7. kapitola

Mojžiš znova poslaný k faraonovi.

1 A Hospodin riekol Mojžišovi: Hľaď, dal som ťa faraonovi za Boha, a Áron, tvoj brat, bude tvojím prorokom.
2 Ty budeš hovoriť všetko, čo ti rozkážem, a Áron, tvoj brat bude hovoriť faraonovi, aby prepustil synov Izraelových zo svojej zeme. 3 Ale ja zatvrdím srdce faraonovo a budem množiť svoje znamenia a svoje zázraky v Egyptskej zemi. 4 Preto vás neposlúchne faraon, a ja položím svoju ruku na Egypt a vyvediem svoje vojská, svoj ľud, synov Izraelových, z Egyptskej zeme s veľkými súdy. 5 A zvedia Egypťania, že ja som Hospodin, keď vystriem svoju ruku na Egypt a vyvediem synov Izraelových z ich stredu. 6 A Mojžiš a Áron učinili tak, ako im prikázal Hospodin, tak učinili. 7 A Mojžišovi bolo osemdesiat rokov a Áronovi osemdesiattri rokov, keď hovorili faraonovi.

Palica obrátená v hada.

8 A Hospodin riekol Mojžišovi a Áronovi:
9 Keď vám bude hovoriť faraon a povie: Ukážte svoj zázrak! vtedy povieš Áronovi: Vezmi svoju palicu a hoď ju pred faraonom, a obráti sa na hada. 10 A tak prišiel Mojžiš a Áron k faraonovi a učinil tak, ako prikázal Hospodin. Áron hodil svoju palicu pred faraonom a pred jeho služobníkmi, a obrátila sa na hada. 11 Vtedy povolal i faraon mudrcov a čarodejníkov, a urobili tak aj oni, vedomci Egypta, svojimi kúzlami: 12 hodili každý svoju palicu, a tiež sa obrátily na hadov. Ale palica Áronova pohltila ich palice. 13 No srdce faraonovo sa posilnilo, a neposlúchol ich, tak ako hovoril Hospodin.

Voda obrátená v krv.

14 A Hospodin riekol Mojžišovi: Oťaželo tvrdé srdce faraonovo, nechce prepustiť ľud.
15 Idi k faraonovi ráno; hľa, vyjde k vode, a postavíš sa oproti nemu na brehu rieky a palicu, ktorá sa bola obrátila na hada, vezmeš do svojej ruky. 16 A povieš mu: Hospodin, Bôh Hebrejov, ma poslal k tebe, aby som ti povedal: Prepusti môj ľud, aby mi slúžili na púšti. Ale hľa, neposlúchol si až doteraz. 17 Takto hovorí Hospodin: Po tomto poznáš, že ja som Hospodin: hľa, uderím palicou, ktorá je v mojej ruke, na vody, ktoré sú v rieke, a obrátia sa na krv. 18 A ryby, ktoré sú v rieke, pomrú, a rieka sa zosmradí, a bude sa hnusiť Egypťanom piť vodu z rieky. 19 Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Povedz Áronovi: Vezmi svoju palicu a vystri svoju ruku na vody Egypťanov, na ich rieky, na ich potoky a na ich jazerá i na všetky nádrže ich vôd, a obrátia sa na krv, a bude krv po celej zemi Egyptskej ako v drevených tak i v kamenných nádobách. 20 A Mojžiš a Áron učinili tak, ako prikázal Hospodin. Dvihnúc palicou uderil vodu, ktorá bola v rieke, pred očima faraonovými a pred očami jeho služobníkov, a všetky vody, ktoré boly v rieke, sa obrátili na krv. 21 A ryby, ktoré boly v rieke, pomrely, a rieka sa zosmradila, takže nemohli Egypťania piť vodu z rieky, a krv bola po celej zemi Egyptskej. 22 Ale urobili tak aj egyptskí vedomci svojimi kúzly, a preto posilnilo sa srdce faraonovo, a neposlúchol ich, tak ako hovoril Hospodin. 23 A faraon obrátiac sa odišiel do svojho domu a nepriložil ani k tomu svojho srdca. 24 Vtedy kopali všetci Egypťania všade okolo rieky a hľadali vodu na pitie, lebo nemohli piť vodu z rieky. 25 A vyplnilo sa sedem dní odvtedy, odkedy uderil Hospodin rieku.