Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

40. kapitola

Videnie nového chrámu

1 Dvadsiateho piateho roku nášho zajatia, na počiatku roku, desiateho dňa toho mesiaca, štrnásteho roku po tom, čo bolo zbité mesto, toho istého dňa bola nado mnou ruka Hospodinova a doviedol ma ta.
2 Vo videniach Božích ma doviedol do zeme Izraelovej a postavil ma na veľmi vysokom vrchu, na ktorom bolo čosi jako stavba mesta, od juhu. 3 A doviedol ma ta. A hľa, bol tam nejaký muž, ktorý bol na pohľad ako meď, a mal ľanovú šnúru vo svojej ruke a trstinu na meranie, a stál v bráne. 4 A muž hovoril ku mne: Synu človeka, vidz svojimi očima a počuj svojimi ušima a prilož svoje srdce ku všetkému tomu, čo ti ukážem, lebo nato, aby som ti ukázal, si dovedený sem. Oznám všetko, čo uvidíš, domu Izraelovmu. 5 A hľa, múr bol zvonku domu kolom dookola, a v ruke muža trstina miery šiestich lakťov, dlhých na lakeť a dlaň, a zmeral šírku stavänia jednej trstiny a výšku jednej trstiny. 6 Potom prišiel k bráne, ktorá hľadela smerom na východ, a vyšiel po jej schodoch a zmeral prah brány, jednu trstinu šírky, a druhý prah tiež jednu trstinu šírky. 7 A strážnica bola jednu trstinu dlhá a jednu trstinu široká, a medzi strážnicami bolo päť lakťov, a prah brány vedľa siene brány zvnútra, od domu Božieho, na jednu trstinu. 8 A zmeral sieň brány od domu na jednu trstinu. 9 A zmeral sieň brány na osem lakťov a jej stĺpy na dva lakte, a sieň brány bola od domu. 10 Strážnice brány smerom na východ boly tri z jednej a tri z druhej strany, a všetky tri maly jednu a tú istú mieru, jako maly aj stĺpy jednu a tú istú mieru z jednej i z druhej strany. 11 Potom zmeral šírku otvoru brány, desať lakťov, dĺžku brány trinásť lakťov. 12 A pomedzie, ohrada, pred strážnicami na jeden lakeť a na jeden lakeť pomedzie z druhej strany a strážnica šesť lakťov z jednej strany a šesť lakťov z druhej strany. 13 A zmeral bránu od strechy strážnice po jej druhú strechu, šírku dvadsaťpäť lakťov, dvere naproti dveriam. 14 A spravil stĺpy, šesťdesiat lakťov, a to ku stĺpu dvora, bránu kolom dookola. 15 A pred bránou vchodu, pred vnútornou sieňou brány, päťdesiat lakťov. 16 A boly porobené zavrené okná na strážniciach a na ich stĺpoch do vnútra brány kolom dookola a tak i do predsiení, a okná boly kolom dookola do vnútra a na stĺpe palmy. 17 A voviedol ma do vonkajšieho dvora. A hľa, komory a dlažba boly spravené dvoru kolom dookola, tridsať komôr na dlažbe. 18 A dlažba bola spravená ku strane brán, po dĺžke brán, spodná dlažba. 19 A zmeral šírku zpred dolnej brány až pred vnútorný dvor zvonku, sto lakťov, na východe a na severe. 20 A čo do brány, ktorá hľadí smerom na sever, brány vonkajšieho dvora, odmeral jej dĺžku i šírku 21 a jej strážnice, tri z jednej a tri z druhej strany, i jej stĺpy i jej predsiene, čo všetko bolo podľa miery prvej brány, päťdesiat lakťov jeho dĺžka a dvadsaťpäť lakťov šírka. 22 I jej okná a jej predsiene a jej palmy boly podľa miery brány, ktorá hľadí smerom na východ, a vychádzali do nej po siedmich schodoch, a jej predsiene pred nimi. 23 A vnútorný dvor mal bránu naproti bráne na sever a na východ, a odmeral od brány po bránu sto lakťov. 24 Potom ma viedol smerom na juh, a hľa, bola tam brána smerom na juh, a nameral jej stĺpov a jej siení podľa tamtých mier. 25 A mala okná i jej siene kolom dookola jako tamtie okná, päťdesiat lakťov dĺžky a dvadsaťpäť lakťov šírky. 26 A bolo sedem schodov, po ktorých sa chodilo hore do nej, a jej siene pred nimi, a mala palmy, jednu z jednej a druhú z druhej strany, na svojich stĺpoch. 27 A vnútorný dvor mal bránu smerom na juh. A nameral od brány po bránu smerom na juh sto lakťov. 28 A doviedol ma do vnútorného dvora južnou bránou, a zmeral južnú bránu podľa tamtých mier. 29 A jej strážnice a jej stĺpy a jej siene podľa tých istých mier, a mala okná i jej siene kolom dookola, päťdesiat lakťov dĺžky a dvadsaťpäť lakťov šírky. 30 A boly siene kolom dookola dvadsaťpäť lakťov dĺžky a päť lakťov šírky. 31 Jej siene boly obrátené do vonkajšieho dvora a palmy na jej stĺpoch a osem schodov jej schodište. 32 Potom ma viedol do vnútorného dvora cestou od východu a zmeral bránu podľa tamtých mier. 33 A jej strážnice a jej stĺpy a jej siene podľa tých istých mier, a mala okná i jej siene kolom dookola, päťdesiat lakťov dĺžky a dvadsaťpäť lakťov šírky. 34 Jej siene viedly do vonkajšieho dvora a palmy na jej stĺpoch z jednej i z druhej strany a osem schodov jej schodište. 35 A doviedol ma k severnej bráne a nameral podľa tých istých mier. 36 Jej strážnice, jej stĺpy a jej siene; a mala okná kolom dookola, päťdesiat lakťov dĺžky a dvadsaťpäť lakťov šírky. 37 A jej siene do vonkajšieho dvora a palmy na jej stĺpoch z jednej i z druhej strany a osem schodov jej schodište.

Obetné stoly a komory pre kňazov

38 A komora i jej dvere medzi stĺpami brán; tam splakovali zápalnú obeť.
39 A v predsieni brány boly dva stoly z jednej strany a dva stoly z druhej strany zabíjať na nich zápalnú obeť ako aj obeť za hriech a obeť za vinu. 40 A po strane zvonku, idúcemu hore ku vchodu do brány na sever, boly dva stoly, a po druhej strane, ktorá patrila sieni brány dva stoly. 41 Štyri stoly boly z jednej strany a štyri stoly z druhej strany, po strane brány, osem stolov, na ktorých zabíjali. 42 A štyri stoly boly pre zápalnú obeť z tesaných kameňov jeden a pol lakťa dĺžky a jeden a pol lakťa šírky a jeden lakeť výšky; na ne kládli riad, ktorým zabíjali zápalnú obeť ako aj bitnú obeť. 43 A háky, po dva, na jednu dlaň, boly pripravené na dome kolom dookola a na stoloch obetné mäso. 44 A zvonku za vnútornou bránou boly izby pre spevákov vo vnútornom dvore, ktorý bol po strane severnej brány, a ich priečelie bolo obrátené smerom na juh, jedna po strane východnej brány priečelia smerom na sever. 45 A hovoril mi: Táto izba, ktorej priečelie obrátené je smerom na juh, je pre kňazov, ktorí strážia stráž domu. 46 A izba, ktorej priečelie obrátené je na sever, je pre kňazov, ktorí strážia stráž oltára. To sú synovia Cádokovi, ktorí sa blížia zo synov Léviho k Hospodinovi, aby mu svätoslúžili. 47 A zmeral dvor, sto lakťov dĺžky a sto lakťov šírky, vo štvorhran, a oltár bol pred domom.

Chrám a vonkajšie budovy

48 A doviedol ma ku sieni domu a odmeral stĺp múru siene, päť lakťov z jednej strany a päť lakťov z druhej strany. A šírky brány tri lakte z jednej strany a tri lakte z druhej strany.
49 Dĺžka siene bola dvadsať lakťov a šírka jedenásť lakťov, a to i so schodami, ktorými vychádzali k nej; a zvláštne dva stĺpy boly pri stĺpoch múru, jeden z jednej a druhý z druhej strany.