Predchádzajúca kapitola

40. kapitola

Stán postavený a posvätený.

1 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol:
2 Prvého dňa, prvého mesiaca postavíš príbytok, stán shromaždenia. 3 A vložíš ta truhlu svedoctva a zastrieš truhlu oponou. 4 A vnesieš stôl a upravíš ho podľa poriadku, vnesieš i svietnik a vyložíš a rozsvietiš jeho lampy. 5 A dáš zlatý oltár na kadenie pred truhlu svedoctva a zavesíš záclonu dverí príbytku. 6 A dáš oltár na zápaly pred dvere príbytku stánu shromaždenia. 7 A umiestiš umyvák medzi stán shromaždenia a medzi oltár na zápaly a dáš do neho vody. 8 A rozložíš dvor dookola a zavesíš záclonu brány dvora. 9 Potom vezmeš olej na pomazávanie a pomažeš príbytok a všetko, čo je v ňom, a postavíš ho i všetko jeho náradie, a bude svätý. 10 A pomažeš oltár na zápaly i všetky jeho nádoby a posvätíš oltár, a oltár bude svätosvätý. 11 A pomažeš umyvák a jeho podstavce a posvätíš ho. 12 A povieš, aby pristúpil Áron a jeho synovia ku dveriam stánu shromaždenia a umyješ ich vodou. 13 Potom oblečieš Árona do rôznych čiastok svätého rúcha, pomažeš ho a vysvätíš ho, a bude mi konať kňazskú službu. 14 A dovedieš i jeho synov a oblečieš ich do sukieň. 15 A pomažeš ich tak, ako si pomazal ich otca, a budú mi konať kňazskú službu. A stane sa, že im bude ich pomazanie na večné kňazstvo po ich pokoleniach. 16 A Mojžiš učinil všetko tak, ako mu prikázal Hospodin, tak učinil. 17 A stalo sa to prvého mesiaca druhého roku, prvého dňa toho mesiaca, že bol postavený príbytok. 18 Tedy postavil Mojžiš príbytok a položil jeho podstavce a postavil jeho dosky a vsunul jeho zásuvky a postavil jeho stĺpy. 19 A roztiahol stán na príbytok a položil pokrov stánu naň na vrch, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 20 Potom vzal a dal svedoctvo do truhly a položil sochory na truhlu a dal pokrývku na vrch na truhlu. 21 A vniesol truhlu do príbytku a zavesil oponu zastrenia a zastrel truhlu svedoctva, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 22 A dal stôl v stáne shromaždenia na severnú stranu príbytku zvonku pred oponou. 23 A upravil na ňom úpravu chleba v poriadku pred Hospodinom, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 24 A postavil svietnik v stáne shromaždenia naproti stolu na poludniu stranu príbytku. 25 A rozsvietil lampy pred Hospodinom, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 26 A postavil zlatý oltár v stáne shromaždenia pred oponou. 27 A pálil na ňom kadivo z voňavých vecí, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 28 A zavesil záclonu dverí príbytku. 29 A oltár na zápaly postavil pri dveriach príbytku stánu shromaždenia a páliac obetoval na ňom zápaly a obetné dary obilné, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 30 A postavil umyvák medzi stánom shromaždenia a medzi oltárom a nalial doň vody na umývanie. 31 A umyli si z neho Mojžiš a Áron a jeho synovia svoje ruky a svoje nohy, 32 keď mali vojsť do stánu shromaždenia a keď sa mali blížiť oltáru, umývali sa, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 33 A postavil dvor dookola, vôkol príbytku a oltára, a zavesil záclonu brány dvora. A tak dokončil Mojžiš dielo.

Oblak prikryje stán.

34 A oblak zakryl stán shromaždenia, a sláva Hospodinova naplnila príbytok,
35 takže nemohol Mojžiš vojsť do stánu shromaždenia, pretože prebýval na ňom oblak, a sláva Hospodinova naplnila príbytok. 36 A keď sa zdvihnul oblak zponad príbytku, rušali sa synovia Izraelovi na všetkých svojich pochodoch. 37 A keď sa nedvíhal oblak, nehnuli sa, až do dňa, keď sa zase zdvihol. 38 Lebo oblak Hospodinov bol na príbytku vodne, a oheň bol vnoci na ňom pred očami celého domu Izraelovho na všetkých ich pochodoch.