Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

17. kapitola

Podobenstvo o orlovi a viniči

1 A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:
2 Synu človeka, zahádaj hádanku a povedz domu Izraelovmu podobenstvo 3 a povieš: Takto hovorí Pán Hospodin: Veľký orol velikých krýdel s dlhými brkami, plný strakatého peria, priletel na Libanon a vzal jemný vrchol cedry; 4 odlomil čo bolo najvýbornejšie jeho mládnikov a zaniesol to do kupeckej zeme, složil to v meste obchodníkov. 5 Potom vzal zo semena zeme a dal ho do osevného poľa, kde bralo vlahu nad mnohými vodami; učinil ho sťa vrbinu. 6 A tak rástol a bol z neho rozvetvený vinič bujný nízkej postavy, ktorý obracal svoje vetvi k nemu, k orlovi, a jeho korene boly pod ním. A stal sa viničom a vyhnal konáre a vypustil listnaté výhonky. 7 Ale bol iný orol veľký velikých krýdel a mnohého peria. A hľa, ten istý vinič ovinul svoje korene o neho a svoje vetvi vypustil po ňom, aby ho zvlažoval zo záhonov jeho sadu. 8 Zasadený bol na dobrom poli a pri mnohých vodách, aby vyhnal haluzi a niesol ovocie, aby bol krásnym viničom. 9 Povedz: Takto hovorí Pán Hospodin: Či sa podarí? Či azda nevytrhá jeho koreňov a neoseká jeho ovocia, a neuschne? Všetky zelené letorasty, vyrastlé z neho, uschnú, a nebude treba veľkého ramena ani mnohého ľudu zdvihnúť ho od jeho koreňov. 10 Tedy hľa, hoci je zasadený, či sa aj podarí? Či azda hneď, ako sa ho dotkne východný vietor, neuschne? Na záhonoch, na ktorých rástol, uschne! 11 A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac: 12 Nože povedz tomu spurnému domu: Či neviete, čo to znamená? Povedz: Hľa, prišiel babylonský kráľ do Jeruzalema a vzal jeho kráľa i jeho kniežatá a zaviedol ich k sebe do Babylona. 13 A vzal z kráľovského semena a učinil s ním smluvu, zaviazal ho prísahou a pobral mocných zeme. 14 aby to bolo nízke kráľovstvo, aby sa nepozdvihovalo, aby zachovávalo jeho smluvu, aby tak stálo. 15 Ale sa mu sprotivil pošlúc svojich poslov do Egypta, aby mu dal kone a mnoho ľudu. Či sa mu podarí? Či ujde pomste ten, kto robí také veci? Zrušil smluvu a mal by uniknúť? 16 Ako že ja žijem, hovorí Pán Hospodin, že na mieste kráľa, ktorý ho učinil kráľom, ktorého prísahou pohŕdol a ktorého smluvu zrušil, u neho zomrie, v Babylone. 17 Ani nebude s veľkým vojskom a s mnohým zástupom konať s ním faraon v boji, keď nasypú val a vystavia hradbu vyplieniť mnohé duše. 18 Pohŕdol prísahou zrušiac smluvu a hľa, dal svoju ruku a vykonal všetko to; neunikne! 19 Preto takto hovorí Pán Hospodin: Ako že ja žijem, tak isté je, že dám svoju prísahu, ktorou pohŕdol, a svoju smluvu, ktorú zrušil, na jeho hlavu. 20 A rozostriem na neho svoju sieť, a bude lapený do môjho vleku, a dovediem ho do Babylona a budem sa tam s ním súdiť pre jeho vierolomnosť, ktorej sa dopustil proti mne. 21 A všetci jeho uprchlíci vo všetkých jeho hejnách popadajú mečom, a tí, ktorí pozostanú, budú rozptýlení vo všetky vetry, a zviete, že ja Hospodin som hovoril. 22 Takto hovorí Pán Hospodin: Ale potom ja vezmem z jemného vrchola tej vysokej cedry a dám do zeme; odlomím útly prútik z najvýbornejšieho jeho mládnikov a zasadím ja na vysokom vrchu a vyvýšenom. 23 Na vrchu výšiny Izraelovej ho zasadím, a vyženie haluzi a ponesie ovocie a bude slávnou cedrou, a budú bývať pod ním všelijakí vtáci všelijakých krýdel; v tôni jeho vetiev budú bývať. 24 A tak zvedia všetky stromy poľa, že ja Hospodin som ponížil vysoký strom a vyvýšil som nízky strom; vysušil som zelený strom a spôsobil som to, aby rozkvitol suchý strom. Ja Hospodin som hovoril aj učiním.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk