Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

O posledných dňoch.

1 Ale to vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy.
2 Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni, 3 bez lásky, nesmierliví, pomluvační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého, 4 zradní, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha, 5 ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli. A tých sa stráň. 6 Lebo z tých sú tí, ktorí vnikajú do domov a zajímajú žienky, obťažené hromadou hriechov, vedené rozličnými žiadosťami, 7 ktoré sa vždycky učia, ale nikdy nemôžu prijsť k poznaniu pravdy. 8 A jako čo Jannes a Jambres sa postavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo staväjú proti pravde, ľudia, zkazení na mysli, nedokázaní čo do viery. 9 Ale ďalej nepostúpia, lebo ich nerozum bude zrejmý všetkým, ako nakoniec bol i tamtých.

Povzbudenie Timoteovi. O Písme.

10 Ale ty si nasledoval moje učenie, môj spôsob života, úmysel, moju vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť,
11 moje prenasledovania, utrpenia, aké ma stihly v Antiochii, v Ikoniu, v Lystre, ktoré prenasledovania som zniesol, a zo všetkých ma vytrhol Pán. 12 Ale aj všetkých, ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježišovi, budú prenasledovať. 13 Ale zlí ľudia a čarodejní závratníci budú spieť k horšiemu, zvodiaci do bludu i pojatí bludom. 14 Ale ty zostávaj v tom, čo mu si sa naučil a o čom si sa presvedčil vediac, od koho si sa naučil 15 a že od detinstva znáš sväté písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie skrze vieru v Kristu Ježišovi. 16 Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravedlivosti, 17 aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený.