Predchádzajúca kapitola

35. kapitola

Sobota.

1 A Mojžiš svolal celú obec synov Izraelových a povedal im: Toto sú tie veci, ktoré prikázal činiť Hospodin:
2 Šesť dní sa bude konať práca, ale siedmeho dňa vám bude svätosť sobotného odpočinutia Hospodinovho. Ktokoľvek by v ňom robil nejakú prácu, zomrie. 3 Nezapálite ohňa nikde vo svojich príbytkoch v deň soboty.

Vypočítanie čiastok stánu.

4 A Mojžiš povedal celej obci synov Izraelových a riekol: Toto je vec, ktorú prikázal Hospodin, keď povedal:
5 Vyberte od seba obeť pozdvihnutia pre Hospodina; každý, kto je ochotný vo svojom srdci, donesie ju, obeť pozdvihnutia Hospodinovu: zlato, striebro a meď, 6 hyacintovomodrý postav, purpur, červec, dvakrát farbený, kment a kozie srsti. 7 Kože z baranov, farbené na červeno, kože z jazvecov a šittímové drevo, 8 olej na svetlo, voňavé veci na olej na pomazávanie a voňavé koreniny na kadivo, 9 onychínové kamene a iné kamene na osádzanie pre efod a pre náprsník. 10 A prijdú všetci, ktorí sú múdreho srdca medzi vami, a budú robiť všetko, čo prikázal Hospodin: 11 príbytok, jeho stán a jeho pokrytie, jeho háčky a jeho dosky, jeho zásuvky, jeho stĺpy a jeho podstavce; 12 truhlu a jej sochory, pokrývku a oponu zastrenia; 13 stôl a jeho sochory a všetky jeho nádoby a chlieb tvári Božej, 14 svietnik svetla a jeho nádoby a jeho lampy a olej na svetlo, 15 oltár na kadenie a jeho sochory a olej na pomazávanie a kadivo z voňavých korenín a záclonu dverí, pre dvere Božieho príbytku, 16 oltár na zápaly a mrežu z medi, ktorá patrí k nemu, jeho sochory a všetko jeho náradie; umyvák a jeho podstavec, 17 koberce dvora, jeho stĺpy a jeho podstavce a záclonu brány dvora, 18 kolíky príbytku a kolíky dvora a ich povrazy, 19 rúcha, jemne pletené, svätoslúžiť v nich v svätyni; sväté rúcha Áronovi, kňazovi, a rúcha pre jeho synov, konať kňazskú službu.

Čo ochotní donášajú.

20 A tak vyšli, celá obec synov Izraelových, od tvári Mojžišovej.
21 A prišli, každý jeden, ktorého ponúklo jeho srdce, a každý, koho učinil jeho duch ochotným, a doniesli obeť pozdvihnutia Hospodinovu na prácu na stáne shromaždenia a na každú jeho službu a na sväté rúcha. 22 Potom prišli mužovia i so ženami, všetci, ktorí boli ochotného srdca, doniesli sponky, náušnice, prstene a ženské ozdobné retiazky, všelijaké klenoty zo zlata, i každý, kto obetoval Hospodinovi povznášajúcu obeť zlata. 23 A každý, u koho sa našiel hyacintovomodrý postav a purpur a červec, dvakrát farbený, a kment a kozia srsť a baranie kože, farbené na červeno, a jazvečie kože, všetci doniesli. 24 A zase každý, kto obetoval pozdvihnutia obeť striebra a medi, doniesol pozdvihnutia obeť Hospodinovu, jako aj každý, u koho sa našlo šittímové drevo na všelijakú prácu k službe, doniesol. 25 I všetky ženy múdreho srdca priadly svojimi rukami, a doniesly, čo napriadly, hyacintovomodrý postav, purpur, červec, dvakrát farbený, a kment. 26 A taktiež i všetky ženy, ktoré v múdrosti ponúklo ich srdce, priadly koziu srsť. 27 A kniežatá doniesly onychínové kamene a kamene na vysádzanie na efod a náprsník, 28 a voňavé veci a olej na svetlo a potrebné na olej na pomazávanie a voňavé koreniny na kadivo. 29 Každý muž a každá žena, ktorých učinilo ich srdce ochotnými, aby doniesli potrebné; nech už to bolo na ktorúkoľvek prácu, ktorú prikázal Hospodin vykonať skrze Mojžiša, doniesli synovia Izraelovi dobrovoľnú obeť Hospodinovi.

O Becaleélovi a Aholiábovi.

30 A Mojžiš povedal synom Izraelovým: Hľaďte, Hospodin povolal menom Becaleéla, syna Úriho, syna Húrovho, z pokolenia Júdovho,
31 a naplnil ho duchom Božím, múdrosťou a rozumnosťou a umením a to v každej práci, 32 aby bol schopný vymyslieť dôvtipné veci a tak pracovať v zlate, striebre a v medi 33 a rezať kameň na osádzanie ako aj rezať drevo, aby vedel robiť všelijakú prácu dôvtipnú. 34 Aj to dal do jeho srdca, aby učil, on i Aholiáb, syn Achisámachov, z pokolenia Dánovho. 35 Naplnil ich múdrosťou srdca, aby robili všelijakú prácu rezbára a iného dôvtipného remeselníka i výšivkára, ktorý pracuje z hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného, a z kmentu prácu tkáča, ktorý robí všelijakú prácu, a dielo umelcov, ktorí vymyslia dôvtipné veci.