Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

Driev mŕtvy v hriechu, pod panstvom satana, teraz spasení milosťou v Kristovi.

1 Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch,
2 v ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohoto sveta, podľa kniežaťa mocností povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti, 3 medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali v žiadostiach svojho tela robiac to, čo sa zachcievalo telu a mysliam, a boli sme prírodou deťmi hnevu jako aj ostatní. 4 Ale Bôh súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval, 5 aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom - milosťou ste spasení - 6 a spolu vzkriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristu Ježišovi, 7 aby v nasledujúcich vekoch ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou na nás v Kristu Ježišovi. 8 Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, 9 nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. 10 Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi nato, aby sme konali dobré skutky, ktoré Bôh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili.

Driev pohania, bez Boha na svete, teraz skrze kríž Kristov smierení a rovnoprávni s Izraelom.

11 Preto pamätajte, že kedysi vy, pohania v tele, ktorých tak zvaná obriezka na tele, učinená rukou, zovie neobriezkou,
12 že ste v tom čase boli bez Krista, odcudzení občianstvu Izraelovmu a cudzí smluvám zasľúbenia, nemajúci nádeje a bez Boha na svete. 13 Ale teraz v Kristu Ježišu vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí stali ste sa blízkymi v krvi Kristovej. 14 Lebo on je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr 15 zrušiac vo svojom tele nepriateľstvo, zákon prikázaní, záležajúci v rôznych nariadeniach, aby tých dvoje, Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného nového človeka činiac pokoj 16 a aby smieril obojich v jednom tele Bohu skrze kríž zabijúc na ňom nepriateľstvo 17 a prišiel a zvestoval pokoj vám ďalekým a pokoj blízkym, 18 lebo skrze neho máme prístup oboji v jednom Duchu k Otcovi. 19 Tak tedy už nie ste cudzincami a bezprávnymi pohostínmi, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží, 20 vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, kde je uholným kameňom sám Ježiš Kristus, 21 v ktorom každé stavänie prístojne dovedna pojené rastie v svätý chrám v Pánovi, 22 v ktorom sa aj vy spolu budujete v príbytok Boží v Duchu.