Predchádzajúca kapitola

28. kapitola

Súd nad týrskym kráľom

1 A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:
2 Synu človeka, povedz vojvodovi mesta Týru: Takto hovorí Pán Hospodin: Pretože sa povýšilo tvoje srdce, a hovoríš: Ja som Bôh, na stolici Božej sedím, v srdci morí, kým si ty len človek a nie silný Bôh, hoci vydávaš svoje srdce za srdce podobné srdcu Boha. 3 Lebo hľa, si múdrejší ako Daniel; niktorá vec tajná nie je skrytá pred tebou; 4 svojou múdrosťou a svojou rozumnosťou nadobudol si si moci a nadovážil si zlata a striebra do svojich pokladov; 5 vo svojej veľkej múdrosti svojím kupectvom si rozmnožil svoju moc, a tvoje srdce sa povýšilo v tvojej moci. 6 Preto takto hovorí Pán Hospodin: Preto, že vydávaš svoje srdce za srdce, podobné srdcu Boha, 7 preto hľa, dovediem na teba cudzincov, ukrutných zpomedzi národov, ktorí vytasia svoje meče na krásu tvojej múdrosti a poškvrnia tvoju skvelosť. 8 Do jamy ťa spustia, a zomrieš smrťou prebodnutého v srdci morí. 9 Či azda povieš: Ja som Bôh, pred tým, ktorý ťa zabije, kým si ty predsa len človek a nie silný Bôh, v ruke toho, ktorý ťa poškvrní? 10 Smrťou neobrezancov zomrieš, rukou cudzincov, lebo ja som hovoril, hovorí Pán Hospodin.

Žalospev nad týrskym kráľom

11 A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:
12 Synu človeka, pozdvihni trúchlospev nad kráľom Týru a povieš mu: Takto hovorí Pán Hospodin: Ty si pečaťou úmernosti, plný múdrosti a dokonalý čo do krásy. 13 V Édene, v zahrade Božej, si bol; všelijaký kameň drahý ťa pokrýval, rubín, topaz, diamant, taršíš, (chryzolit), onyx, jaspis, zafír, karbunkul a smaragd i zlato; práca tvojich bubnov a tvojich píšťal bola v tebe; v deň, v ktorý si bol stvorený, boly pripravené. 14 Ty si ten veľký cherub zastierajúci, a odkedy som ťa dal, bol si bohom na svätom vrchu; prechádzal si sa medzi ohnivými kameňmi. 15 Bol si dokonalý vo svojich cestách odo dňa, v ktorý si bol stvorený, dokiaľ sa nenašla pri tebe neprávosť. 16 Od množstva tvojho kupectva je tvoje vnútro plné ukrutnosti, a zhrešil si. Preto ťa poškvrním a odpracem s vrchu Božieho a zahubím ťa, zastierajúci cherube, a odstránim zprostred ohnivých kameňov. 17 Tvoje srdce sa povýšilo v tvojej kráse; zkazil si svoju múdrosť pre svoju skvelosť. Na zem ťa hodím: dám ťa pred kráľov, aby sa dívali na teba. 18 Pre množstvo svojich neprávostí, nespravedlivosťou svojho kupectva poškvrnil si svoje svätyne, a preto vyvediem oheň zprostred teba; ten ťa strávi, a obrátim ťa na popol na zemi pred očami všetkých tých, ktorí ťa videli. 19 Všetci, ktorí ťa znali medzi národami, budú sa desiť nad tebou; budeš na hrôzu, a nebude ťa nikdy viacej až na veky.

Súd nad Sidonom

20 A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:
21 Synu človeka, obráť svoju tvár proti Sidonu a prorokuj proti nemu 22 a povieš: Takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, prijdem na teba Sidone, a budem oslávený v tvojom strede! A zvedia, že ja som Hospodin, keď vykonám na ňom súdy a budem posvätený v ňom. 23 Pošlem naň mor a krv na jeho ulice, a budú padať pobití v jeho strede, keď prijdú naň mečom zo všetkých strán a zvedia, že ja som Hospodin. 24 A nebude viacej domu Izraelovmu bodajúceho tŕňa ani bodliaka, pôsobiaceho bolesť, od niktorých, ktorí sú vôkol nich, ktorí pohŕdajú nimi, a zvedia, že ja som Pán Hospodin.

Návrat a blaho Izraela

25 Takto hovorí Pán Hospodin: Keď shromaždím dom Izraelov z národov, medzi ktorými sú rozptýlení, a budem posvätený v nich pred očami pohanov, vtedy budú bývať na svojej zemi, ktorú som dal svojmu služobníkovi, Jakobovi.
26 A budú bývať na nej bezpečne a nastaväjú domov a nasadia viníc a tedy budú bývať bezpečne, keď vykonám súdy na všetkých tých, ktorí pohŕdajú nimi, všade vôkol nich, a zvedia, že ja som Hospodin, ich Bôh.