Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

Osobná zodpovednosť za hriechy

1 A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:
2 Čo tým chcete, vy, ktorí hovoríte v zemi Izraelovej také príslovie, že vraj otcovia jedli hroznové nedozrelky, a synom stŕply zuby? 3 Jako že ja žijem, hovorí Pán Hospodin, že nebudete mať viacej ako používať to príslovie v Izraelovi. 4 Hľa, všetky duše sú moje; jako duša otcova tak i duša synova je moja; duša, ktorá hreší, tá zomrie. 5 A keby bol niektorý človek spravedlivý a činil by súd a spravedlivosť, 6 na vrchoch by nejedol ani by nepozdvihnul svojich očí k ukydaným bohom domu Izraelovho a ženy svojho blížneho by nepoškvrnil ani by sa nepriblížil k žene v jej nečistote 7 a nikoho by neutiskoval a vrátil by jeho záloh, vzatý za dlh, cudzieho násilne by nevzal a svojho chleba by dával lačnému a priodieval by nahého rúchom; 8 na úžeru by nedal ani by nevzal úroku, od neprávosti by odvracal svoju ruku a činil by súd pravdy medzi človekom a človekom; 9 keby chodil v mojich ustanoveniach a ostríhal by moje súdy činiac pravdu, spravedlivý ten istotne bude žiť, hovorí Pán Hospodin. 10 Ale keby splodil syna lotra, ktorý by vylieval krv a vykonal by bratovi niektorú z tých vecí, 11 a tamtoho by nečinil ničoho, ale ešte by aj jedol na vrchoch a poškvrnil by ženu svojho blížneho; 12 biedneho a chudobného by utiskoval a bral by násilne cudzie, zálohu by nevrátil a pozdvihol by svoje oči k ukydaným bohom, ohavnosť vykonal; 13 keby dával na úžeru a bral by úrok, či azda bude žiť? Nebude žiť! Vykonal všetky tie ohavnosti; istotne zomrie; jeho krv nech je na ňom! 14 A zase hľa, keby niektorý človek splodil syna, ktorý by videl všetky hriechy svojho otca, ktoré spáchal, a vidiac to nečinil by tak; 15 na vrchoch by nejedol ani by nepozdvihol svojich očí k ukydaným bohom domu Izraelovho, ženy svojho blížneho by nepoškvrnil 16 a neutiskoval by nikoho, zálohu by nezadržal ani by násilne nevzal cudzieho, svojho chleba by dával lačnému a priodial by nahého rúchom; 17 od biedneho by odvrátil svoju ruku, nevzal by úžery ani úroku, moje súdy by činil a chodil by v mojich ustanoveniach, ten nezomrie pre neprávosť svojho otca; istotne bude žiť. 18 Jeho otec, pretože krute utláčal, násilne bral cudzie veci bratove a to, čo nie je dobré, robil prostred svojho ľudu, preto hľa, zomrie pre svoju neprávosť. 19 A keby ste riekli: Prečo nenesie syn neprávosti otcovej? Ale syn činil súd a spravedlivosť, ostríhal všetky moje ustanovenia a činil ich; istotne bude žiť! 20 Duša, ktorá hreší, tá zomrie. Syn neponesie neprávosti otcovej, ani otec neponesie neprávosti synovej. Spravedlivosť spravedlivého bude na ňom, a tiež i bezbožnosť bezbožného bude na ňom, na bezbožnom. 21 A keby sa bezbožný odvrátil od všetkých svojich hriechov, ktoré robil, a ostríhal by všetky moje ustanovenia a činil by súd a spravedlivosť, istotne bude žiť; nezomrie. 22 Niktoré z jeho prestúpení, ktorých sa dopustil, sa mu nespomenú; vo svojej spravedlivosti, ktorú činil, bude žiť! 23 Či mám azda záľubu v smrti bezbožného, hovorí Pán Hospodin, či azda nie v tom, aby sa odvrátil od svojich ciest a žil? 24 A keby sa odvrátil spravedlivý od svojej spravedlivosti a páchal by neprávosť robiac podľa všetkých ohavností, ktoré robí bezbožný, či azda bude žiť? Niktorá jeho spravedlivosť, ktorú činil, nespomenie sa. Pre svoju vierolomnosť, ktorej sa dopustil, a pre svoj hriech, ktorý spáchal, pre tie veci zomrie. 25 A hovoríte: Nie je pravá cesta Pánova. Nože počujte, dome Izraelov: Či moja cesta nie je pravá? Či azda nie sú to vaše cesty, ktoré nie sú pravé? 26 Keby sa odvrátil spravedlivý od svojej spravedlivosti a páchal by neprávosť a v tom by zomrel, zomrie pre svoju neprávosť, ktorú páchal. 27 A zase keby sa odvrátil bezbožný od svojej bezbožnosti, ktorú robil, a činil by súd a spravedlivosť, ten zachová svoju dušu pri živote. 28 A keby videl a odvrátil by sa od všetkých svojich prestúpení, ktorých sa dopúšťal, istotne bude žiť, nezomrie. 29 A dom Izraelov hovoria: Nie je pravá cesta Pánova. Ale či moje cesty nie sú pravé, dome Izraelov? Či azda nie sú to vaše cesty, ktoré nie sú pravé? 30 Preto vás budem súdiť, každého podľa jeho ciest, dome Izraelov, hovorí Pán Hospodin. Navráťte sa a odvráťte sa od všetkých svojich prestúpení, a nebude vám neprávosť na závadu, klesnúť. 31 Odvrhnite od seba všetky svoje prestúpenia, ktorými ste prestupovali, a zadovážte si nové srdce a nového ducha! Lebo veď načo máte zomrieť, dome Izraelov? 32 Lebo nemám záľuby v smrti zomierajúceho, hovorí Pán Hospodin. Obráťte sa tedy a žite!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk