Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Rod Izachárov, Benjaminov, Naftaliho, Manassesov a Efraimov.

1 A synovia Izachárovi: Tola, Pua, Jašub a Šimron, štyria.
2 A synovia Tolovi: Uzi, Refaiáš, Jeriel, Jachmai, Jimsam a Samuel, hlavy domu svojich otcov, pošlí od Tolu, udatní mužovia svojich rodov. Ich počet bol vo dňoch Dávidových dvadsaťdva tisíc šesťsto. 3 A synovia Uziho: Jizrachiáš, a synovia Jizrachiášovi: Michael, Obadiáš a Joel, Jišiáš, piati, všetko hlavy. 4 A s nimi podľa ich rodov, podľa domu ich otcov, zástupy vojska, súceho do boja, tridsaťšesť tisíc, lebo mali mnoho žien a synov. 5 A ich bratov po všetkých čeľadiach Izachárových, udatných mužov, bolo osemdesiatsedem tisíc, všetko počítaní podľa rodu. 6 Benjamin: Bela, Becher a Jediael, traja. 7 A synovia Belovi: Ecbon, Uzi, Uziel, Jerimot a Iri, piati, hlavy domu otcov, udatní mužovia. A bolo ich načítaných podľa rodu dvadsaťdva tisíc tridsaťštyri. 8 A synovia Becherovi: Zemira, Joaš, Eliezer, Eljoenai, Omri, Jeremót, Abiáš, Anatót a Alemet, všetci tí boli synmi Becherovými. 9 A čo do ich popisu podľa ich rodov, podľa hláv domu ich otcov, udatných mužov, bolo ich dvadsať tisíc dvesto. 10 A synovia Jediaelovi: Bilhán, a synovia Bilhánovi: Jeuš, Benjamin, Ehúd, Kenaana, Zétan, Taršíš a Achišachar. 11 Všetkých tých synov Jediaelových, podľa hláv otcov, udatných mužov, bolo sedemnásť tisíc dvesto, ktorí vychádzali jako vojsko do boja. 12 Krome toho Šuppím a Chuppím, synovia Írovi, Chuším, synovia Acherovi. 13 Synovia Naftaliho: Jachaciel, Gúni, Jecer a Šallúm, synovia Bilhini. 14 Synovia Manassesovi: Asriel, ktorého mu porodila jeho žena. A jeho sýrska ženina mu porodila Machíra, otca Gileádovho. 15 A Machír si vzal ženu, sestru Chuppímovu a Šuppímovu; a meno jeho sestry bolo Maacha. A meno druhého bolo Celafchad, a Celafchad mal dcéry. 16 A Maacha, žena Machírova, porodila syna a nazvala jeho meno Pereš a meno jeho brata Šáreš, a jeho synovia Úlam a Rekem. 17 A synovia Úlamovi: Bedán. To boli synovia Gileáda, syna Machírovho, syna Manassesovho. 18 A jeho sestra Hammolecheť porodila Išhoda, Abiézera a Machlu. 19 A synovia Šemídovi boli: Achjan, Šechem, Likchi a Aniam. 20 A synovia Efraimovi: Šutelach a Bered, jeho syn; Tachat, jeho syn; Elada, jeho syn; Tachat, jeho syn; 21 Zabad, jeho syn; Šutelach, jeho syn, Ézer a Elad. Ale ich zabili mužovia mesta Gátu, ktorí sa boli narodili v zemi, lebo boli sišli, Ézer a Elad, aby vzali ich dobytok. 22 Preto žialil Efraim, ich otec, za mnoho dní, a prišli jeho bratia, aby ho potešili. 23 Potom vošiel ku svojej žene, ktorá počala a porodila syna, a nazval jeho meno Beria, pretože bolo zlé v jeho dome. 24 A jeho dcéra bola Šeera, ktorá vystavila Bét-choron, dolný i horný, i Uzzen-Šeeru. 25 Refach, jeho syn; Rešef a Telach, jeho syn; Tachan, jeho syn; 26 Laadan, jeho syn; Ammihúd, jeho syn; Elišama, jeho syn; 27 Nón, jeho syn; Jozua, jeho syn. 28 Ich državím a ich bydliskami boly Bét-el a jeho dediny a na východ Naaran a na západ Gezer a jeho dediny, Sichem a jeho dediny až po Gazu a jej dediny. 29 A po strane synov Manassesových: Bét-šean a jeho dediny, Taanach a jeho dediny, Megiddo a jeho dediny, Dór a jeho dediny. V tých bývali synovia Jozefa, syna Izraelovho.

Synovia Aserovi.

30 Synovia Aserovi: Jimna, Jišva, Jišvi, Beria a Seracha, ich sestra.
31 Synovia Beriovi: Cheber a Malkiel, ktorý bol otcom Birzávita. 32 A Cheber splodil Jifláta, Šómera, Chotáma a Šúu, ich sestru. 33 A synovia Jaflétovi: Pasach, Bimhal a Ašvat. To boli synovia Jaflétovi. 34 Synovia Šámerovi: Achi, Rohaga, Jechubba a Aram. 35 Synovia Helema, jeho brata: Cófach, Jimna, Šeleš a Amal. 36 Synovia Cófachovi: Suach, Charnefer, Šual, Beri a Jimra, 37 Becer, Hód, Šamma, Šilša, Jitran a Beera. 38 Synovia Jeterovi: Jefunne, Fispa a Ara. 39 A synovia Ullu: Arach, Channiel a Riceáš. 40 Tí všetci boli synmi Aserovými, hlavami domu svojich otcov, vybranými mužmi udatnými, hlavami kniežat. A ich spočítanie podľa rodu do vojska, súceho do boja, dalo ich počet: dvadsaťšesť tisíc mužov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk