Predchádzajúca kapitola

39. kapitola

1 A ty, synu človeka, prorokuj proti Gógovi a povieš: Takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, prijdem proti tebe, Gógu, knieža Róša, Mešecha a Tubala! 2 A zavrátim ťa a povediem ťa a dovediem ťa od najďaľších krajov severa hore a dopravím ťa na vrchy Izraelove. 3 A vyrazím tvoje lučište z tvojej ľavej ruky a učiním to, že vypadnú tvoje strely z tvojej pravej ruky. 4 Na vrchoch Izraelových padneš ty i všetky tvoje hejná i národy, ktoré budú s tebou; dravým vtákom, všelijakým okrýdlencom a poľnej zveri ťa dám za žrádlo. 5 Padneš na šírom poli, lebo ja som hovoril, hovorí Pán Hospodin. 6 A pošlem oheň na Magóga a na tých, ktorí obývajú ostrovy bezpečne, a zvedia, že ja som Hospodin. 7 A uvediem v známosť meno svojej svätosti prostred svojho ľudu Izraela ani nedám viacej poškvrniť meno svojej svätosti, a zvedia národy, že ja som Hospodin, Svätý v Izraelovi. 8 Hľa, prijde a stane sa, hovorí Pán Hospodin; to je ten deň, o ktorom som hovoril. 9 Vtedy vyjdúc obyvatelia miest Izraelových rozložia oheň a budú naň prikladať zbraň, štíty a pavézy, lučištia a strely, ručné kyje a kopije a budú nimi páliť oheň sedem rokov. 10 Nebudú nosiť dreva s poľa ani nebudú rúbať z lesov, pretože budú páliť oheň zbraňou a poplienia tých, ktorí ich plienili, a olúpia tých, ktorí ich lúpili, hovorí Pán Hospodin. 11 A stane sa toho dňa, že tam dám Gógovi miesto za hrob, v Izraelovi, údolie prechodiacich cestujúcich východne od mora, a to zatarasí prechodiacim cestu. Tam pochovajú Góga i všetko jeho množstvo a nazovú ho: Géhamon-góg. 12 Bude ich pochovávať dom Izraelov, aby očistili zem, sedem mesiacov. 13 A budú pochovávať všetci, všetok ľud zeme, a bude im to na dobré meno, na česť, v deň, v ktorý sa oslávim, hovorí Pán Hospodin. 14 A oddelia stálych mužov, ktorí pochodia zem, a s nimi pohrabáčov, ktorí pohrabú tých, ktorí ešte pozostali na tvári zeme, aby ju očistili. Po siedmich mesiacoch budú prehľadávať. 15 A tak pojdú tí, ktorých úlohou bude pochodiť zem, a keď uvidí niektorý z nich ľudskú kosť, postaví vedľa nej znamenie, dokiaľ jej nepohrabú pohrabáči dopraviac ju do údolia Hamon-góga. 16 Ba aj meno mesta bude Hamona. A tak očistia zem. 17 A ty, synu človeka, takto hovorí Pán Hospodin: Povedz vtákom, všelijakým okrýdlencom, a všelijakej zveri poľnej: Shromaždite sa a prijdite, zoberte sa zo všetkých strán k mojej bitnej obeti, ktorú vám ja obetujem, veľkú obeť na vrchoch Izraelových, a budete jesť mäso a budete piť krv; 18 mäso udatných hrdinov budete jesť a budete piť krv kniežat zeme, baranov, oviec a kozlov, juncov, všetko to vytučené Bázana. 19 Budete jesť tuk do sýtosti a budete piť krv do opojenia z mojej obeti, ktorú vám, zabijúc, budem obetovať. 20 A nasýtite sa pri mojom stole koňa i jazdca, udatného hrdinu a všelijakého muža-bojovníka, hovorí Pán Hospodin. 21 A dám svoju slávu medzi národy, a uvidia všetky národy môj súd, ktorý vykonám, i moju ruku, ktorú položím na nich. 22 A tak zvedia, dom Izraelov, že ja som Hospodin, ich Bôh, od toho dňa i ďalej potom. 23 A zvedia národy, že pre svoju neprávosť boli sa prestehovali, dom Izraelov, do vyhnanstva, pretože sa dopúšťali nevernosti proti mne, a preto som bol skryl pred nimi svoju tvár a vydal som ich do ruky ich protivníkov, aby popadali všetci od meča. 24 Učinil som im podľa ich nečistoty a podľa ich prestúpení a skryl som pred nimi svoju tvár. 25 Preto takto hovorí Pán Hospodin: Teraz už navrátim zajatie Jakobovo a zľutujem sa nad celým domom Izraelovým a budem horliť za meno svojej svätosti. 26 A ponesú svoju potupu a všetku svoju nevernosť, ktorej sa dopúšťali proti mne, keď budú bývať na svojej zemi bezpečne, a nebude nikoho, kto by prestrašil, 27 keď ich navrátim z národov a shromaždím ich zo zemí ich nepriateľov a posvätím sa v nich pred očami mnohých národov. 28 A poznajú, že ja som Hospodin, ich Bôh, keď ich prestehujem do národov do vyhnanstva a keď ich potom zase shromaždím do ich zeme a neponechám tam už viac nikoho z nich. 29 A neskryjem viacej svojej tvári pred nimi, pretože vylejem svojho Ducha na dom Izraelov, hovorí Pán Hospodin.