Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

Ľud si žiada kráľa.

1 A stalo sa, keď sa už bol Samuel zostarel, že ustanovil svojich synov za sudcov v Izraelovi.
2 A meno jeho prvorodeného syna bolo Joel, a meno jeho druhého syna Abijaš, ktorí boli sudcami v Béršebe. 3 No, jeho synovia nechodili po jeho cestách, ale sa podali za ziskom a brali úplatok a krivili súd. 4 Vtedy sa shromaždili všetci starší Izraelovi a prišli k Samuelovi do Rámy. 5 A povedali mu: Hľa, ty si už starý, a tvoji synovia nechodia po tvojich cestách; ustanov nám teraz kráľa, aby nás súdil, ako je to u všetkých národov. 6 No, tá vec bola zlá v očiach Samuelových, keď hovorili: Daj nám kráľa, aby nás súdil. A Samuel sa modlil Hospodinovi. 7 Ale Hospodin riekol Samuelovi: Poslúchni na hlas ľudu vo všetkom, čo ti povedali, lebo nie teba zavrhli, ale mňa zavrhli, aby som nekraľoval nad nimi, 8 podľa všetkých skutkov, ktoré robili od toho dňa, ktorého som ich vyviedol hore z Egypta, až do tohoto dňa, že ma opúšťali a slúžili iným bohom; tak robia oni i tebe. 9 A tak teraz poslúchni na ich hlas, len že budeš dôrazne svedčiť proti nim a oznámiš im spôsob a právo kráľa, ktorý bude kraľovať nad nimi.

Samuel predkladá obyčaj kráľovu.

10 A Samuel povedal všetky slová Hospodinove ľudu, ktorý si žiadal od neho kráľa.
11 Povedal: Toto bude právo kráľa, ktorý bude kraľovať nad vami: bude brať vašich synov a postaví ich sebe ku svojim vozom a urobí ich svojimi jazdcami, a budú behať pred jeho vozom, 12 a učiní to nato, aby si narobil veliteľov nad tisícami a veliteľov nad päťdesiatimi, a nato, aby mu orali jeho role, žali jeho žnivo a robili jeho vojenné nástroje a výstroj pre jeho vozy. 13 Vezme aj vaše dcéry, aby mu pripravovaly masti, aby mu varily a piekly. 14 Poberie i vaše najlepšie polia, vaše najlepšie vinice a vaše najlepšie olivnice a dá ich svojim sluhom. 15 A bude brať desatinu vášho semena a úrody vašich viníc a dá svojim dvoranínom a svojim sluhom. 16 A taktiež vezme vašich najschopnejších sluhov a vaše najspôsobnejšie dievky a vašich najvýbornejších mládencov i vašich oslov a upotrebí ich pre svoju prácu. 17 Desiatky bude brať z vášho stáda, a vy mu budete sluhami. 18 A budete kričať toho dňa pre svojho kráľa, ktorého si zvolíte, ale neohlási sa vám Hospodin toho dňa. 19 Avšak ľud nechcel počuť na hlas Samuelov, ale povedali: Nie, ale kráľ bude nad nami. 20 A budeme aj my jako všetky iné národy, a bude nás súdiť náš kráľ a vyjde pred nami a bude bojovať naše boje. 21 A Samuel vypočujúc všetky slová ľudu rozpovedal ich Hospodinovi. 22 A Hospodin riekol Samuelovi: Poslúchni na ich hlas a ustanovíš im kráľa. A Samuel povedal mužom Izraelovým: Iďte každý do svojho mesta.