Predchádzajúca kapitola

34. kapitola

Pobožný Joziáš odprace modlárstvo a dá opraviť chrám.

1 Joziáš mal osem rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval tridsaťjeden rokov v Jeruzaleme.
2 A robil to, čo je spravedlivé v očiach Hospodinových, a chodil po cestách Dávida, svojho otca, a neuchýlil sa ani napravo, ani naľavo. 3 Ôsmeho roku svojho kraľovania, keď bol ešte len chlapec, začal hľadať Boha Dávida, svojho otca, a dvanásteho roku začal čistiť Judsko a Jeruzalem od výšin a hájov, od rytín a sliatin. 4 Lebo pred ním rozborili oltáre Bálov a slnečné obrazy, ktoré boly hore na nich, posekal, a háje, rytiny a sochy modiel skrúšil a obrátil na prach a rozsypal po hroboch tých, ktorí im obetovávali. 5 A kosti kňazov popálil na ich oltároch a očistil Judsko a Jeruzalem. 6 I po mestách pokolenia Manassesovho, Efraimovho a Simeonovho a až po Naftaliho, po ich pustinách naokolo, 7 poboril oltáre a háje a rytiny roztrieskal a obrátil na prach a všetky slnečné obrazy posekal po celej zemi Izraelovej. Potom sa navrátil do Jeruzalema. 8 A osemnásteho roku svojho kraľovania, keď čistil zem i dom Boží, poslal Šafána, syna Acaliášovho, a Maaseiáša, veliteľa mesta, a Joacha, syna Joachazovho, kancelára, aby opravil dom Hospodina, jeho Boha, 9 ktorí, keď prišli k veľkňazovi Hilkiášovi, dali mu peniaze, donesené do domu Božieho, ktoré boli sobrali Levitovia, strážni prahu, od Manassesa a Efraima a od všetkého ostatku Izraelovho i od celého Júdu a Benjamina jako aj od obyvateľov Jeruzalema. 10 A dali ich na ruku tých, ktorí konali prácu, ktorí boli ustanovení dozerať v dome Hospodinovom, a tí ich dávali tým, ktorí robili prácu, ktorí robili v dome Hospodinovom, aby ponaprávali čo bolo poškodené, a tiež aby aj ináče opravili dom. 11 A dali tesárom a staviteľom, aby nakúpili tesaných kameňov a dreva na väzby a aby hradami opatrili domy, ktoré boli porúchali kráľovia Júdovi. 12 A mužovia konali verne prácu, nad ktorými boli ustanovení Jachat a Obadiáš, Levitovia zo synov Meráriho, a Zachariáš a Mešullam zo synov Kehátových, aby boli na čele. A boli to Levitovia, ktorí sa všetci rozumeli do nástrojov k spevu. 13 A boli aj nad tými, ktorí nosili bremená, a viedli predok všetkým, ktorí konali prácu čo do jakejkoľvek služby. A z Levitov boli tiež pisári, úradníci a vrátni.

Najdenie knihy zákona. Posolstvo u Huldy.

14 A keď vynášali peniaze, ktoré boly podonášané do domu Hospodinovho, našiel kňaz Hilkiáš knihu zákona Hospodinovho, vydaného skrze Mojžiša.
15 Vtedy odpovedal Hilkiáš a riekol Šafánovi, pisárovi: Našiel som knihu zákona v dome Hospodinovom. A Hilkiáš dal knihu Šafánovi. 16 A Šafán doniesol knihu ku kráľovi a doniesol kráľovi aj odpoveď a riekol takto: Všetko, čo bolo oddané do rúk tvojich služobníkov, robia. 17 A vysypúc peniaze, ktoré sa našly v dome Hospodinovom, dali ich do rúk ustanoveným na dozor a do rúk tým, ktorí robia prácu. 18 Pri tom oznámil Šafán, pisár, kráľovi a riekol: Kňaz Hilkiáš mi dal knihu. A Šafán z nej čítal pred kráľom. 19 A stalo sa, keď počul kráľ slová zákona, že roztrhol svoje rúcho. 20 A kráľ rozkázal Hilkiášovi a Achikámovi, synovi Šafánovmu, a Abdonovi, synovi Míchovmu, a Šafánovi, pisárovi, a Asaiášovi, služobníkovi kráľovmu, a povedal: 21 Iďte, opýtajte sa Hospodina o mne a o ľude, pozostalom z Izraela a Júdu, vzhľadom na slová knihy, ktorá sa našla, lebo je to veľká prchlivosť Hospodinova, ktorá je vyliata na nás, pretože naši otcovia neostríhali slova Hospodinovho, aby boli činili podľa všetkého toho, čo je napísané v tejto knihe. 22 A tak odišiel Hilkiáš a tí, ktorých poslal kráľ, k prorokyni Hulde, žene to Šallúma, syna Tokhata, syna Chasru, ktorý strážil rúcha. Bývala v Jeruzaleme na druhej strane, a hovorili s ňou podľa toho. 23 A ona im riekla: Takto hovorí Hospodin, Bôh Izraelov: Povedzte mužovi, ktorý vás poslal ku mne: 24 Takto hovorí Hospodin: Hľa, uvediem zlé na toto miesto a na jeho obyvateľov, všetky zlorečenstvá, ktoré sú napísané v knihe, ktorú čítali pred kráľom Júdovým. 25 Pre to, že ma opustili a kadili iným bohom, aby ma popudzovali všelijakými dielami svojich rúk; preto sa vyleje moja prchlivosť na toto miesto a nebude uhasená. 26 A judskému kráľovi, ktorý vás poslal pýtať sa Hospodina, takto poviete: Takto hovorí Hospodin, Bôh Izraelov, čo sa týka slov, ktoré si počul.- 27 Pretože zmäklo tvoje srdce, a pokoril si sa pred Bohom, keď si počul jeho slová proti tomuto miestu a proti jeho obyvateľom, tedy preto, že si sa pokoril predo mnou a roztrhol si svoje rúcho a plakal si predo mnou, preto som i ja počul, hovorí Hospodin. 28 Hľa, pripojím ťa k tvojim otcom, a budeš sprataný do svojich hrobov v pokoji, a nebudú hľadieť tvoje oči na všetko to zlé, ktoré uvediem na toto miesto a na jeho obyvateľov.- A doniesli kráľovi odpoveď.

Čítanie z knihy zákona. Smluva s Hospodinom.

29 Potom poslal kráľ poslov a shromaždil všetkých starších Júdu a Jeruzalema.
30 A kráľ vyšiel hore do domu Hospodinovho i všetci mužovia Júdu, obyvatelia Jeruzalema, kňazi, Levitovia a všetok ľud, od veľkého až do malého, a čítal v ich prítomnosti, tak aby počuli, všetky slová knihy smluvy, ktorá bola najdená v dome Hospodinovom. 31 A kráľ stojac na svojom mieste učinil smluvu pred Hospodinom, že bude nasledovať Hospodina a ostríhať jeho prikázania, jeho svedoctvá a jeho ustanovenia celým svojím srdcom a celou svojou dušou a že bude činiť slová smluvy, ktoré sú napísané v tejto knihe. 32 A rozkázal, aby stál pri tom každý, kto sa nachádza v Jeruzaleme a v Benjaminovi. A obyvatelia Jeruzalema robili podľa smluvy Boha, Boha svojich otcov. 33 A Joziáš odstránil všetky ohavnosti zo všetkých zemí, ktoré patrily synom Izraelovým, a pridŕžal všetkých, ktorí sa nachádzali v Izraelsku, aby slúžili Hospodinovi, svojmu Bohu. Neodstúpili po všetky jeho dni, aby neboli nasledovali Hospodina, Boha svojich otcov.