Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

35. kapitola

Joziáš slávi Veľkú noc.

1 A Joziáš slávil Hospodinovi Veľkú noc v Jeruzaleme. A zabili veľkonočného baránka štrnásteho dňa prvého mesiaca.
2 A postaviac kňazov k ich povinnostiam posilnil ich pre službu domu Hospodinovho. 3 A riekol Levitom, ktorí vyučovali všetok izraelský ľud, svätým Hospodinovi: Dajte truhlu svätosti do domu, ktorý vystavil Šalamún, syn Dávidov, izraelský kráľ. Nebude vám bremenom, ktoré by ste museli nosiť na pleciach; teraz len slúžte Hospodinovi, svojmu Bohu, a jeho ľudu Izraelovi. 4 Pripravte sa podľa domu svojich otcov po svojich oddeleniach podľa písma od Dávida, izraelského kráľa, a podľa napísaného od Šalamúna, jeho syna. 5 A stojte v svätyni podľa oddielov domu otcov za svojich bratov, synov ľudu, a to vše oddelenie patričného domu otca Levitov. 6 A zabíjajte veľkonočného baránka a posväťte sa a pripravte svojim bratom, aby robili podľa slova Hospodinovho, daného skrze Mojžiša. 7 A Joziáš daroval synom ľudu obeťou pozdvihnutia drobného dobytka, baránkov a kozliat, všetko na veľkonočného baránka, všetkým, ktorí sa tam nachádzali, počtom tridsať tisíc, a volov tri tisíce. To všetko bolo z majetku kráľovho. 8 A jeho kniežatá za dobrovoľnú obeť ľudu, kňazom a Levitom, tiež darovali obeťou pozdvihnutia; Hilkiáš, Zachariáš a Jechiel, vojvodovia domu Božieho, dali kňazom na veľkonočného baránka dva tisíce šesťsto kusov a volov tristo. 9 A Konaniáš a Šemaiáš a Natanael, jeho bratia, a Chašabiáš, Jehiel a Jozabad, kniežatá z Levitov, darovali Levitom obeťou pozdvihnutia na veľkonočného baránka päť tisíc kusov a volov päťsto. 10 A tak bola pripravená služba, a kňazi stáli na svojom mieste a Levitovia vo svojich oddeleniach podľa príkazu kráľovho. 11 A zabíjali veľkonočného baránka, a kňazi kropili berúc z ich ruky, a Levitovia sťahovali z kože. 12 A oddelili, čo bolo na zápal, aby to dali synom ľudu podľa rozdelení domu otcov, aby obetovali Hospodinovi tak, ako je napísané v knihe Mojžišovej. A tak urobili aj s volmi. 13 A piekli veľkonočného baránka na ohni podľa predpísaného poriadku a iné veci posvätené varili v hrncoch, v kotloch a na panviciach a rozdávali behom všetkým synom ľudu. 14 Potom pripravili sebe a kňazom, lebo kňazi, synovia Áronovi, boli zamestnaní obetovaním zápalu a tukov až do noci; preto pripravili Levitovia sebe i kňazom, synom Áronovým. 15 Aj speváci, synovia Azafovi, boli na svojom mieste podľa príkazu Dávidovho a Azafovho, Hémanovho a Jedutúnovho, vidiaceho kráľovho, a vrátni strážili pri každej bráne; nemuseli odchádzať od svojej služby, lebo ich bratia, Levitovia, im pripravili. 16 A tak bola pripravená celá služba Hospodinova toho dňa, aby slávili veľkonočného baránka a obetovali zápalné obeti na oltári Hospodinovom podľa príkazu kráľa Joziáša. 17 A tedy slávili synovia Izraelovi, ktorí sa nachádzali, veľkonočného baránka toho času i slávnosť nekvasených chlebov sedem dní. 18 Taká Veľká noc, ako bola tá, nebola slávená v Izraelovi odo dní proroka Samuela, ani niktorý zo všetkých kráľov izraelských neslávil takej Veľkej noci, jakú slávil Joziáš a kňazi a Levitovia i všetok Júda a Izrael, ktorý sa ešte nachádzal, i s obyvateľmi Jeruzalema. 19 V osemnástom roku kráľovstva Joziášovho slávila sa tá Veľká noc.

Joziáš zahynie vo vojne proti Nechovi.

20 Po tom po všetkom, keď už bol Joziáš pripravil dom Boží, prišiel hore Necho, egyptský kráľ, aby bojoval proti Charkemišu nad Eufratom, a Joziáš vyšiel proti nemu.
21 Ale on poslal k nemu poslov s odkazom: Čo ja mám s tebou, judský kráľu? Ja nejdem dnes proti tebe, ale proti domu, s ktorým vediem vojnu. A Bôh mi rozkázal, aby som sa ponáhľal. Daj tedy pokoj Bohu, ktorý je so mnou, nech ťa nezničí! 22 Avšak Joziáš neodvrátil svojej tvári od neho, ale, aby bojoval s ním, zamenil svoj odev a neposlúchol na slová Necha, pošlé z úst Božích. A prišiel, aby bojoval na doline Megiddo. 23 A strelci strelili do kráľa Joziáša. Vtedy povedal kráľ svojim služobníkom: Odvezte ma, lebo som veľmi nemocný. 24 A tak ho preniesli jeho služobníci z bitevného voza a vyložili ho na jeho druhý voz a doviezli ho do Jeruzalema. Aj zomrel a bol pochovaný v hroboch svojich otcov. A celý Júda a Jeruzalem smútili nad Joziášom. 25 A Jeremiáš spieval trúchlivú pieseň nad Joziášom. A všetci speváci a speváčky hovorili vo svojich trúchlych spevoch o Joziášovi až do tohoto dňa, a urobili ich pravidlom v Izraelovi. A hľa, sú zapísané v trúchlospevoch. 26 A ostatné deje Joziášove a jeho zbožné skutky, jako je to napísané v zákone Hospodinovom, 27 a vôbec jeho deje, prvé i posledné, tie hľa, sú napísané v knihe kráľov Izraelových a Júdových.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk