Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

Jehorámova ukrutnosť a iné jeho hriechy. Vojna s Edomom. Písmo od proroka Eliáša.

1 A tak ľahol Jozafat a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný so svojimi otcami v meste Dávidovom. A kraľoval Jehorám, jeho syn, miesto neho.
2 A mal bratov, synov Jozafatových, Azariáša, Jechiela, Zachariáša, Azariahú-va, Michaela a Šefatiáša. Tí všetci boli synmi Jozafata, kráľa Izraelovho. 3 A ich otec im dal mnoho darov, striebra, zlata a iných drahých vecí s ohradenými mestami v Judsku a kráľovstvo dal Jehorámovi, pretože on bol prvorodený. 4 Ale keď nastúpil Jehorám a dostal moc nad kráľovstvom svojho otca, zmocnil sa a pobil všetkých svojich bratov mečom, ba aj niektorých z kniežat Izraelových. 5 Jehorám mal tridsaťdva rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval osem rokov v Jeruzaleme. 6 A chodil po ceste kráľov Izraelových a robil tak, ako robil dom Achabov; lebo mal dcéru Achabovu za ženu a robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových. 7 Avšak Hospodin nechcel zahladiť dom Dávidov pre smluvu, ktorú učinil s Dávidom, a pretože povedal, že mu dá sviecu i jeho synom po všetky dni. 8 Za jeho dní odpadol Edom a vymanil sa zpod ruky Júdovej, a ustanovili nad sebou kráľa. 9 Preto prešiel ta Jehorám so svojimi kniežatami, i všetky vozy s ním. A stalo sa, že vstanúc vnoci porazil Edoma, ktorý ho bol obkľúčil, i veliteľov nad vozmi. 10 Ale Edom len jednako odpadol a vytrhol sa zpod ruky Júdovej, a je tak až do tohoto dňa. Vtedy odpadlo i mesto Libna, toho času a vymyklo sa zpod jeho ruky, pretože opustil Hospodina, Boha svojich otcov. 11 Krome toho narobil ešte aj výšin na vrchoch Judska a spôsobil to, aby smilnili obyvatelia Jeruzalema, a tak zaviedol aj obyvateľov Júdu. 12 A prišlo k nemu písmo od proroka Eliáša, v ktorom bolo napísané: Takto hovorí Hospodin, Bôh Dávida, tvojho otca: Za to, že si nechodil po cestách Jozafata, svojho otca, a po cestách Azu, kráľa Júdovho, 13 ale že si chodil po ceste kráľov Izraelových a spôsobil si to, aby smilnil Júda i obyvatelia Jeruzalema, jako pôsobil smilniť dom Achabov, ba ešte aj svojich bratov, dom svojho otca, ktorí boli lepší, ako si ty, si povraždil, 14 preto hľa, Hospodin zbije veľkou ranou tvoj ľud, tvojich synov, tvoje ženy i všetko tvoje imanie. 15 A ty budeš trpieť ťažkou nemocou mnohou, chorobou svojich vnútorností, až i vyjdú z teba tvoje črevá od nemoci, ktorá bude trvať dlhé časy.

Jehorám sovrený nepriateľmi, ranený od Hospodina, jeho neslávny koniec.

16 A Hospodin zobudil na Jehoráma ducha Filištínov a Arabov, ktorí sú povedľa Ethiopov,
17 a prišli hore proti Judsku, vtrhli do neho a pobrali všetok majetok, ktorý sa našiel a patril domu kráľovmu, áno, i jeho synov i jeho ženy, takže mu nezostalo syna krome Jehoachaza, najmladšieho z jeho synov. 18 A po tom po všetkom ho ranil Hospodin na jeho vnútornostiach nezhojiteľnou nemocou. 19 A stalo sa, že sa rozmáhala odo dňa ku dňu, a keď prišiel čas, na konci dvoch rokov, vyšli jeho vnútornosti od jeho nemoci, a zomrel v hrozných bolestiach. A jeho ľud mu nepálil voňavých vecí, jako pálili jeho otcom. 20 Tridsaťdva rokov mal, keď začal kraľovať, a kraľoval osem rokov v Jeruzaleme a odišiel ta nie žiadúcny. A pochovali ho v meste Dávidovom, ale nie v hroboch kráľov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk