Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

Pieseň Dávidova.

1 A Dávid hovoril Hospodinovi slová tejto piesne v deň, v ktorý ho vytrhnul Hospodin z ruky všetkých jeho nepriateľov i z ruky Saula,
2 a riekol: Hospodin je mojou skalou a mojím hradom a je mi mojím vysloboditeľom, 3 je Bohom mojej skaly, ku ktorému sa utiekam, mojím štítom, rohom môjho spasenia mojou vysokou pevnosťou a mojím útočišťom. Môj Spasiteľu, zachraňuješ ma od ukrutnosti. 4 Na veleslávneho som volal Hospodina, a bol som zachránený od svojich nepriateľov. 5 Lebo ma boly obkľúčily vlnobitia smrti; potoky beliála ma boly predesily; 6 povrazy ríše mŕtvych ma boly obňaly; boly ma nadišly osídla smrti. 7 Vo svojej úzkosti som vzýval Hospodina a volal som na svojho Boha. Uslyšal môj hlas zo svojho chrámu, a moje volanie o pomoc prišlo do jeho uší. 8 Vtedy sa pohla a zatriasla zem; základy nebies sa chvely od strachu a pohybovaly sa, lebo horel hnevom. 9 Dym vystupoval jeho nozdrami, a oheň z jeho úst trávil, takže sa uhlie zanietilo od neho. 10 Naklonil nebesia a sostúpil, a mrákava bola pod jeho nohami; 11 vysadol na cheruba a letel a ukázal sa na krýdlach vetra. 12 Postavil tmu vôkol seba jako nejaké stány, hromadu vôd, husté oblaky vysoké. 13 Od blesku pred ním roznietilo sa uhlie ohňa. 14 Hospodin hrmel z nebies, a Najvyšší vydal svoj hlas. 15 Poslal svoje strely a rozohnal ich, blesk hromu, a podesil ich. 16 A ukázaly sa riečištia mora; odkryly sa základy okruhu sveta, pre žehranie Hospodinovo, od dychu ducha jeho nozdier. 17 Vystrel rameno z výsosti, pochytil ma, vytiahol ma z velikých vôd. 18 Vytrhol ma z moci môjho silného nepriateľa, z moci tých, ktorí ma nenávideli, lebo boli mocnejší ako ja. 19 Prišli na mňa v deň môjho nešťastia, ale Hospodin mi bol oporou 20 a vyviedol ma na priestranstvo, vytrhol ma, lebo má vo mne záľubu. 21 Hospodin mi odplatil podľa mojej spravedlivosti, vrátil mi podľa čistoty mojich rúk. 22 Lebo som ostríhal cesty Hospodinove a nedopustil som sa tej bezbožnosti, aby som bol odišiel od svojho Boha. 23 Lebo všetky jeho súdy sú predo mnou, ani som neuhnul od niktorého z jeho ustanovení. 24 A bol som mu bez úhony a vystríhal som sa svojej neprávosti. 25 A tak mi zaplatil Hospodin podľa mojej spravedlivosti, podľa mojej čistoty pred jeho očima. 26 So zbožným si zbožný; s udatným bezúhonným si bezúhonný; 27 s čistým si čistý, a s premršteným si prevrátený. 28 A pokorný ľud strápený zachrániš; ale tvoje oči hľadia na vysokomyseľných, aby si ich ponížil. 29 Lebo ty si mojou sviecou Hospodine. A Hospodin jasne osvecuje moju tmu. 30 Lebo v tebe som prebehnul vojskom. Vo svojom Bohu som preskočil múr. 31 Cesta silného Boha je bezúhonná. Reč Hospodinova je čistá a dokázaná sťa zlato v ohni. On je štítom všetkým, ktorí sa utiekajú k nemu. 32 Lebo kde kto je silným Bohom krome Hospodina, a kto je skalou mimo nášho Boha?! 33 Silný Bôh je mojou pevnosťou a silou. Úprimného vodí svojou cestou. 34 Robí jeho nohy podobnými nohám jelenice, a postavuje ma na mojich výšinách. 35 Moje ruky učí boju; a moje ramená lámu aj oceľové lučište. 36 Dal si mi štít svojho spasenia, a tvoja blahosklonnosť ma zveličuje. 37 Rozšíril si podo mnou môj krok, a moje členky sa nehly. 38 Honil som svojich nepriateľov a zahladil som ich ani som sa nevrátil, až som im urobil koniec. 39 Docela som ich zničil a porazil som ich tak, že nepovstanú, a padli pod moje nohy. 40 Prepasovával si ma silou do boja; zohol si podo mňa tých, ktorí povstávali proti mne. 41 Mojich nepriateľov si mi dal, aby som im stupil na šiju, tých, ktorí ma nenávideli, aby som ich vyplienil. 42 Obzerali sa, ale nebolo spomocníka; volali k Hospodinovi, ale sa im neozval. 43 Rozdrvil som ich tak, že boli jako prach zeme, zdeptal som ich ako blato ulice a rozšliapal som ich. 44 Vyslobodil si ma zo svárov môjho ľudu, strážil si ma, aby som bol hlavou národom; ľud, ktorého som neznal, mi slúži. 45 Synovia cudzieho národa sa mi lichotne koria. Len čo počuli chýr o mne, poslúchajú ma. 46 Synovia cudzieho národa vädnú strachom a trasúci sa prichádzajú zo svojich miest zavrených. 47 Žije Hospodin, a nech je požehnaná moja skala, a nech je vyvýšený Bôh skaly môjho spasenia! 48 Silný Bôh je to, ktorý mi dáva pomstu a podmaňuje národy podo mňa; 49 vyvodí ma z moci mojich nepriateľov. A povyšuješ ma nad tých, ktorí povstávajú proti mne. Vytrhol si ma, znova a znova, z moci ukrutného človeka. 50 Preto ťa budem chváliť, ó, Hospodine, medzi národami, a tvojmu menu budem spievať žalmy. 51 Dáva veľké spasenie svojmu kráľovi a činí milosť svojmu pomazanému, Dávidovi, a jeho semenu, až na veky.