Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Pavel nástrojom odkryť neslýchané tajomstvo: i pohania spoludedičmi spasenia. Bohatstvo Kristovo a múdrosť Božia.

1 Pre tú príčinu ja Pavel, väzeň Krista Ježiša za vás pohanov,
2 akže ste počuli o správe milosti Božej, ktorá mi je daná cieľom vás, 3 že mi v zjavení oznámil tajomstvo (jako som prv písal nakrátko, 4 z čoho môžete čítajúc porozumieť môjmu rozumeniu sa v tajomstve Kristovom), 5 ktoré za iných pokolení nebolo oznámené ľudským synom, ako je teraz zjavené Duchom jeho svätým apoštolom a prorokom, 6 že sú pohania spoludedičmi a spolutelom a spoluúčastníkmi jeho zasľúbenia v Kristu Ježišovi skrze evanjelium, 7 ktorého som sa stal služobníkom podľa daru milosti Božej, ktorá mi je daná podľa pôsobenia jeho moci. 8 Mne najmenšiemu od všetkých svätých je daná tá milosť zvestovať pohanom nevystihnuteľné bohatstvo Kristovo 9 a osvietiť všetkých, čo a jaká je to správa tajomstva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všetko skrze Ježiša Krista, 10 aby bola teraz skrze cirkev oznámená kniežatstvám a mocnostiam v ponebeských oblastiach prerozmanitá múdrosť Božia 11 podľa preduloženia vekov, ktoré to preduloženie určil v Kristu Ježišovi, našom Pánovi, 12 v ktorom máme smelosť a prístup v dôvere skrze jeho vieru. 13 Preto prosím, žeby ste neustávali v mojich súženiach za vás, čo je vašou slávou.

Modlitba Pavlova za veriacich.

14 Pre tú príčinu skláňam svoje kolená pred Otcom nášho Pána Ježiša Krista,
15 z ktorého má každý rod na nebesiach i na zemi svoje meno, 16 žeby vám ráčil dať podľa bohatstva svojej slávy, skrze svojho Ducha, mocou zosilnieť na vnútornom človekovi, 17 aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, 18 aby ste zakorenený v láske, a pevne založení, dokonale vládali pochopiť so všetkými svätými, jaká je to šírka a dĺžka, hĺbka a výška, 19 a poznať lásku Kristovu, ktorá prevyšuje rozum, aby ste boli naplnení vo všetku plnosť Božiu. 20 A tomu, ktorý môže učiniť nad všetko, nesmierne viac než prosíme alebo rozumieme, podľa moci ktorá pôsobí v nás, 21 tomu sláva v cirkvi v Kristu Ježišovi po všetky pokolenia veku vekov. Ameň.