Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

42. kapitola

Stavby v nádvoriach

1 A vyviedol ma do vonkajšieho dvora cestou smerom na sever a doviedol ma ku komore, ktorá bola naproti ohradenému miestu a ktorá bola naproti staväniu, na sever,
2 ku predku dĺžky tých sto lakťov, s dverami na sever, a šírky päťdesiat lakťov, 3 naproti tým dvadsiatim, ktoré patrily vnútornému dvoru, a naproti dlažbe, ktorá patrila vonkajšiemu dvoru; chodba naproti chodbe bola v treťom poschodí. 4 A pred komorami bola cestica desiatich lakťov šírky do vnútra, cesta jedného lakťa, a ich dvere na sever. 5 A horné komory boly užšie - lebo chodby z nich ubieraly - než spodné a stredné toho stavänia, 6 pretože boly vo tri poschodia a nemaly stĺpov, ako boly stĺpy dvorov, preto sa ubieralo zo spodných i zo stredných od zeme. 7 A ohrada, ktorá bola vonku popri komorách smerom vonkajšieho dvora, pred komorami, bola dlhá päťdesiat lakťov, 8 lebo dĺžka komôr, ktoré boly do vonkajšieho dvora, bola päťdesiat lakťov, a hľa, pred chrámom sto lakťov. 9 A pod tými komorami bol vchod od východu, keď sa vchádzalo do nich z vonkajšieho dvora. 10 Po šírke ohrady dvora smerom na východ pred ohradeným miestom a pred staväním boly komory. 11 A cesta viedla popred ne. Podobné boly komorám, ktoré boly smerom na sever, a to čo do ich dĺžky i čo do ich šírky, a tak aj všetky ich východy; jednaké boly i čo do ich spôsobu i čo do ich dvier. 12 A jako dvere komôr, ktoré boly smerom na juh, také boly dvere na počiatku cesty, cesty pred deliacou ohradou smerom na východ, kade sa vchádzalo do nich. 13 A povedal mi: Komory na sever a komory na juh, ktoré sú pred ohradeným miestom, sú komorami svätyne, kde jedia kňazi, ktorí sú blízki Hospodinovi, kde jedia svätosväté; tam nechávajú svätosväté veci jako aj obetný dar obilný a obeť za hriech i obeť za vinu, lebo to miesto je sväté. 14 Keď vojdú, kňazi, nevyjdú zo svätyne do vonkajšieho dvora, ale tam nechajú svoje rúcha, v ktorých svätoslúžili, lebo sú sväté. A potom si oblečú iné rúcha a tak sa priblížia k tomu, čo patrí ľudu.

Chrámový obvod

15 A keď dokončil rozmeriavanie vnútorného domu, vyviedol ma von smerom ku bráne, ktorá je obrátená na východ, a meral to kolom dookola.
16 Zmeral východnú stranu mernou trstinou, päťsto trstín mernou trstinou dookola. 17 Zmeral severnú stranu, päťsto trstín mernou trstinou dookola. 18 Zmeral južnú stranu, päťsto trstín mernou trstinou. 19 Obrátil sa ku strane na západ; nameral päťsto trstín mernou trstinou. 20 Zmeral to vo štyri strany. Malo to múr kolom dookola dĺžky päťsto a šírky päťsto, aby delil sväté miesto od obecného.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk