Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

36. kapitola

Múdri remeselníci pracujú. Hojnosť.

1 A tedy pracoval Becaleél a Aholiáb a všetci mužovia múdreho srdca, do ktorých dal Hospodin múdrosť a rozumnosť, aby vedeli spraviť každú prácu, potrebnú pri službe v svätyni, podľa všetkého toho, čo prikázal Hospodin.
2 A Mojžiš povolal Becaleéla a Aholiába jako i každého muža múdreho srdca, ktorému dal Hospodin múdrosť do jeho srdca, každého, ktorého ponúklo jeho srdce, aby pristúpil k práci, aby ju konal. 3 A vzali zpred Mojžiša všetku obeť pozdvihnutia, ktorej nanosili synovia Izraelovi na prácu služby svätyne, aby ju konali. A oni ešte vždy donášali k nemu dobrovoľné dary ráno po ráne. 4 Vtedy prišli všetci tí múdri mužovia, ktorí robili všetku tú prácu svätyne, každý od svojej vlastnej práce, ktorú konali, 5 a povedali Mojžišovi: Ľud donáša o mnoho viacej, ako je potrebné k službe práce, ktorú prikázal Hospodin vykonať. 6 A Mojžiš rozkázal, aby vyhlásili po celom tábore takto: Nech už nikto viacej, ani muž ani žena, nerobia nijakej práce na obeť pozdvihnutia svätyne. A tak bolo zabránené ľudu donášať. 7 Lebo mali dosť potrebných vecí ku všetkej práci, aby ju vykonali, aj sa zvýšilo.

Pokrovce na stán.

8 A tedy robili všetci múdreho srdca z tých, ktorí konali prácu, príbytok z desiatich pokrovcov zo súkaného kmentu z hyacintovomodrého postavu, purpuru a červca, dvakrát farbeného, a spravili ich s cherubínmi umeleckého diela.
9 Dĺžka jedného pokrovca bola dvadsaťosem lakťov a šírka štyri lakte; taká miera bola jedného pokrovca; všetky pokrovce maly jednu a tú istú mieru. 10 A spojil päť pokrovcov jeden s druhým, a druhých päť pokrovcov tiež spojil jeden s druhým. 11 A narobil hyacintovomodrých ôk na okraj prvého pokrovca od kraja, kde sa mal spojiť s druhým, tak iste spravil na kraji posledného pokrovca, kde sa mal spojiť s druhým. 12 Päťdesiat ôk spravil na prvom pokrovci a päťdesiat ôk spravil na pokraji pokrovca, ktorý bol v druhom spojení; oká zaberaly jedno naproti druhému. 13 A spravil päťdesiat zlatých háčkov a pospájal pokrovce jeden k druhému tými háčikmi, a príbytok bol jeden celok. 14 A narobil pokrovcov z kozej srsti pre stán, na príbytok. Jedenásť takých pokrovcov spravil. 15 Dĺžka jedného toho pokrovca bola tridsať lakťov a šírka jedného pokrovca štyri lakte. Všetkých jedenásť pokrovcov malo jednu a tú istú mieru. 16 A päť z tých pokrovcov spojil osobitne a šesť pokrovcov zase osobitne. 17 A spravil päťdesiat ôk na okraji posledného pokrovca, kde sa mal spojiť, a päťdesiat ôk spravil na okraji pokrovca druhého spojenia. 18 A k tomu spravil päťdesiat háčkov z medi pospájať stán, aby bol jedným celkom. 19 A spravil pokrov stánu z baraních koží, farbených na červeno, a pokrov z jazvečích koží po vrchu.

Dosky, podstavce a zásuvku.

20 A narobil pre príbytok dosiek zo šittímového dreva, stojatých.
21 Desať lakťov bola dĺžka dosky a jeden a pol lakťa šírka jednej dosky. 22 Každá doska mala dva čepy, spojené jeden ku druhému; tak to spravil všetkým doskám príbytku. 23 A tak spravil dosky na príbytok, dvadsať dosiek pre južnú stranu, k poludniu. 24 A spravil štyridsať podstavcov zo striebra pod tých dvadsať dosiek, dva podstavce pod jednu dosku pre jej dva čepy a dva podstavce pod druhú dosku pre jej dva čepy. 25 A pre druhý bok príbytku, pre severnú stranu, spravil tiež dvadsať dosiek, 26 aj ich štyridsať podstavcov taktiež zo striebra, dva podstavce pod jednu dosku a dva podstavce pod druhú dosku. 27 A pre zadnú stranu príbytku, k moru, spravil šesť dosiek 28 a dve dosky spravil pre uhly príbytku na zadnej strane, 29 a boly vo dvoje od spodku a boly dokonale spojené v celok hore, pri svojej hlave, do jedného kruhu. Tak urobil obom, obom uhlom. 30 A bolo ich osem dosiek, a ich podstavcov zo striebra bolo šestnásť podstavcov, po dva podstavce pod jednu dosku. 31 A narobil aj zásuviek zo šittímového dreva, päť, pre dosky jednej strany príbytku, 32 a päť zásuviek pre dosky druhej strany príbytku a päť zásuviek pre dosky zadnej strany príbytku, obrátenej k moru, na západ. 33 A spravil prostrednú zásuvku tak, aby išla stredom dosiek od jedného konca až po druhý. 34 A dosky pokryl zlatom, a ich kruhy spravil zo zlata, ložiská to pre zásuvky, a zásuvky tiež pokryl zlatom.

Opona a záclona dverí.

35 A spravil oponu z hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného, a zo súkaného kmentu, spravil ju dôvtipného diela umeleckého s cherubami.
36 A spravil pre ňu štyri stĺpy zo šittímového dreva a pokryl ich zlatom; ich háky boly zo zlata. A ulial pre ne štyri podstavce zo striebra. 37 A spravil záclonu dveriam stánu z hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného, a zo súkaného kmentu, prácou výšivkára. 38 A spravil jej päť stĺpov a ich háky a pokryl ich hlavice a ich spojovacie žrde zlatom, a ich päť podstavcov bolo z medi.