Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

29. kapitola

Predpoveď o skaze Egypta

1 Desiateho roku, desiateho mesiaca, dvanásteho dňa toho mesiaca stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:
2 Synu človeka, obráť svoju tvár proti faraonovi, egyptskému kráľovi, a prorokuj proti nemu i proti celému Egyptu. 3 Hovor a povieš: Takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, prijdem na teba, faraone, egyptský kráľu, veľký draku, ktorý ležíš hovejúc si prostred svojich riek, ktorý hovoríš: Moja rieka je moja, a ja som sa sám učinil! 4 Ale dám obrúčky do tvojich čelustí a spôsobím to, aby sa prilepily ryby tvojich riek na tvoje šupiny, a vyvlečiem ťa zprostred tvojich riek i všetky ryby tvojich riek, ktoré sa prilepia na tvoje šupiny. 5 A vrhnem ťa na púšť, teba i všetky ryby tvojich riek. Padneš na šírom poli, nebudeš odprataný ani shromaždený; zemskej zveri a nebeskému vtáctvu ťa dám za pokrm. 6 A zvedia všetci obyvatelia Egypta, že ja som Hospodin, pretože boli trstinovou palicou opornou domu Izraelovmu. 7 Keď sa ťa kedy chytili, tvojej ruky, zlomil si sa a preklal si im celé plece; a keď sa opreli na teba, polámal si sa a spôsobil si to, aby im stály všetky bedrá. 8 Preto takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, uvediem na teba meč a vyplienim z teba človeka i hovädo, 9 a tak bude Egyptská zem pustinou a púšťou, a zvedia, že ja som Hospodin, pretože hovorí: Rieka je moja, a ja som učinil. 10 Preto hľa, prijdem proti tebe i proti tvojim riekam a obrátim Egyptskú zem na hroznú púšť a pustinu od veže Sevéne až po hranicu Ethiopie. 11 Nepojde cez ňu noha človeka, ani noha hoväda nepojde cez ňu, a nebude sa v nej bývať štyridsať rokov. 12 A tak obrátim Egyptskú zem na pustinu prostred pustých zemí, a jej mestá prostred spustošených miest budú pusté štyridsať rokov, a rozptýlim Egypťanov medzi národy a rozoženiem ich po rôznych zemiach. 13 Lebo takto hovorí Pán Hospodin: Po štyridsiatich rokoch shromaždím Egypťanov z národov, kam boli rozptýlení, 14 a navrátim zajatých z Egypťanov a dovediem ich zpät do zeme Patrosa, do zeme ich pôvodu, a budú tam nízkym kráľovstvom. 15 Bude nižším ako iné kráľovstvá a nebude sa viacej povyšovať nad národy, a učiním to, aby ich bolo málo, aby nepanovali spupne nad národami. 16 A nebude viacej domu Izraelovmu nádejou, ktorá by pripomínala neprávosť, keď by sa obracali za nimi, a zvedia, že ja som Pán Hospodin.

Odmena pre babylonského kráľa

17 A bolo dvadsiateho siedmeho roku, prvého mesiaca, prvého dňa toho mesiaca, že stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:
18 Synu človeka, Nabuchodonozor, babylonský kráľ, naložil svojmu vojsku velikú službu proti Týru. Každá hlava je oplešivená, a každé plece je odrané, ale nemá mzdy ani on ani jeho vojsko z Týru za službu, ktorú konal proti nemu. 19 Preto takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, dám Nabuchodonozorovi, babylonskému kráľovi, Egyptskú zem, a odnesie množstvo jej bohatstva a poberie jej korisť a ulúpi jej lúpež, a to bude mzdou jeho vojsku. 20 Za jeho plácu, za ktorú slúžil, dám mu Egyptskú zem, pretože to vykonali mne, hovorí Pán Hospodin. 21 Toho dňa spôsobím to, aby vyrástol roh domu Izraelovmu, a tebe dám to, aby si otvoril ústa prostred nich, a zvedia, že ja som Hospodin.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk