Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

30. kapitola

Predpoveď o páde Egypta

1 A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:
2 Synu človeka, prorokuj a povieš: Takto hovorí Pán Hospodin: Kvíľte! Oj, beda tomu dňu! 3 Lebo je blízko deň, a je blízko deň Hospodinov, deň hustého oblaku, čas národov to bude. 4 A prijde meč na Egypt, a bude veľké trasenie v Ethiopii od strachu, keď budú padať pobití v Egypte, a poberú množstvo jeho bohatstva, a jeho základy budú rozbúrané. 5 Ethiopi, Púťania a Lúďania a všetka tá smes ako i Kúbänia i synovia zeme smluvy padnú s nimi od meča. 6 Takto hovorí Hospodin: A padnú tí, ktorí podopierali Egypt, a tak sostúpi pýcha jeho sily; od veže Sevéne popadajú v ňom mečom, hovorí Pán Hospodin. 7 A spustnú prostred spustlých zemí, a jeho mestá budú prostred spustošených miest. 8 A zvedia, že ja som Hospodin, keď dám oheň v Egypte, a budú skrúšení všetci, ktorí mu pomáhajú. 9 Toho dňa vyjdú poslovia zpred mojej tvári na lodiach, aby prestrašili ubezpečenú Ethiopiu, a povstane medzi nimi veľké trasenie od strachu jako v deň Egypta, lebo, hľa, prijde. 10 Takto hovorí Pán Hospodin: Učiním prietrž surme Egypta rukou Nabuchodonozora, babylonského kráľa. 11 On i jeho ľud s ním, ukrutní zpomedzi národov, budú dovedení zkaziť zem, a vytasia svoje meče na Egypt a naplnia zem pobitými. 12 Obrátim rieky na púšť a predám zem do ruky nešľachetníkov, spustoším zem i jej náplň rukou cudzincov. Ja Hospodin som hovoril. 13 Takto hovorí Pán Hospodin: A zahubím ukydaných bohov, učiním koniec modlám, a vyhladím ich z Nofa, a nebude viacej kniežaťa z Egyptskej zeme, a dám bázeň v Egyptskej zemi. 14 Spustoším Patros, dám oheň v Coane a vykonám súdy na No-e. 15 A vylejem svoju prchlivosť na Sín, pevnosť Egypta, a vyplienim množstvo No-a. 16 A dám oheň v Egypte; v bolesti sa bude svíjať Sín, a No bude na to, aby bolo preborené, a Nof bude mať nepriateľov čo deň. 17 Mládenci Ona a Fi-beseta padnú mečom, a ony samé pojdú do zajatia. 18 A v Tachpanchese utiahne sa deň, keď tam polámem jarmá Egypta, a bude v ňom koniec pýche jeho sily. On sám, Tachpanches, pokryje hustý oblak, a jeho dcéry pojdú do zajatia. 19 A tak vykonám súdy na Egypte, a zvedia, že ja som Hospodin. 20 A stalo sa jedenásteho roku, prvého mesiaca, siedmeho dňa toho mesiaca, že stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac: 21 Synu človeka, polámal som rameno faraona, egyptského kráľa, a hľa, nebude viacej poviazané priložiť lieky, dať obväz poviazať ho, aby zosilnelo pochytiť meč. 22 Preto takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, prijdem proti faraonovi, egyptskému kráľovi, a polámem jeho ramená, to silné i to polámané, a spôsobím to, aby vypadol meč z jeho ruky. 23 A rozptýlim Egypťanov medzi národy a rozoženiem ich po rôznych zemiach. 24 Posilním ramená babylonského kráľa a dám svoj meč do jeho ruky, a polámem ramená faraonove, a bude stenať pred ním ako stene ranený na smrť. 25 Posilním ramená babylonského kráľa, a ramená faraonove padnú, a zvedia, že ja som Hospodin, keď dám svoj meč do ruky babylonského kráľa, a vystrie ju na Egyptskú zem. 26 A tak rozptýlim Egypťanov medzi národy a rozoženiem ich po rôznych zemiach, a zvedia, že ja som Hospodin.