Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

42. kapitola

Stavby v nádvoriach

1 A vyviedol ma do vonkajšieho dvora cestou smerom na sever a doviedol ma ku komore, ktorá bola naproti ohradenému miestu a ktorá bola naproti staväniu, na sever,
2 ku predku dĺžky tých sto lakťov, s dverami na sever, a šírky päťdesiat lakťov, 3 naproti tým dvadsiatim, ktoré patrily vnútornému dvoru, a naproti dlažbe, ktorá patrila vonkajšiemu dvoru; chodba naproti chodbe bola v treťom poschodí. 4 A pred komorami bola cestica desiatich lakťov šírky do vnútra, cesta jedného lakťa, a ich dvere na sever. 5 A horné komory boly užšie - lebo chodby z nich ubieraly - než spodné a stredné toho stavänia, 6 pretože boly vo tri poschodia a nemaly stĺpov, ako boly stĺpy dvorov, preto sa ubieralo zo spodných i zo stredných od zeme. 7 A ohrada, ktorá bola vonku popri komorách smerom vonkajšieho dvora, pred komorami, bola dlhá päťdesiat lakťov, 8 lebo dĺžka komôr, ktoré boly do vonkajšieho dvora, bola päťdesiat lakťov, a hľa, pred chrámom sto lakťov. 9 A pod tými komorami bol vchod od východu, keď sa vchádzalo do nich z vonkajšieho dvora. 10 Po šírke ohrady dvora smerom na východ pred ohradeným miestom a pred staväním boly komory. 11 A cesta viedla popred ne. Podobné boly komorám, ktoré boly smerom na sever, a to čo do ich dĺžky i čo do ich šírky, a tak aj všetky ich východy; jednaké boly i čo do ich spôsobu i čo do ich dvier. 12 A jako dvere komôr, ktoré boly smerom na juh, také boly dvere na počiatku cesty, cesty pred deliacou ohradou smerom na východ, kade sa vchádzalo do nich. 13 A povedal mi: Komory na sever a komory na juh, ktoré sú pred ohradeným miestom, sú komorami svätyne, kde jedia kňazi, ktorí sú blízki Hospodinovi, kde jedia svätosväté; tam nechávajú svätosväté veci jako aj obetný dar obilný a obeť za hriech i obeť za vinu, lebo to miesto je sväté. 14 Keď vojdú, kňazi, nevyjdú zo svätyne do vonkajšieho dvora, ale tam nechajú svoje rúcha, v ktorých svätoslúžili, lebo sú sväté. A potom si oblečú iné rúcha a tak sa priblížia k tomu, čo patrí ľudu.

Chrámový obvod

15 A keď dokončil rozmeriavanie vnútorného domu, vyviedol ma von smerom ku bráne, ktorá je obrátená na východ, a meral to kolom dookola.
16 Zmeral východnú stranu mernou trstinou, päťsto trstín mernou trstinou dookola. 17 Zmeral severnú stranu, päťsto trstín mernou trstinou dookola. 18 Zmeral južnú stranu, päťsto trstín mernou trstinou. 19 Obrátil sa ku strane na západ; nameral päťsto trstín mernou trstinou. 20 Zmeral to vo štyri strany. Malo to múr kolom dookola dĺžky päťsto a šírky päťsto, aby delil sväté miesto od obecného.