Predchádzajúca kapitola

15. kapitola

Vojna Saulova proti Amalechovi. Agag. Saul zavrhnutý.

1 A Samuel riekol Saulovi: Mňa bol poslal Hospodin, aby som ťa pomazal za kráľa, nad jeho ľudom, nad Izraelom, a tak teraz počúvaj na hlas slov Hospodinových.
2 Takto hovorí Hospodin Zástupov: Pohliadol som na to, čo urobil Amalech Izraelovi, že mu položil úklad do cesty, keď išiel hore z Egypta 3 Preto teraz iď a zbiješ Amalecha, a zarieknuc ho na záhubu vyhladíte všetko, čo má, a nezľutuješ sa nad ním, ale usmrtíš všetko od muža až po ženu, od odrastlého dieťaťa až po kojenca, od vola až po dobytča, od veľblúda až po osla. 4 A Saul svolal ľud a spočítal ho v Telaime, dvesto tisíc peších a desať tisíc mužov z Júdu. 5 A tak prišiel Saul až k mestu Amalechovmu a postavil úklad v doline. 6 A Saul povedal Kénitovi: Odídite, ustúpte, sídite dolu zpomedzi Amalechitského, aby som ťa nezahladil s ním, lebo veď si ty učinil milosrdenstvo so všetkými synmi Izraelovými, keď išli hore z Egypta. A tak uhnul Kéni zpomedzi Amalecha. 7 Vtedy porazil Saul Amalecha, od Chavily až potiaľ, ako ideš do Šúra, ktorý je naproti Egyptu. 8 A zajal Agaga, kráľa Amalechovho, živého, a všetok ľud zahladil ostrím meča. 9 Ale Saul i s ľudom zľutoval sa nad Agagom i nad tým, čo bolo najlepšie z drobného stáda a z rožného statku a z krmného dobytka i z baranov a vôbec nad všetkým, čo bolo najlepšie, a nechceli to zahladiť, dané pod kliatbu na záhubu. Ale všetko, čo bolo ničomné a prašivé, zahladili. 10 Preto stalo sa slovo Hospodinovo k Samuelovi povediac: 11 Ľutujem, že som ustanovil Saula za kráľa, lebo sa odvrátil odo mňa nenasledujúc ma a nevykonal mojich slov. A Samuel sa zapálil hnevom a kričal k Hospodinovi celú tú noc. 12 Potom vstal Samuel skoro a išiel ráno v ústrety Saulovi. A oznámil Samuelovi, že vraj Saul prišiel na Karmel v Judsku a hľa, postavil si tam pomník a obrátiac sa odtiaľ išiel ďalej a sišiel do Gilgala. 13 A keď prišiel Samuel k Saulovi, povedal mu Saul: Požehnaný ty Hospodinovi, vykonal som slovo Hospodinovo. 14 Ale Samuel riekol: A jakýže je to bľakot stáda v mojich ušiach, ručanie volov, ktorý čujem? 15 A Saul povedal: Od Amalecha ich prihnali, pretože ľud ušetril čo najlepšie z drobného stáda i z volov, aby bolo čo obetovať Hospodinovi, tvojmu Bohu, a ostatné sme, dané pod kliatbu, zahladili. 16 Ale Samuel riekol Saulovi: Nože dovoľ, aby som ti oznámil, čo mi hovoril Hospodin tejto noci. A povedal mu: Hovor! 17 A Samuel riekol: Či nie je tak, že keď si bol malý vo svojich očiach, že si bol učinený hlavou pokolení Izraelových? A Hospodin ťa pomazal za kráľa nad Izraelom. 18 Potom ťa Hospodin poslal na cestu a povedal: Iď a zahladíš tých hriešnikov, Amalecha, a budeš bojovať proti nemu, dokiaľ ich celkom nevyhladíš. 19 Nuž prečože si neposlúchol na hlas Hospodinov? Ale si sa vrhol na korisť a učinil si to zlé v očiach Hospodinových? 20 Na to povedal Saul Samuelovi: Veď som poslúchol na hlas Hospodinov a išiel som cestou, ktorou ma poslal Hospodin, a doviedol som Agaga, kráľa Amalechovho, a Amalecha, daného pod kliatbu som zahladil. 21 Ale ľud vzal z koristi drobné stádo a voly, prvotinu daného pod kliatbu, aby bolo čo obetovať Hospodinovi, tvojmu Bohu, v Gilgale. 22 No, Samuel riekol: Či azda má Hospodin takú záľubu v zápalných a v iných obetiach bitných, ako aby niekto poslúchal na hlas Hospodinov? Hľa, poslúchať je lepšie ako obetovať a pozorovať na slovo Hospodinovo ako donášať tuk baranov. 23 Lebo spúra je taký hriech ako čarodejníctvo a svojvôľa jako modlárstvo a bohovia. Preto, že si ty zavrhnul slovo Hospodinovo, zavrhnul aj on teba, aby si nebol kráľom. 24 Vtedy povedal Saul Samuelovi: Zhrešil som, že som prestúpil rozkaz Hospodinov i tvoje slová, lebo som sa bál ľudu a poslúchol som na ich hlas. 25 Preto teraz odpusť, prosím, môj hriech a vráť sa so mnou, aby som sa klaňal Hospodinovi. 26 Ale Samuel riekol Saulovi: Nevrátim sa s tebou, lebo si zavrhnul slovo Hospodinovo a preto, že aj Hospodin zavrhnul teba, aby si nebol kráľom nad Izraelom. 27 A keď sa obrátil Samuel, aby odišiel, chytil Saul krýdlo jeho plášťa, a odtrhlo sa. 28 Vtedy mu riekol Samuel: Hospodin odtrhnul kráľovstvo Izraelovo od teba dnes a dal ho tvojmu blížnemu, lepšiemu ako si ty. 29 Ani nebude klamať večne trvajúci víťaz Izraelov ako ani nebude želieť, lebo nie je človek, aby želel. 30 A on povedal: Zhrešil som, avšak ma, prosím, predsa len teraz ucti pred staršími môjho ľudu a pred Izraelom a navráť sa so mnou, aby som sa klaňal Hospodinovi, tvojmu Bohu. 31 A Samuel sa vrátil a išiel za Saulom, a Saul sa poklonil Hospodinovi. 32 Potom riekol Samuel: Doveďte ku mne Agaga, kráľa Amalechovho. A Agag išiel k nemu vesele, lebo Agag povedal vo svojom srdci: Už istotne uhla horkosť smrti. 33 Ale Samuel riekol: Ako tvoj meč osirotieval ženy pozbavujúc ich detí, tak nech nad iné ženy osireje tvoja mater! A Samuel rozsekal Agaga na kusy pred Hospodinom v Gilgale. 34 Potom odišiel Samuel do Rámy, a Saul odišiel hore do svojho domu, do Gibee Saulovej. 35 A Samuel neišiel viacej vidieť Saula ani ho nevidel až do dňa jeho smrti; lebo Samuel žialil za Saulom, a Hospodin ľutoval, že učinil Saula kráľom nad Izraelom.