Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

23. kapitola

Posledné slová Dávidove, báseň.

1 A toto sú posledné slová Dávidove. Toto riekol ako Boží výrok Dávid, syn Izaiho, a riekol muž, ktorý je vysoko postavený, pomazaný Boha Jakobovho a ľúbezný čo do spevov Izraelových.
2 Duch Hospodinov hovorí skrze mňa, a jeho reč na mojom jazyku. 3 Povedal Bôh Izraelov, mne hovorí skala Izraelova: Ten, ktorý panuje nad ľuďmi, nech je spravedlivý, ktorý panuje v bázni Božej, 4 a bude jako svetlo rána, keď vychádza slnce, ráno bez oblakov, keď od jasu po daždi pučí zeleň zo zeme. 5 Lebo či nie tak môj dom u silného Boha? Lebo učinil so mnou večnú smluvu, usporiadanú vo všetkom a ostríhanú, lebo všetka moja spása a všetka záľuba je v nej. Lebo či azda nedá, aby vzpučala?! 6 Ale nešľachetníci, všetci, koľko ich je, budú odvrhnutí jako tŕnie, lebo ich nevezmú do ruky. 7 Ale kto sa ich pojde dotknúť, opatrí sa železom a drevom kopije, a istotne sa spália ohňom na mieste.

Hrdinovia Dávidovi.

8 Toto sú mená hrdinov Dávidových: Jošeb-bašebet Tachkemonský predný trojník, bojovník s voza; on bol Adino Ecňanský; zastál nad osemsto pobitými na jeden raz.
9 Po ňom Eleazár, syn Dodu, syna Achochiho, medzi tromi hrdinami s Dávidom, keď opovrhli Filištínmi. Boli sa tam shromaždili do boja, a mužovia Izraelovi boli odišli ta hore. 10 Ten vstal a bil Filištínov, dokiaľ len neustala jeho ruka, a neprilepila sa jeho ruka na meč. A tak učinil Hospodin veľké spasenie toho dňa. A ľud sa navrátil za ním iba olúpiť pobitých. 11 Po ňom bol Šamma, syn Ageho, Harársky. Lebo keď sa boli shromaždili Filištíni v hajno, kde bola čiastka poľa, plná šošovice, a keď utekal ľud pred Filištínmi, 12 postavil sa naprostred čiastky toho poľa a vytrhol ju. A porazil Filištínov, a tak učinil Hospodin veľké spasenie. 13 A zase iní traja z tridsiatich vodcov sišli a prišli do Kacíra k Dávidovi do jaskyne Adullam, keď táborilo hajno Filištínov v doline Refaim. 14 Vtedy bol Dávid v pevnosti, a posádka Filištínov bola vtedy v Betleheme. 15 A Dávid si zažiadal a riekol: Ó, keby sa mi dal niekto napiť vody zo studne v Betleheme, ktorá je pri bráne! 16 A tí traja hrdinovia prebili sa táborom Filištínov a naťahajúc vody z cisterny Betlehema, ktorá je v bráne, vzali a doniesli k Dávidovi. No, nechcel ju piť, ale ju vylial v obeť Hospodinovi. 17 A riekol: Nech ma Hospodin zachráni od toho, aby som to mal učiniť! Lebo či mám piť krv mužov, ktorí boli odišli doniesť vodu za cenu svojich životov? A nechcel ju piť. To učinili tí traja hrdinovia. 18 A Abišaj, brat Joábov, syn Ceruje, bol predným tých troch, ktorý pozdvihol svoju kopiju na tristo, ktorých aj pobil. A mal meno medzi tými tromi. 19 A z tých troch bol najslávnejším a bol ich veliteľom. Ale tam tým trom sa nevyrovnal. 20 A Benaiáš, syn Jehojadu, syn udatného muža, velikých činov, z Kabceela. Ten zabil tých dvoch ArielovBožských ľvov Moábových. A ten istý sišiel a zabil ľva prostred jamy v deň snehu. 21 A on zabil aj nejakého Egypťana, muža na podiv. A hoci mal Egypťan v ruke kopiju, sišiel za ním s palicou, vytrhol kopiju z ruky Egypťana a zabil ho jeho vlastnou kopijou. 22 To vykonal Benaiáš, syn Jehojadu, a mal meno medzi tými tromi hrdinami; 23 bol slávnejší nad tridsiatich, ale k tamtým trom nedospel. A Dávid ho ustanovil za člena svojej najbližšej družiny. 24 Azael, brat Joábov, medzi tridsiatimi; Elchanán, syn Dodu, Betlehemský; 25 Šamma Charodský, Elika Charodský; 26 Chélec Paltický, Ira, syn Ikkešov, Tekoanský; 27 Abiézer Anatótsky, Mebunnai Chušatský; 28 Calmon Achochský, Maharai Netofatský; 29 Cheleb, syn Baanu, Netofatský; Ittai, syn Ribajov, z Gibee synov Benjaminových; 30 Benaiáš Piratonský, Hiddaj z dolín Gaaša; 31 Abi-albon Arbatský, Azmavet Barechumský; 32 Eljachba Šaalbonský, synovia Jašenovi, Jonatán; 33 Šamma Harársky, Achiam, syn Šarárov, Arársky; 34 Elifelet, syn Achasbajov, syn Maachatského; Eliam, syn Achitofelov, Gilonský; 35 Checraj Karmelský, Paaraj Arbitský; 36 Jigeal, syn Nátanov, z Coby, Bán Gádsky; 37 Celek Ammonský, Nacharaj Beerotský, zbrojnoš Joába, syna Ceruje; 38 Íra Jiterský, Gáreb Jiterský; 39 Uriáš Hetejský. Všetkých bolo tridsaťsedem.