Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

33. kapitola

Manassesovo modlárstvo, jeho zajatie a jeho pokorenie sa.

1 Manasses mal dvanásť rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval päťdesiatpäť rokov v Jeruzaleme.
2 A robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, podľa ohavností národov, ktoré vyhnal Hospodin zpred tvári synov Izraelových. 3 Lebo zase vystavil výšiny, ktoré bol rozboril Ezechiáš, jeho otec, a postavil oltáre Bálom a narobil hájov a klaňal sa všetkému vojsku nebeskému a slúžil im. 4 A vystavil oltáre aj v dome Hospodinovom, o ktorom povedal Hospodin: V Jeruzaleme bude moje meno na veky. 5 A nastaväl oltárov všetkému vojsku nebeskému v oboch dvoroch domu Hospodinovho. 6 A on sám dal previesť svojich synov cez oheň v údolí syna Hinnoma a planetáril, veštil a čaril a nadovážil si duchárov a vedomcov robiac mnoho takéto, čo je zlé v očiach Hospodinových, aby ho popudzoval. 7 Postavil aj rytý obraz modly z kameňa, ktorý spravil, v dome Božom, o ktorom povedal Bôh Dávidovi a Šalamúnovi, jeho synovi: V tomto dome a v Jeruzaleme, ktorý som vyvolil zpomedzi všetkých pokolení Izraelových, položím svoje meno, aby tam bolo až na veky. 8 A neučiním toho viacej, aby som dal uhnúť nohe Izraelovej preč zo zeme, ktorú som osobitne postavil pre vašich otcov, len ak budú pozorovať, aby činili všetko to, čo som im prikázal, celý zákon a ustanovenia a súdy, vydané skrze Mojžiša. 9 Ale Manasses zaviedol Júdu a obyvateľov Jeruzalema do bludu, aby robili horšie ako národy, ktoré vyhladil Hospodin zpred tvári synov Izraelových. 10 A Hospodin hovoril Manassesovi a jeho ľudu, ale nepozorovali. 11 Preto doviedol na nich Hospodin veliteľov vojska assýrskeho kráľa, ktorí jali Manassesa na tŕne a poviažuc ho dvoma medenými reťazami odviedli ho do Babylona. 12 No, keď bol sovrený, ponižoval sa a krotil tvár Hospodina, svojho Boha, a veľmi sa koril pred Bohom svojich otcov. 13 A modlil sa mu. A Bôh sa mu dal uprosiť a vyslyšal jeho pokornú prosbu a doviedol ho zpät do Jeruzalema do jeho kráľovstva. A tak poznal Manasses, že on, Hospodin, je Bohom.

Manassesove ďaľšie diela, jeho pobožnosť a jeho smrť.

14 Potom vystavil vonkajší múr mesta Dávidovho na západ od Gichona, v údolí, a jako sa ide k Rybej bráne, a obohnal múrom Ofel a vyhnal ho, múr, veľmi vysoko. A postavil veliteľov vojska do všetkých miest ohradených v Judsku.
15 A odstránil cudzích bohov aj kamenný obraz modly z domu Hospodinovho i všetky oltáre, ktoré bol vystavil na vrchu domu Hospodinovho a v Jeruzaleme, a vyhádzal to von za mesto. 16 Potom vystavil oltár Hospodinov a obetoval na ňom pokojné obeti bitné a obeti chvály a rozkázal Júdovi, aby slúžili Hospodinovi, Bohu Izraelovmu. 17 Avšak ľud ešte vždy obetoval na výšinách, len že Hospodinovi, svojmu Bohu. 18 A ostatné deje Manassesove a jeho modlitba k jeho Bohu jako i slová vidiacich, ktorí mu hovorievali v mene Hospodina, Boha Izraelovho, to hľa, je napísané v dejinách kráľov Izraelových. 19 A jeho modlitba, a jako sa mu dal Bôh uprosiť, a všetky jeho hriechy i jeho prestúpenie i miesta, na ktorých bol vystavil výšiny, a kde bol postavil háje a rytiny, prv ako sa pokoril, to hľa, je napísané v dejinách Chozaiho. 20 A tak ľahol Manasses a ležal so svojimi otcami, a pochovali ho v jeho dome. A kraľoval Amon, jeho syn, miesto neho.

Zahynutie bezbožného Amona.

21 Amon mal dvadsaťdva rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval dva roky v Jeruzaleme.
22 Robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, ako bol robil Manasses, jeho otec, lebo Amon obetoval všetkým rytinám, ktorých bol narobil Manasses, jeho otec, a slúžil im. 23 Nepokoril sa pred Hospodinom, ako sa pokoril Manasses, jeho otec, lebo on, Amon, hrešil o mnoho viac. 24 A sprisahali sa proti nemu jeho služobníci a zabili ho v jeho dome. 25 A zase ľud zeme pobil všetkých tých, ktorí sa sprisahali proti kráľovi Amonovi, a ľud zeme urobil kráľom Joziáša, jeho syna, miesto neho.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk