Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

7. kapitola

Rod Izachárov, Benjaminov, Naftaliho, Manassesov a Efraimov.

1 A synovia Izachárovi: Tola, Pua, Jašub a Šimron, štyria.
2 A synovia Tolovi: Uzi, Refaiáš, Jeriel, Jachmai, Jimsam a Samuel, hlavy domu svojich otcov, pošlí od Tolu, udatní mužovia svojich rodov. Ich počet bol vo dňoch Dávidových dvadsaťdva tisíc šesťsto. 3 A synovia Uziho: Jizrachiáš, a synovia Jizrachiášovi: Michael, Obadiáš a Joel, Jišiáš, piati, všetko hlavy. 4 A s nimi podľa ich rodov, podľa domu ich otcov, zástupy vojska, súceho do boja, tridsaťšesť tisíc, lebo mali mnoho žien a synov. 5 A ich bratov po všetkých čeľadiach Izachárových, udatných mužov, bolo osemdesiatsedem tisíc, všetko počítaní podľa rodu. 6 Benjamin: Bela, Becher a Jediael, traja. 7 A synovia Belovi: Ecbon, Uzi, Uziel, Jerimot a Iri, piati, hlavy domu otcov, udatní mužovia. A bolo ich načítaných podľa rodu dvadsaťdva tisíc tridsaťštyri. 8 A synovia Becherovi: Zemira, Joaš, Eliezer, Eljoenai, Omri, Jeremót, Abiáš, Anatót a Alemet, všetci tí boli synmi Becherovými. 9 A čo do ich popisu podľa ich rodov, podľa hláv domu ich otcov, udatných mužov, bolo ich dvadsať tisíc dvesto. 10 A synovia Jediaelovi: Bilhán, a synovia Bilhánovi: Jeuš, Benjamin, Ehúd, Kenaana, Zétan, Taršíš a Achišachar. 11 Všetkých tých synov Jediaelových, podľa hláv otcov, udatných mužov, bolo sedemnásť tisíc dvesto, ktorí vychádzali jako vojsko do boja. 12 Krome toho Šuppím a Chuppím, synovia Írovi, Chuším, synovia Acherovi. 13 Synovia Naftaliho: Jachaciel, Gúni, Jecer a Šallúm, synovia Bilhini. 14 Synovia Manassesovi: Asriel, ktorého mu porodila jeho žena. A jeho sýrska ženina mu porodila Machíra, otca Gileádovho. 15 A Machír si vzal ženu, sestru Chuppímovu a Šuppímovu; a meno jeho sestry bolo Maacha. A meno druhého bolo Celafchad, a Celafchad mal dcéry. 16 A Maacha, žena Machírova, porodila syna a nazvala jeho meno Pereš a meno jeho brata Šáreš, a jeho synovia Úlam a Rekem. 17 A synovia Úlamovi: Bedán. To boli synovia Gileáda, syna Machírovho, syna Manassesovho. 18 A jeho sestra Hammolecheť porodila Išhoda, Abiézera a Machlu. 19 A synovia Šemídovi boli: Achjan, Šechem, Likchi a Aniam. 20 A synovia Efraimovi: Šutelach a Bered, jeho syn; Tachat, jeho syn; Elada, jeho syn; Tachat, jeho syn; 21 Zabad, jeho syn; Šutelach, jeho syn, Ézer a Elad. Ale ich zabili mužovia mesta Gátu, ktorí sa boli narodili v zemi, lebo boli sišli, Ézer a Elad, aby vzali ich dobytok. 22 Preto žialil Efraim, ich otec, za mnoho dní, a prišli jeho bratia, aby ho potešili. 23 Potom vošiel ku svojej žene, ktorá počala a porodila syna, a nazval jeho meno Beria, pretože bolo zlé v jeho dome. 24 A jeho dcéra bola Šeera, ktorá vystavila Bét-choron, dolný i horný, i Uzzen-Šeeru. 25 Refach, jeho syn; Rešef a Telach, jeho syn; Tachan, jeho syn; 26 Laadan, jeho syn; Ammihúd, jeho syn; Elišama, jeho syn; 27 Nón, jeho syn; Jozua, jeho syn. 28 Ich državím a ich bydliskami boly Bét-el a jeho dediny a na východ Naaran a na západ Gezer a jeho dediny, Sichem a jeho dediny až po Gazu a jej dediny. 29 A po strane synov Manassesových: Bét-šean a jeho dediny, Taanach a jeho dediny, Megiddo a jeho dediny, Dór a jeho dediny. V tých bývali synovia Jozefa, syna Izraelovho.

Synovia Aserovi.

30 Synovia Aserovi: Jimna, Jišva, Jišvi, Beria a Seracha, ich sestra.
31 Synovia Beriovi: Cheber a Malkiel, ktorý bol otcom Birzávita. 32 A Cheber splodil Jifláta, Šómera, Chotáma a Šúu, ich sestru. 33 A synovia Jaflétovi: Pasach, Bimhal a Ašvat. To boli synovia Jaflétovi. 34 Synovia Šámerovi: Achi, Rohaga, Jechubba a Aram. 35 Synovia Helema, jeho brata: Cófach, Jimna, Šeleš a Amal. 36 Synovia Cófachovi: Suach, Charnefer, Šual, Beri a Jimra, 37 Becer, Hód, Šamma, Šilša, Jitran a Beera. 38 Synovia Jeterovi: Jefunne, Fispa a Ara. 39 A synovia Ullu: Arach, Channiel a Riceáš. 40 Tí všetci boli synmi Aserovými, hlavami domu svojich otcov, vybranými mužmi udatnými, hlavami kniežat. A ich spočítanie podľa rodu do vojska, súceho do boja, dalo ich počet: dvadsaťšesť tisíc mužov.