Predchádzajúca kapitola

30. kapitola

Predpoveď o páde Egypta

1 A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:
2 Synu človeka, prorokuj a povieš: Takto hovorí Pán Hospodin: Kvíľte! Oj, beda tomu dňu! 3 Lebo je blízko deň, a je blízko deň Hospodinov, deň hustého oblaku, čas národov to bude. 4 A prijde meč na Egypt, a bude veľké trasenie v Ethiopii od strachu, keď budú padať pobití v Egypte, a poberú množstvo jeho bohatstva, a jeho základy budú rozbúrané. 5 Ethiopi, Púťania a Lúďania a všetka tá smes ako i Kúbänia i synovia zeme smluvy padnú s nimi od meča. 6 Takto hovorí Hospodin: A padnú tí, ktorí podopierali Egypt, a tak sostúpi pýcha jeho sily; od veže Sevéne popadajú v ňom mečom, hovorí Pán Hospodin. 7 A spustnú prostred spustlých zemí, a jeho mestá budú prostred spustošených miest. 8 A zvedia, že ja som Hospodin, keď dám oheň v Egypte, a budú skrúšení všetci, ktorí mu pomáhajú. 9 Toho dňa vyjdú poslovia zpred mojej tvári na lodiach, aby prestrašili ubezpečenú Ethiopiu, a povstane medzi nimi veľké trasenie od strachu jako v deň Egypta, lebo, hľa, prijde. 10 Takto hovorí Pán Hospodin: Učiním prietrž surme Egypta rukou Nabuchodonozora, babylonského kráľa. 11 On i jeho ľud s ním, ukrutní zpomedzi národov, budú dovedení zkaziť zem, a vytasia svoje meče na Egypt a naplnia zem pobitými. 12 Obrátim rieky na púšť a predám zem do ruky nešľachetníkov, spustoším zem i jej náplň rukou cudzincov. Ja Hospodin som hovoril. 13 Takto hovorí Pán Hospodin: A zahubím ukydaných bohov, učiním koniec modlám, a vyhladím ich z Nofa, a nebude viacej kniežaťa z Egyptskej zeme, a dám bázeň v Egyptskej zemi. 14 Spustoším Patros, dám oheň v Coane a vykonám súdy na No-e. 15 A vylejem svoju prchlivosť na Sín, pevnosť Egypta, a vyplienim množstvo No-a. 16 A dám oheň v Egypte; v bolesti sa bude svíjať Sín, a No bude na to, aby bolo preborené, a Nof bude mať nepriateľov čo deň. 17 Mládenci Ona a Fi-beseta padnú mečom, a ony samé pojdú do zajatia. 18 A v Tachpanchese utiahne sa deň, keď tam polámem jarmá Egypta, a bude v ňom koniec pýche jeho sily. On sám, Tachpanches, pokryje hustý oblak, a jeho dcéry pojdú do zajatia. 19 A tak vykonám súdy na Egypte, a zvedia, že ja som Hospodin. 20 A stalo sa jedenásteho roku, prvého mesiaca, siedmeho dňa toho mesiaca, že stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac: 21 Synu človeka, polámal som rameno faraona, egyptského kráľa, a hľa, nebude viacej poviazané priložiť lieky, dať obväz poviazať ho, aby zosilnelo pochytiť meč. 22 Preto takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, prijdem proti faraonovi, egyptskému kráľovi, a polámem jeho ramená, to silné i to polámané, a spôsobím to, aby vypadol meč z jeho ruky. 23 A rozptýlim Egypťanov medzi národy a rozoženiem ich po rôznych zemiach. 24 Posilním ramená babylonského kráľa a dám svoj meč do jeho ruky, a polámem ramená faraonove, a bude stenať pred ním ako stene ranený na smrť. 25 Posilním ramená babylonského kráľa, a ramená faraonove padnú, a zvedia, že ja som Hospodin, keď dám svoj meč do ruky babylonského kráľa, a vystrie ju na Egyptskú zem. 26 A tak rozptýlim Egypťanov medzi národy a rozoženiem ich po rôznych zemiach, a zvedia, že ja som Hospodin.