Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

Dávid pomazaný za kráľa.

1 A Hospodin riekol Samuelovi: Až dokedy ty budeš žialiť za Saulom, keď som ho ja zavrhol, aby nekraľoval nad Izraelom? Naplň svoj roh olejom a poď, pošlem ťa k Izaimu Betlehemskému, lebo tam medzi jeho synmi som videl toho, ktorý mi bude kráľom.
2 Na to povedal Samuel: Ako ta pojdem? Lebo keď počuje o tom Saul, zabije ma. - A Hospodin riekol: Pojmeš so sebou jalovičku a povieš: Prišiel som obetovať Hospodinovi. 3 A pozveš Izaiho k obeti, a ja ti dám vedieť, čo máš robiť, a pomažeš mi toho, o ktorom ti poviem. 4 A Samuel učinil to, čo hovoril Hospodin, a prišiel do Betlehema. A starší mesta sa predesili a vyšli mu vústrety a riekli: Či tvoj príchod znamená pokoj? 5 A odpovedal: Pokoj. Prišiel som obetovať Hospodinovi. Posväťte sa a pojdete so mnou k obeti. A posvätil aj Izaiho i jeho synov a pozval ich k obeti. 6 A stalo sa, keď prišli, a keď uvidel Eliába, povedal: Dozaista je pred Hospodinom jeho pomazaný. 7 Ale Hospodin riekol Samuelovi: Nehľaď na jeho peknú tvár a na výšku jeho postavy, lebo som ho zavrhol; lebo ja nehľadím na to, na čo hľadí človek, pretože človek hľadí na to, čo je pred očima, ale Hospodin hľadí na srdce. 8 A Izai zavolal Abinadába a dal mu, aby predstúpil pred Samuela a prešiel. A riekol: Ani toho nevyvolil Hospodin. 9 A Izai dal prejsť Šammovi. A riekol: Ani toho nevyvolil Hospodin. 10 A tak dal Izai prejsť siedmim svojim synom popred Samuela. Ale Samuel riekol Izaimu: Niktorého z týchto si nevyvolil Hospodin. 11 Potom riekol Samuel Izaimu: Či sú to už všetci tí mládenci? A on povedal: Ešte pozostal najmladší, ktorý práve teraz pasie ovce. Na to riekol Samuel Izaimu: Pošli hneď po neho a doveď ho, lebo nesadneme okolo stola, dokiaľ neprijde sem. 12 A tak poslal po neho a doviedol ho. A šuhaj bol rumenný a pri tom krásnych očí a peknej postavy. A Hospodin riekol: Vstaň, pomaž ho, lebo toto je on. 13 Vtedy vzal Samuel roh s olejom a pomazal ho prostred jeho bratov. A Duch Hospodinov sostúpil na Dávida a zostal na ňom od toho dňa a tak vše potom. A Samuel vstal a odišiel do Rámy.

Zlý duch napáda Saula. Dávid mu hrá.

14 A Duch Hospodinov odišiel od Saula, a desil ho zlý duch, poslaný od Hospodina.
15 Vtedy povedali služobníci Saulovi, jemu: Nože hľa, prosíme, desí ťa zlý duch od Boha. 16 Nech tedy rozkáže náš pán svojim služobníkom tu pred tebou, aby vyhľadali muža, ktorý vie hrať na harfe, aby, keď prijde na teba zlý duch od Boha, hral svojou rukou, a bude ti dobre. 17 A Saul riekol svojim služobníkom: Nože mi tedy vyhľadajte muža, ktorý dobre hrá, a doveďte ho ku mne. 18 Vtedy odpovedal jeden z mládencov a riekol: Hľa, videl som syna Izaiho Betlehemského, ktorý vie hrať, a je to muž udatný a bojovný, rozumný do reči, človek krásnej postavy, a Hospodin je s ním. 19 A Saul poslal poslov k Izaimu a odkázal mu: Pošli mi Dávida, svojho syna, ktorý je pri stáde. 20 Vtedy vzal Izai osla, chlieb a kožicu vína a jedno kozľa a poslal to po Dávidovi, svojom synovi, Saulovi. 21 A tak prišiel Dávid k Saulovi a stál pred ním, a veľmi si ho zamiloval, a stal sa jeho zbrojnošom. 22 A Saul poslal k Izaimu posla s odkazom: Dovoľ, prosím, aby stál Dávid predo mnou, lebo našiel milosť v mojich očiach. 23 A bývalo, že kedykoľvek napadol zlý duch od Boha Saula, Dávid vzal harfu a hral svojou rukou, a Saulovi sa uľahčilo, a bolo mu dobre, a zlý duch odstúpil vtedy od neho.