Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

Napomenutia zmocniť sa, učiť, bojovať, pamätať na Pána.

1 Ty teda, moje dieťa, mocnej v milosti, ktorá je v Kristu Ježišovi.
2 A to, čo si počul odo mňa skrze mnohých svedkov, sver to verným ľuďom, ktorí budú schopní aj iných učiť. 3 Ty teda znášaj zlo jako dobrý vojak Ježiša Krista. 4 Nikto, konajúci vojenskú službu, nezapletá sa do obchodov živnosti, aby sa ľúbil svojmu vojvodcovi. 5 A keď aj niekto zápasí nebude korunovaný, keby nezápasil zákonite. 6 Trudne pracujúci roľník má prvý dostať z úrody. 7 Rozumej, čo hovorím. Lebo nech ti dá Pán rozum vo všetkom! 8 Pamätaj na Ježiša Krista, ktorý vstal z mŕtvych, zo semena Dávidovho, podľa môjho evanjelia, 9 v ktorom trpím a znášam zlé až po putá jako zločinec, ale slovo Božie nie je poviazané. 10 Preto nesiem všetko trpezlivo pre vyvolených, aby aj oni došli spasenia, ktoré je v Kristu Ježišovi, s večnou slávou. 11 Verné je slovo: Lebo ak sme spolu zomreli, budeme spolu aj žiť; 12 ak spolu trpezlivo znášame, budeme spolu i kraľovať; ak zaprieme, aj on nás zaprie; 13 ak sme neverní, on zostáva verný, lebo nemôže sám seba zaprieť.

Zamedzovať škriepky. Hymeneus a Filétus. Nádoby na česť.

14 To pripomínaj a osvedčuj pred Pánom, Bohom, aby sa neškriepili o slová, čo nie je na nič užitočné, a je iba na zkazu tým, ktorí to počúvajú.
15 Usiluj sa, aby si seba predstavil dokázaného Bohu, robotníka, ktorému sa netreba hanbiť, ktorý krojí slovo pravdy, jako sa patrí. 16 Ale obecným a prázdnym rečiam vyhni. Lebo ešte väčšmi pokročia v bezbožnosti, 17 a ich slovo sa bude rozožierať ako rakovina. Z nich je Hymeneus a Filétus, 18 ktorí čo do pravdy zablúdili a teraz hovoria, že už bolo vzkriesenie, a prevracajú niektorých vieru. 19 Ale pevný základ Boží stojí a má túto pečať: Pán zná tých, ktorí sú jeho, a: Nech odstúpi od neprávosti každý, kto menuje meno Kristovo! 20 A vo veľkom dome nie sú len samé zlaté nádoby a strieborné, ale aj drevené a hlinené, a to jedny na česť a jedny na nečesť. 21 Keby sa tedy niekto vyčistil od toho, bude nádobou na česť, posvätenou, užitočnou hospodárovi, prihotovenou ku každému dobrému skutku.

Mladostné žiadosti. Sluha Pánov.

22 Ale pred žiadosťami mladosti utekaj a žeň sa za spravedlivosťou, vierou, láskou a za pokojom s tými, ktorí vzývajú Pána z čistého srdca.
23 Ale bláznivé a nerozumné otázky odby vediac, že plodia zvady. 24 A sluha Pánov sa nemá vadiť, ale má byť prívetivý ku všetkým, schopný učiť a zniesť i zlé, 25 ktorý v krotkej tichosti karhá tých, ktorý sa protivia, ak by im azda Bôh dal pokánie poznať pravdu, 26 a aby zase vytriezveli a vymanili sa z osídla diablovho, ktorí sú lapení od neho robiť jeho vôľu.