28. kapitola

Sväté rúcho.

1 A ty vezmi k sebe Árona, svojho brata, a jeho synov s ním zpomedzi synov Izraelových, aby mi konal kňazskú službu, Áron, Nádab a Abíhu, Eleazár a Itamár, synovia Áronovi.
2 A spravíš Áronovi, svojmu bratovi, sväté rúcha na slávu a na ozdobu. 3 A ty budeš hovoriť všetkým remeselníkom múdreho srdca, kde ktorého z nich som naplnil duchom múdrosti, aby spravili rúcha Áronove posvätiť ho, aby mi konal kňazskú službu. 4 A toto sú rúcha, ktoré spravia: náprsník, efod, plášť a sukňu z pletenej látky, čapicu a pás. A tak spravia sväté rúcha Áronovi, tvojmu bratovi, a jeho synom, aby mi konal kňazskú službu. 5 A oni vezmú zlato a hyacintovomodrý postav, purpur, červec, dvakrát farbený, a kment.

Efod, jeho náplecníky, pás, kamene s menami synov Izraelových.

6 A spravia efod zo zlata, z hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného, a zo súkaného kmentu, všetko to dôvtipného diela umeleckého.
7 Bude mať dva náplecníky, spojené na oboch svojich koncoch, a tak bude spojený v jedno. 8 Aj efodový opasok, ktorý bude na ňom, tej istej práce, z toho istého bude, zo zlata, hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného, a zo súkaného kmentu. 9 A vezmeš dva kamene onyxa a vyryješ na nich mená synov Izraelových, 10 ich šesť mien na jeden kameň a ostatných šesť mien na druhý kameň podľa poriadku ich narodenia. 11 Bude to práca remeselníka, ktorý reže kameň, jako ryty na pečati, tak vyryješ na oba tie kamene s menami synov Izraelových, a spravíš ich tak, aby boly obrubené pletivom zo zlata. 12 Potom položíš oba kamene na náplecníky efoda, pamätné kamene, aby boly pamiatkou na synov Izraelových, a Áron bude nosiť ich mená pred Hospodinom na oboch svojich pleciach na pamiatku. 13 A spravíš pletivá zo zlata. 14 Spravíš aj dve retiazky z čistého zlata, ktoré spravíš na spôsob motúzov, stáčanej práce, a dáš stáčané retiazky na tie pletivá.

Náprsník s urím a thumím.

15 A spravíš náprsník súdu, dôvtipným dielom umeleckým; aká bude práca efoda, taký aj oň spravíš; zo zlata, z hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného a zo súkaného kmentu ho spravíš.
16 Štvorhranný bude, vo dvoje složený; piaď bude jeho dĺžky a piaď jeho šírky. 17 A vrúbiš doň vruby kameňa, štyri rady kameňa. Rad: rubín, topaz a smaragd, prvý rad. 18 Druhý rad: karbunkulus, zafír a diamant. 19 Tretí rad: ligúr, achát a ametyst. 20 Štvrtý rad: chryzolit, onyx a jaspis; zlatom budú opletené vo svojich vruboch. 21 A kameňov bude s menami synov Izraelových dvanásť, s ich menami, ryty jako na pečati, každý so svojím kameňom, budú pre dvanásť pokolení. 22 A na náprsník spravíš motúzkové retiazky, prácu to na spôsob povrázkov, z čistého zlata. 23 A spravíš na náprsník dve obrúčky zo zlata a tie obrúčky dáš na dva konce náprsníka. 24 A zase tie dva zlaté povrázky pripravíš na tie dve obrúčky na konce náprsníka. 25 A dva konce dvoch povrázkov dáš na dve pletivá a tak pripneš na náplecníky efoda napredku. 26 A spravíš aj druhé dve obrúčky zo zlata a pripravíš ich na druhé dva konce náprsníka na jeho okraj z tamtej, spodnej strany efoda, dovnútra. 27 A spravíš dve obrúčky zo zlata, ktoré dáš na oba náplecníky efoda zospodku napredku pri jeho spojení hore nad opaskom efoda. 28 Tak priviažu náprsník od jeho obrúček k obrúčkam efoda šnúrou z hyacintovomodrého postavu, aby bol nad opaskom efoda a aby neodstával náprsník od efoda. 29 A Áron bude nosiť mená synov Izraelových na náprsníku súdu na svojom srdci, keď bude vchádzať do svätyne, na pamiatku pred Hospodinom ustavične. 30 A dáš do náprsníka súdu urím a thumímSvetlo a dokonalosť, a budú na srdci Áronovom, keď bude vchádzať pred Hospodina, a Áron bude nosiť súd synov Izraelových na svojom srdci pred Hospodinom ustavične.

Plášť, jablká a zvončeky.

31 A spravíš plášť efodu, celý z hyacintovomodrého postavu.
32 Obojok pre hlavu bude mať na svojom prostredku; jeho obojok bude mať lem dookola, prácou tkáča, a bude mať obojok ako pancier, neroztrhne sa. 33 A na jeho podolku spravíš granátové jablká z hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného, na jeho podolku dookola a zlaté zvončeky pomedzi ne dookola. 34 Zlatý zvonček a granátové jablko a zase zlatý zvonček a granátové jablko na podolku plášťa dookola. 35 A bude to na Áronovi, aby svätoslúžil, a počuje sa jeho zvuk, keď bude vchádzať do svätyne pred Hospodina i keď bude vychádzať, a nezomrie.

Sväté Hospodinovi. Čapice, sukne a iné.

36 A spravíš bliašok z čistého zlata a vyryješ na ňom ryty jako na pečati: Sväté Hospodinovi.
37 Pripravíš ho na šnúrku z hyacintovomodrého postavu, a bude na čapici, napredku na čapici bude. 38 A bude na čele Áronovom, a tak bude nosiť Áron neprávosť svätých vecí, ktoré zasvätia synovia Izraelovi, nech by to boly jakékoľvek ich sväté dary, a bude na jeho čele ustavične, aby boly príjemné pred Hospodinom. 39 A utkáš sukňu na spôsob pletiva z kmentu a spravíš aj čapicu z kmentu a opasok spravíš práce výšivkára. 40 A synom Áronovým spravíš sukne a spravíš im aj opasky a čiapky im spravíš na slávu a na ozdobu. 41 A tak oblečieš do toho Árona, svojho brata, a jeho synov s ním, a pomažeš ich a naplníš ich ruku a posvätíš ich, a budú mi konať kňazskú službu. 42 Sprav im aj ľanové nohavice na pokrytie tela hanby, od bedier až po stehná budú sahať. 43 A budú na Áronovi a na jeho synoch, keď budú vchádzať do stánu shromaždenia alebo keď sa budú blížiť k oltáru, aby svätoslúžili v svätyni a neponesú neprávosti a nezomrú. Bude mu to večným ustanovení i jeho semenu po ňom.