Predchádzajúca kapitola

40. kapitola

Videnie nového chrámu

1 Dvadsiateho piateho roku nášho zajatia, na počiatku roku, desiateho dňa toho mesiaca, štrnásteho roku po tom, čo bolo zbité mesto, toho istého dňa bola nado mnou ruka Hospodinova a doviedol ma ta.
2 Vo videniach Božích ma doviedol do zeme Izraelovej a postavil ma na veľmi vysokom vrchu, na ktorom bolo čosi jako stavba mesta, od juhu. 3 A doviedol ma ta. A hľa, bol tam nejaký muž, ktorý bol na pohľad ako meď, a mal ľanovú šnúru vo svojej ruke a trstinu na meranie, a stál v bráne. 4 A muž hovoril ku mne: Synu človeka, vidz svojimi očima a počuj svojimi ušima a prilož svoje srdce ku všetkému tomu, čo ti ukážem, lebo nato, aby som ti ukázal, si dovedený sem. Oznám všetko, čo uvidíš, domu Izraelovmu. 5 A hľa, múr bol zvonku domu kolom dookola, a v ruke muža trstina miery šiestich lakťov, dlhých na lakeť a dlaň, a zmeral šírku stavänia jednej trstiny a výšku jednej trstiny. 6 Potom prišiel k bráne, ktorá hľadela smerom na východ, a vyšiel po jej schodoch a zmeral prah brány, jednu trstinu šírky, a druhý prah tiež jednu trstinu šírky. 7 A strážnica bola jednu trstinu dlhá a jednu trstinu široká, a medzi strážnicami bolo päť lakťov, a prah brány vedľa siene brány zvnútra, od domu Božieho, na jednu trstinu. 8 A zmeral sieň brány od domu na jednu trstinu. 9 A zmeral sieň brány na osem lakťov a jej stĺpy na dva lakte, a sieň brány bola od domu. 10 Strážnice brány smerom na východ boly tri z jednej a tri z druhej strany, a všetky tri maly jednu a tú istú mieru, jako maly aj stĺpy jednu a tú istú mieru z jednej i z druhej strany. 11 Potom zmeral šírku otvoru brány, desať lakťov, dĺžku brány trinásť lakťov. 12 A pomedzie, ohrada, pred strážnicami na jeden lakeť a na jeden lakeť pomedzie z druhej strany a strážnica šesť lakťov z jednej strany a šesť lakťov z druhej strany. 13 A zmeral bránu od strechy strážnice po jej druhú strechu, šírku dvadsaťpäť lakťov, dvere naproti dveriam. 14 A spravil stĺpy, šesťdesiat lakťov, a to ku stĺpu dvora, bránu kolom dookola. 15 A pred bránou vchodu, pred vnútornou sieňou brány, päťdesiat lakťov. 16 A boly porobené zavrené okná na strážniciach a na ich stĺpoch do vnútra brány kolom dookola a tak i do predsiení, a okná boly kolom dookola do vnútra a na stĺpe palmy. 17 A voviedol ma do vonkajšieho dvora. A hľa, komory a dlažba boly spravené dvoru kolom dookola, tridsať komôr na dlažbe. 18 A dlažba bola spravená ku strane brán, po dĺžke brán, spodná dlažba. 19 A zmeral šírku zpred dolnej brány až pred vnútorný dvor zvonku, sto lakťov, na východe a na severe. 20 A čo do brány, ktorá hľadí smerom na sever, brány vonkajšieho dvora, odmeral jej dĺžku i šírku 21 a jej strážnice, tri z jednej a tri z druhej strany, i jej stĺpy i jej predsiene, čo všetko bolo podľa miery prvej brány, päťdesiat lakťov jeho dĺžka a dvadsaťpäť lakťov šírka. 22 I jej okná a jej predsiene a jej palmy boly podľa miery brány, ktorá hľadí smerom na východ, a vychádzali do nej po siedmich schodoch, a jej predsiene pred nimi. 23 A vnútorný dvor mal bránu naproti bráne na sever a na východ, a odmeral od brány po bránu sto lakťov. 24 Potom ma viedol smerom na juh, a hľa, bola tam brána smerom na juh, a nameral jej stĺpov a jej siení podľa tamtých mier. 25 A mala okná i jej siene kolom dookola jako tamtie okná, päťdesiat lakťov dĺžky a dvadsaťpäť lakťov šírky. 26 A bolo sedem schodov, po ktorých sa chodilo hore do nej, a jej siene pred nimi, a mala palmy, jednu z jednej a druhú z druhej strany, na svojich stĺpoch. 27 A vnútorný dvor mal bránu smerom na juh. A nameral od brány po bránu smerom na juh sto lakťov. 28 A doviedol ma do vnútorného dvora južnou bránou, a zmeral južnú bránu podľa tamtých mier. 29 A jej strážnice a jej stĺpy a jej siene podľa tých istých mier, a mala okná i jej siene kolom dookola, päťdesiat lakťov dĺžky a dvadsaťpäť lakťov šírky. 30 A boly siene kolom dookola dvadsaťpäť lakťov dĺžky a päť lakťov šírky. 31 Jej siene boly obrátené do vonkajšieho dvora a palmy na jej stĺpoch a osem schodov jej schodište. 32 Potom ma viedol do vnútorného dvora cestou od východu a zmeral bránu podľa tamtých mier. 33 A jej strážnice a jej stĺpy a jej siene podľa tých istých mier, a mala okná i jej siene kolom dookola, päťdesiat lakťov dĺžky a dvadsaťpäť lakťov šírky. 34 Jej siene viedly do vonkajšieho dvora a palmy na jej stĺpoch z jednej i z druhej strany a osem schodov jej schodište. 35 A doviedol ma k severnej bráne a nameral podľa tých istých mier. 36 Jej strážnice, jej stĺpy a jej siene; a mala okná kolom dookola, päťdesiat lakťov dĺžky a dvadsaťpäť lakťov šírky. 37 A jej siene do vonkajšieho dvora a palmy na jej stĺpoch z jednej i z druhej strany a osem schodov jej schodište.

Obetné stoly a komory pre kňazov

38 A komora i jej dvere medzi stĺpami brán; tam splakovali zápalnú obeť.
39 A v predsieni brány boly dva stoly z jednej strany a dva stoly z druhej strany zabíjať na nich zápalnú obeť ako aj obeť za hriech a obeť za vinu. 40 A po strane zvonku, idúcemu hore ku vchodu do brány na sever, boly dva stoly, a po druhej strane, ktorá patrila sieni brány dva stoly. 41 Štyri stoly boly z jednej strany a štyri stoly z druhej strany, po strane brány, osem stolov, na ktorých zabíjali. 42 A štyri stoly boly pre zápalnú obeť z tesaných kameňov jeden a pol lakťa dĺžky a jeden a pol lakťa šírky a jeden lakeť výšky; na ne kládli riad, ktorým zabíjali zápalnú obeť ako aj bitnú obeť. 43 A háky, po dva, na jednu dlaň, boly pripravené na dome kolom dookola a na stoloch obetné mäso. 44 A zvonku za vnútornou bránou boly izby pre spevákov vo vnútornom dvore, ktorý bol po strane severnej brány, a ich priečelie bolo obrátené smerom na juh, jedna po strane východnej brány priečelia smerom na sever. 45 A hovoril mi: Táto izba, ktorej priečelie obrátené je smerom na juh, je pre kňazov, ktorí strážia stráž domu. 46 A izba, ktorej priečelie obrátené je na sever, je pre kňazov, ktorí strážia stráž oltára. To sú synovia Cádokovi, ktorí sa blížia zo synov Léviho k Hospodinovi, aby mu svätoslúžili. 47 A zmeral dvor, sto lakťov dĺžky a sto lakťov šírky, vo štvorhran, a oltár bol pred domom.

Chrám a vonkajšie budovy

48 A doviedol ma ku sieni domu a odmeral stĺp múru siene, päť lakťov z jednej strany a päť lakťov z druhej strany. A šírky brány tri lakte z jednej strany a tri lakte z druhej strany.
49 Dĺžka siene bola dvadsať lakťov a šírka jedenásť lakťov, a to i so schodami, ktorými vychádzali k nej; a zvláštne dva stĺpy boly pri stĺpoch múru, jeden z jednej a druhý z druhej strany.