Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

Bášovi prekazené vystaviť Rámu.

1 V tridsiatom šiestom roku kráľovstva Azovho vyšiel hore Báša, izraelský kráľ, proti Júdovi a staväl Rámu, aby nedal nikomu ani vyjsť ani vojsť k Azovi, judskému kráľovi.
2 Vtedy vyniesol Aza striebro a zlato z pokladov domu Hospodinovho i domu kráľovho a poslal k Ben-hadadovi, sýrskemu kráľovi, ktorý býval v Damašku, povediac: 3 Je smluva medzi mnou a medzi tebou, medzi mojím otcom a medzi tvojím otcom. Hľa, posielam ti striebro a zlato. Idi, zruš svoju smluvu s Bášom, izraelským kráľom, aby odišiel hore odo mňa. 4 A Ben-hadad poslúchol kráľa Azu a poslal veliteľov vojsk, ktoré mal, proti mestám Izraelovým, a zbili Ijjon a Dán a Ábel-maim i všetky skladištia, mestá Naftaliho. 5 A stalo sa, keď to počul Báša, že prestal staväť Rámu a nechal stáť svoju prácu. 6 A kráľ Aza pojal celého Júdu, a pobrali kamene mesta Rámy i jeho drevo, z ktorého staväl Báša, a vystavil z toho Gebu a Micpu.

Chanani tresce Azu.

7 V tom čase prišiel vidiaci Chanani k Azovi, judskému kráľovi, a riekol mu: Za to, že si sa oprel na sýrskeho kráľa a neoprel si sa na Hospodina, svojho Boha, preto uniklo vojsko sýrskeho kráľa z tvojej ruky.
8 Či nebolo Ethiopov a Lýbov množstvo vojska, čo do vozov a jazdcov, veľmi mnoho? A keď si sa oprel na Hospodina, vydal ich do tvojej ruky. 9 Lebo oči Hospodinove chodia sem a ta po celej zemi, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé obrátené k nemu. Preto si bláznivo urobil, lebo odteraz budú proti tebe vojny. 10 A Aza sa rozhneval na vidiaceho a dal ho do väzenia, lebo sa bol rozzúril preto na neho. A Aza utiskoval niektorých z ľudu toho času. 11 A hľa, deje Azove, prvé i posledné, hľa, tie sú napísané v knihe kráľov Júdových a Izraelových.

Aza nemocný na nohy a jeho smrť.

12 Potom v tridsiatom deviatom roku svojho kráľovstva onemocnel Aza na svoje nohy, a to veľmi ťažkou nemocou. No, ani vo svojej nemoci nehľadal Hospodina, ale lekárov.
13 A tak ľahol Aza a ležal so svojimi otcami. A zomrel štyridsiateho prvého roku svojho kraľovania. 14 A pochovali ho v jeho hroboch, ktoré si vytesal v meste Dávidovom. A položili ho na ležište, ktoré bol naplnil voňavými vecami, a to rôznymi, a masťami, pripravenými na umelý spôsob lekárnický, a pálili mu toho hromadu, náramne veľkú.