Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

Pán posilňuje Mojžiša; ten sa vyhovára.

1 Tu riekol Hospodin Mojžišovi: Teraz uvidíš, čo učiním faraonovi. Lebo, prinútený silnou rukou prepustí ich, a prinútený silnou rukou, vyženie ich zo svojej zeme.
2 A ďalej hovoril Bôh Mojžišovi a riekol mu: Ja som Hospodin! 3 Ukázal som sa Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi pod menom Silný Bôh všemohúci, ale svojím menom Hospodin som im nebol známy. 4 A nie len že som postavil svoju smluvu s nimi, že im dám Kananejskú zem, zem to ich pohostínstva, v ktorej pohostínili, 5 ale ja som počul i nárek synov Izraelových, ktorých službou otročia Egypťania, a rozpamätal som sa na svoju smluvu. 6 Preto povedz synom Izraelovým: Ja som Hospodin a vyvediem vás zpod ťažkých robôt Egypťanov a vytrhnem vás z ich otrockej služby a vyslobodím vás vystretým ramenom a veľkými súdy. 7 A vezmem si vás za ľud a budem vám Bohom, a zviete, že ja som Hospodin, váš Bôh, ktorý vás vyviedol zpod ťažkých robôt Egypťanov. 8 A vovediem vás do zeme, vzhľadom na ktorú som prisahajúc pozdvihol svoju ruku, že ju dám Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi, a dám ju vám, aby bola vaším vlastníctvom, ja Hospodin! 9 A Mojžiš hovoril tak synom Izraelovým, ale nepočúvali na Mojžiša pre sovrenie ducha, pre tvrdú prácu otrockú. 10 Potom hovoril Hospodin Mojžišovi a riekol: 11 Vojdi, hovor faraonovi, egyptskému kráľovi, aby prepustil synov Izraelových zo svojej zeme. 12 A Mojžiš hovoril pred Hospodinom a riekol: Hľa, synovia Izraelovi ma neposlúchli, jakože ma tedy poslúchne faraon? A k tomu som ja neobrezaných rtov. 13 A Hospodin Hovoril Mojžišovi a Áronovi a prikázal im, aby išli k synom Izraelovým a k faraonovi, egyptskému kráľovi, a aby vyviedli synov Izraelových z Egyptskej zeme.

Rod Rúbenov, Simeonov a Léviho po Mojžiša, Árona a jeho synov.

14 Toto sú hlavy domu svojich otcov. Synovia Rúbena, prvorodeného Izraelovho: Chanoch, Fallu, Checron a Charmi. To sú čeľade Rúbenove.
15 A synovia Simeonovi: Jemúel, Jamin, Ohad, Jachin, Cóchar a Saul, syn Kananejky. To sú čeľade Simeonove. 16 A toto sú mená synov Léviho podľa svojich rodov: Geršom, Kehát a Merári. A rokov života Léviho bolo sto tridsaťsedem rokov. 17 Synovia Geršomovi: Libni a Šimei podľa svojich čeľadí. 18 A synovia Kehátovi: Amram, Jishár, Hebron a Uzziel. A rokov života Kehátových bolo sto tridsaťtri rokov. 19 A synovia Meráriho: Machli a Múši. To sú čeľade Léviho podľa svojich rodov. 20 A Amram si vzal Jochebeď, svoju tetku za ženu, a porodila mu Árona a Mojžiša. A rokov života Amramových bolo sto tridsaťsedem rokov. 21 A synovia Jishárovi: Kórach, Néfeg a Zichri. 22 A synovia Uzzielovi: Mišael, Elcafán a Sitri. 23 A Áron si vzal Alžbetu, dcéru Amminadábovu, sestru Názonovu, za ženu, a porodila mu Nádaba a Abihú-va, Eleazára a Itamára. 24 A synovia Kórachovi: Assír, Elkána a Abiazaf. To sú čeľade Kórachovcov. 25 A Eleazár, syn Áronov, si vzal z dcér Putielových za ženu, ktorá mu porodila Pinchasa. To sú hlavy otcov Levitov podľa svojich čeľadí. 26 To je ten Áron a Mojžiš, ktorým riekol Hospodin: Vyveďte synov Izraelových z Egyptskej zeme s ich vojskami. 27 To sú tí, ktorí hovorili faraonovi, egyptskému kráľovi, aby vyviedli synov Izraelových z Egypta. To je ten Mojžiš a Áron. 28 A stalo sa toho dňa, ktorého hovoril Hospodin Mojžišovi v Egyptskej zemi, 29 že povedal Hospodin Mojžišovi a riekol: Ja som Hospodin. Hovor faraonovi, egyptskému kráľovi, všetko, čo ja budem tebe hovoriť. 30 A Mojžiš povedal pred Hospodinom: Hľa, ja som neobrezaných rtov, akože ma tedy poslúchne faraon?!