Predchádzajúca kapitola

15. kapitola

Napomenutie Azariášovo.

1 Vtedy prišiel Duch Boží na Azariáša, syna Odédovho,
2 a vyšiel proti Azovi a riekol mu: Počujte ma, Aza i celý Júda i Benjamin! Hospodin bol s vami, kým ste boli s ním a keď ho budete hľadať, dá sa vám najsť; ale ak ho opustíte, opustí vás. 3 A stávalo sa už Izraelovi po mnohé dni, že bol bez pravého Boha, bez kňaza-učiteľa a bez zákona. 4 A keď sa vo svojej úzkosti obrátil k Hospodinovi, Bohu Izraelovmu, a keď ho hľadali, dal sa im najsť. 5 Ale v takých časoch bez pravého Boha niet pokoja ani tomu, kto vychádza, ani tomu, kto vchádza, lebo veľký nepokoj, a mnoho ráz, vládne nad všetkými obyvateľmi zemí, 6 a sú drtení národ národom a mesto mestom, pretože Bôh ich desí všelijakými úzkosťami. 7 Preto tedy vy buďte silní, a nech nesklesnú vaše ruky zomdlejúc, lebo vaša práca má svoju mzdu.

Júda prisahá Hospodinovi vernosť. Odstránená kráľovná Maacha.

8 A keď počul Aza tie slová a proroctvo proroka Odéda, posilnil sa a odpratal ošklivosti z celej zeme Júdovej a Benjaminovej ako i z miest, ktoré zaujal z pohoria Efraimovho, a obnovil oltár Hospodinov, ktorý bol pred dvoranou Hospodinovou.
9 Potom shromaždil celé pokolenie Júdovo i Benjaminovo i cudzincov, ktorí spolu bývali s nimi, z Efraima, z Manassesa a zo Simeona, lebo ich mnoho prebehlo k nemu z Izraela vidiac, že Hospodin, jeho Bôh, je s ním. 10 A shromaždili sa do Jeruzalema v treťom mesiaci pätnásteho roku kráľovstva Azovho. 11 A obetovali Hospodinovi toho dňa z koristi, ktorú dohnali, sedemsto volov a sedem tisíc oviec. 12 A vošli v smluvu, že budú hľadať Hospodina, Boha svojich otcov, celým svojím srdcom a celou svojou dušou. 13 A že každý, kto by nehľadal Hospodina, Boha Izraelovho, zomrie, či malý či veľký, či muž či žena. 14 A prisahali Hospodinovi veľkým hlasom a radostným krikom trúbiac na trúby a na poľnice. 15 A celý Júda sa radoval prísahe, lebo prisahali celým svojím srdcom a hľadali ho celou svojou chuťou, a dal sa im najsť. A Hospodin im dal odpočinutia zo všetkých strán. 16 I Maachu, matku kráľa Azu, odstránil, aby nebola kráľovnou, pretože bola spravila ohavu - modlu pre háj. Ale Aza vyťal jej ohavnú modlu a rozdrvil a spálil pri potoku Kidrone. 17 No, napriek tomu len neustúpily výšiny z Izraela, iba toľko, že srdce Azovo bolo celé s Hospodinom po všetky jeho dni. 18 A vniesol posvätené veci svojho otca i svoje vlastné posvätené veci do domu Božieho, striebro, zlato a nádoby. 19 A nebolo vojny až do tridsiateho a piateho roku kráľovstva Azovho.