Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

7. kapitola

Truhla Božia v Kirjat-jearíme.

1 Vtedy prišli mužovia Kirjat-jearíma a odniesli truhlu Hospodinovu hore a vniesli ju do domu Abinadába na vŕšku, a Eleazára, jeho syna, posvätili, aby strážil truhlu Hospodinovu.
2 A stalo sa, že od toho dňa, ktorého prišla truhla bývať do Kirjat-jearíma, prešlo mnoho dní, a bolo toho dvadsať rokov. A celý dom Izraelov žialil za Hospodinom. 3 A Samuel povedal celému domu Izraelovmu a riekol: Jestli sa celým svojím srdcom obraciate k Hospodinovi, odstráňte cudzích bohov zo svojho stredu i Astarty a upravte svoje srdce k Hospodinovi a slúžte jemu samému, a vytrhne vás z ruky Filištínov. 4 Vtedy odstránili synovia Izraelovi Bálov i Astarty a slúžili samému Hospodinovi.

Izrael v Micpe. Porážka Filištínov.

5 Potom riekol Samuel: Shromaždite celého Izraela do Micpy, a budem sa modliť za vás Hospodinovi.
6 A tak sa shromaždili do Micpy a čerpajúc vodu vylievali pred Hospodinom a postili sa toho dňa a povedali tam: Zhrešili sme proti Hospodinovi. A Samuel súdil synov Izraelových v Micpe. 7 A keď počuli Filištíni, že sa shromaždili synovia Izraelovi do Micpy, vyšly kniežatá Filištínov hore proti Izraelovi. A počujúc o tom synovia Izraelovi báli sa Filištínov. 8 A synovia Izraelovi povedali Samuelovi: Neprestaň za nás volať k Hospodinovi, nášmu Bohu, aby nás zachránil a vytrhol z ruky Filištínov. 9 Vtedy vzal Samuel jedno jahňa, ktoré ešte ssalo, a obetoval ho celé zápalnou obeťou Hospodinovi. A Samuel kričal k Hospodinovi za Izraela, a Hospodin sa mu ozval. 10 A stalo sa, kým obetoval Samuel tú zápalnú obeť, že Filištíni sa priblížili do boja proti Izraelovi. Ale Hospodin zahrmel veľkým zvukom toho dňa nad Filištínmi a predesil ich, a boli porazení pred Izraelom. 11 A mužovia Izraelovi vyšli z Micpy a honili Filištínov a bili ich až dolu pod Bét-kár.

Ében-ézer. Navrátené mestá.

12 Vtedy vzal Samuel jeden kameň a postavil ho medzi Micpou a medzi Šenom a nazval jeho meno Ében-ézerKameň pomoci Božej, lebo riekol: Až potiaľto nám pomáhal Hospodin.
13 A Filištíni boli zohnutí, ani neprišli viacej na územie Izraelovo. A ruka Hospodinova bola proti Filištínom po všetky dni Samuelove. 14 A tak sa navrátily mestá, ktoré boli vzali Filištíni od Izraela, Izraelovi, od Ekróna až po Gát, aj ich územie vytrhol Izrael z ruky Filištínov. A bol pokoj medzi Izraelom a medzi Amorejom. 15 A Samuel súdil Izraela po všetky dni svojho života. 16 A chodil z roka na rok a obchádzal Bét-el a Gilgal a Micpu a súdil Izraela na všetkých týchto miestach. 17 A navracoval sa do Rámy, lebo tam bol jeho dom, a tam tiež súdil Izraela. A postavil tam Hospodinovi oltár.