Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

Smrť Iš-bóšetova.

1 Keď potom počul syn Saulov, že zomrel Abner v Hebrone, klesly jeho ruky, a celý Izrael sa predesil.
2 A syn Saulov mal dvoch mužov, veliteľov čiat; jednému bolo meno Baana, a meno druhému bolo Rechab. Boli to synovia Rimmona Beerótskeho, zo synov Benjaminových. Lebo aj Beerót sa počíta k Benjaminovi. 3 A Beeróťania boli utiekli do Gittaima a pohostínili a pohostínia tam až do tohoto dňa. 4 A Jonatán, syn Saulov, mal syna chromého na nohy. Päť rokov mal, keď prišla zvesť o Saulovi a Jonatánovi z Jezreela. Vtedy ho vzala jeho chôva a utekala. A stalo sa, keď sa ponáhľala utekajúc, že padol a okrivel. A bolo mu meno Mefibóšet. 5 A odíduc synovia Rimmona Beerótskeho, Rechab a Baana, vošli, keď bolo horúco na deň, do domu Iš-bóšetovho. A on ležal na posteli, jako mal obyčaj, cez poludnie. 6 A vošli ta, až doprostred domu, jako keby boli chceli brať obilie, a bodli ho do brucha. A Rechab a Baana, jeho brat, utiekli. 7 Lebo keď boli vošli do domu, ležal na svojej posteli vo svojej ložnici, a tedy bodli ho a zabili a uťali jeho hlavu. A vzali jeho hlavu a išli cestou jordánskej doliny Araby celú noc. 8 A doniesli hlavu Iš-bóšetovu k Dávidovi do Hebrona a povedali kráľovi: Hľa, tu je hlava Iš-bóšeta, syna Saulovho, tvojho nepriateľa, ktorý hľadal tvoju dušu. Ale Hospodin pomstil dnes môjho pána kráľa na Saulovi a na jeho semene.

Dávid dá zabiť jeho vrhov.

9 Ale Dávid odpovedal Rechabovi a Baanovi, jeho bratovi, synom Rimmona Beerótskeho, a riekol im: Ako že žije Hospodin, ktorý vykúpil moju dušu zo všetkých úzkostí,
10 že keď som toho, ktorý mi oznámil, hľa, vraj, zomrel Saul, a ktorému sa zdalo, že zvestuje radostnú zvesť, pochytil a zabil v Ciklagu, toho, ktorý chcel, aby som mu dal odmenu za jeho radostnú zvesť, 11 tým skorej potrescem smrťou bezbožných mužov, ktorí zavraždili spravedlivého muža v jeho dome na jeho posteli! A tak teraz či by som nemal pohľadávať jeho krv z vašej ruky a nemal vás odpratať zo zeme? 12 A Dávid rozkázal mládencom, a zabili ich a poutínali im ruky i nohy a povesili ich pri rybníku v Hebrone a hlavu Iš-bóšetovu vzali a pochovali v hrobe Abnerovom v Hebrone.