchu celý jeho chotár kolom dookola je svätosvätý. Hľa, to je zákon domu.

Oltár

13 Toto sú rozmery oltára na lakte, lakeť dlhý lakeť a dlaň. Lono, základ, na lakeť a lakeť šírky a jeho obruba na jeho okraji dookola na jednu piaď, a to je podstavec oltára.
14 A od lona pri zemi až po dolné prepásanie dva lakte a šírky jeden lakeť a od malého prepásania až po veľké prepásanie štyri lakte a šírky lakeť. 15 A har-el, štyri lakte a od ari-ela a hore štyri rohy. 16 A ari-el mal dvanásť lakťov dĺžky pri dvanástich lakťoch šírky, štvorhranný na svojich štyroch stranách. 17 Prepásanie malo štrnásť lakťov dĺžky pri štrnástich šírky na svojich štyroch stranách a obruba vôkol neho na pol lakťa a malo to lono na lakeť dookola, a jeho schody, schody oltára, boly obrátené na východ. 18 A riekol mi: Synu človeka, takto hovorí Pán Hospodin: To sú ustanovenia oltára v deň, v ktorý bude spravený, aby obetovali na ňom zápalnú obeť a kropili naň krv. 19 A dáš kňazom Levitom, ktorí sú zo semena Cádokovho, blízkym mne, hovorí Pán Hospodin, aby mi svätoslúžili, junca z hoviad na obeť za hriech. 20 Potom vezmeš z jeho krvi a dáš na jeho štyri rohy a na štyri uhly prepásania i na obrubu dookola a očistíš ho od hriechu a smieriš ho pokryjúc jeho nečistotu. 21 A vezmeš junca tej obeti za hriech, a spália ho na určenom mieste domu vonku za svätyňou. 22 A druhého dňa budeš obetovať kozla z kôz, bez vady, v obeť za hriech. A očistia oltár od hriechu, jako očistili juncom. 23 A keď vykonáš očisťovanie od hriechu, budeš obetovať junca z hoviad, bez vady, a barana z oviec, bez vady; 24 budeš ich obetovať pred Hospodinom, a kňazi hodia na ne soli a budú ich obetovať v zápalnú obeť Hospodinovi. 25 Po sedem dní budeš pripravovať kozla v obeť za hriech na každý deň a junca z hoviad a barana z oviec, každé budú pripravovať bezvadné v obeť. 26 Za sedem dní budú mieriť oltár pokrývajúc jeho nečistotu a očistia ho a naplnia jeho ruky, posvätia ho. 27 A keď vyplnia tie dni, bude ôsmeho dňa a potom ďalej, že kňazi budú na oltári pripravovať vaše zápalné obeti i vaše pokojné obeti, a prijmem vás milostive, hovorí Pán Hospodin.