Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

Aj Izrael pomaže Dávida za kráľa.

1 Potom prišly všetky pokolenia Izraelove k Dávidovi do Hebrona a riekly: Hľa, my sme tvoja kosť a tvoje telo.
2 Už dávno, ešte keď bol Saul kráľom nad nami, ty si vyvodil a dovodil Izraela. A okrem toho ti riekol Hospodin: Ty budeš pásť môj ľud, Izraela, a ty budeš vojvodom nad Izraelom. 3 A tak prišli všetci starší Izraelovi ku kráľovi do Hebrona, a kráľ Dávid učinil s nimi smluvu v Hebrone pred Hospodinom, a potom pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom. 4 Tridsať rokov mal Dávid, keď začal kraľovať, a kraľoval štyridsať rokov. 5 V Hebrone kraľoval nad Júdom sedem rokov a šesť mesiacov a v Jeruzaleme kraľoval tridsaťtri rokov nad celým Izraelom i nad Júdom.

Jebuzej porazený.

6 A kráľ i jeho mužovia odišli do Jeruzalema proti Jebuzejovi, ktorý obýval tú zem a ktorý povedal Dávidovi: Nevojdeš sem, iba ak odstrániš slepých a krivých. Lebo vraveli vo svojej ubezpečenosti: Nevojde Dávid sem.
7 Ale Dávid zaujal hrad Sion. To je mesto Dávidovo. 8 A Dávid riekol toho dňa: Ktokoľvek zabije niektorého Jebuzeja, srúti ho do výmoliny, aj tých krivých a slepých, ktorých nenávidí duša Dávidova. Preto hovoria: Slepý a krivý nevojde do domu. 9 Potom býval Dávid na tom hrade a nazval ho mestom Dávidovým. A Dávid ho vystavil dokola od Millo až do vnútra. 10 A Dávid vše prospieval a bol väčším a väčším, a Hospodin, Bôh Zástupov, bol s ním.

Chíramovi poslovia.

11 A Chíram, kráľ Týru, poslal poslov k Dávidovi a poslal mu aj cedrové drevo i tesárov a kameniarov murovať, a vystavili Dávidovi dom.
12 A Dávid poznal, že Hospodin ho ustanovil za kráľa nad Izraelom a že povzniesol jeho kráľovstvo pre svoj ľud Izraela.

Ďaľšie ženy a synovia Dávidovi.

13 A Dávid si vzal ešte viaceré ženiny i ženy z Jeruzalema, odkedy bol prišiel z Hebrona, a tedy ešte sa narodili Dávidovi viacerí synovia a viaceré dcéry.
14 A toto sú mená tých, ktorí sa mu narodili v Jeruzaleme: Šammua, Šobab, Nátan a Šalamún, 15 a Jibchár, Elišua, Nefeg a Jafia, 16 a Elíšama, Eliada a Elípalet.

Vojny s Filištínmi.

17 A keď počuli Filištíni, že pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom, vyšli hore všetci Filištíni hľadať Dávida. A Dávid počujúc o tom sišiel do hradu.
18 A Filištíni prišli a rozložili sa v doline Refaim. 19 Vtedy sa pýtal Dávid Hospodina a povedal: Či mám ísť hore proti Filištínom, či ich vydáš do mojej ruky? A Hospodin riekol Dávidovi: Iď, lebo cele iste dám Filištínov do tvojej ruky. 20 A tak prišiel Dávid do Bálperacíma a tam ich porazil Dávid a povedal: Hospodin pretrhol mojich nepriateľov predo mnou, jako keď voda pretrhne breh. Preto nazval meno toho miesta Bál-peracím. 21 A zanechali tam svoje rytiny, a pobral ich Dávid a jeho mužovia. 22 A ešte znova vyšli Filištíni hore a rozložili sa v doline Refaim. 23 A keď sa pýtal Dávid Hospodina, riekol: Nepojdeš hore. Obídi ich, aby si sa im dostal od chrbta a prijdeš na nich naproti morušiam. 24 A bude, keď počuješ šust krokov po vrcholoch moruší, vtedy sa ponáhľaj, lebo vtedy vyšiel Hospodin pred tebou, aby uderil na tábor Filištínov. 25 Dávid učinil tak, ako mu prikázal Hospodin, a bil Filištínov od Geby, až ako ideš do Gázera.