Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

38. kapitola

Hrozba Gógovi a prísľub Izraelu

1 A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:
2 Synu človeka, obráť svoju tvár proti Gógovi zeme Magóga, kniežaťu Róša, Mešecha a Tubala, a prorokuj proti nemu 3 a povieš: Takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, prijdem proti tebe, Gógu, knieža Róša, Mešecha a Tubala! 4 A zavrátim ťa a dám obrúčky do tvojich čelustí a vyvediem ťa i všetko tvoje vojsko, kone i jazdcov, ktorí všetci sú bezvadne oblečení, veľké shromaždenie s pavézami a so štítmi, všetko takí, ktorí narábajú mečami: 5 Peržan, Ethiop a Pút s nimi, tí všetci, opatrení štítom a lebkou, 6 Gomer i všetky jeho hejná, dom Togarmy, najďaľšie kraje severa, a so všetkými jeho hejnami, mnohé to národy s tebou. 7 Priprav sa a prihotov si všetko, ty i všetky tvoje shromaždenia, ktoré sa shromaždily k tebe, a budeš im strážou! 8 Po mnohých dňoch budeš navštívený, na konci rokov prijdeš do zeme, ktorá je navrátená od zkazy meča, shromaždená, jej ľud, z mnohých národov, na vrchy Izraelove, ktoré bývaly ustavične púšťou; ale potom vyvedení súc z národov budú všetci bývať bezpečne. 9 A prijdeš hore, prijdeš ako búrka, budeš ako hustý oblak, pokrývajúci zem, ty i všetky tvoje hejná a mnohé národy s tebou. 10 Takto hovorí Pán Hospodin: A stane sa toho dňa, že prijdú veci na tvoje srdce, a vymyslíš zlú vec. 11 A povieš: Pojdem hore na zem neopevnených osád, prijdem na tých, ktorí žijú na pokoji, ktorí bývajú bezpeční, ktorí všetci bývajú v osadách bez múru a nemajú závory ani vrát, - 12 aby si pobral korisť a pochvátal lúpež obrátiac svoju ruku na osadené spustošeniny, a k ľudu, shromaždenému z národov, ktorý si nadovážil dobytka a imania, k tým, ktorí bývajú prostred zeme. 13 Šeba, Dedán a kupci Taršíša a všetci jeho mladí ľvi ti povedia: Či si ty prišiel nato, aby si pobral korisť? Či nato, aby si pochvátal lúpež, shromaždil si svoje shromaždenie? Nato, aby si odniesol striebro a zlato, aby si pobral dobytok a imanie? Aby si pobral veľkú korisť? 14 Preto prorokuj, synu človeka, a povieš Gógovi: Takto hovorí Pán Hospodin: Či azda toho dňa, keď bude môj ľud Izrael bývať bezpečne, toho nezvieš? 15 A prijdeš zo svojho miesta, z najďaľších krajov severa, ty i mnohé národy s tebou, jazdiaci na koňoch všetci, koľko ich bude, veľké shromaždenie a mnohé vojsko. 16 A pojdeš hore na môj ľud Izraela jako hustý oblak, pokrývajúci zem. Bude to v posledných dňoch, a dovediem ťa na svoju zem, aby ma poznaly národy, keď sa posvätím v tebe pred ich očami, Gógu! 17 Takto hovorí Pán Hospodin: Či si to ty, o ktorom som hovoril za dávnych dní skrze svojich služobníkov, prorokov Izraelových, ktorí prorokovali v tých dňoch za roky, že ťa dovediem na nich? 18 Ale stane sa toho dňa, v deň, v ktorý prijde Góg na zem Izraelovu, hovorí Pán Hospodin, že moja prchlivosť vystúpi do mojich nozdier, 19 a vo svojej žiarlivosti, v ohni svojho prudkého hnevu budem hovoriť! Istotne bude toho dňa veľké trasenie na zemi Izraelovej. 20 A budú sa triasť pred mojou tvárou morské ryby a nebeskí vtáci aj poľná zver i všetky plazy, ktoré sa plazia po zemi, jako i všetci ľudia, ktorí sú na tvári zeme. A vrchy sa zrútia, a padnú príkre svahy, i každý múr padne na zem. 21 A zavolám proti nemu na všetky svoje vrchy meč, hovorí Pán Hospodin. Každého meč bude proti jeho bratovi. 22 A budem sa s ním súdiť morom a krvou a dám pršať na neho i na jeho hejná i na mnohé národy, ktoré budú s ním, zaplavujúci dážď a krupobitie, oheň a síru. 23 A tak sa zvelebím a posvätím a dám sa poznať pred očami mnohých národov, a zvedia, že ja som Hospodin.