Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

Synovia Léviho až po zajatie.

1 Synovia Léviho: Geršom, Kehát a Merári.
2 A synovia Kehátovi: Amram, Jicehár, Hebron a Uziel. 3 A synovia Amramovi: Áron, Mojžiš a Mirjam. A synovia Áronovi: Nádab a Abíhu, Eleazár a Itamár. 4 Eleazár splodil Pinchasa, Pinchas splodil Abíšuu, 5 Abíšua splodil Bukkiho, Bukki splodil Uziho, 6 Uzi splodil Zerachiáša, Zerachiáš splodil Merajota. 7 Merajot splodil Amariáša, Amariáš splodil Achitúba, 8 Achitúb splodil Cádoka, Cádok splodil Achimaaca, 9 Achimaac splodil Azariáša, Azariáš splodil Jochanana, 10 Jochanan splodil Azariáša. To bol ten, ktorý konal kňazský úrad v dome, ktorý vystavil Šalamún v Jeruzaleme. 11 A Azariáš splodil Amariáša, Amariáš splodil Achitúba, 12 Achitúb splodil Cádoka, Cádok splodil Šallúma, 13 Šallúm splodil Hilkiáša, Hilkiáš splodil Azariáša, 14 Azariáš splodil Seraiáša, Seraiáš splodil Jehocádaka. 15 A Jehocádak odišiel, keď prestehoval Hospodin Júdu a Jeruzalem do zajatia skrze Nabuchodonozora.

Rodiny Geršona, Keháta a Meráriho.

16 Synovia Léviho: Geršon, Kehát a Merári.
17 A toto sú mená synov Geršonových: Libni a Šimei. 18 A synovia Kehátovi: Amram, Jicehár, Hebron a Uziel. 19 Synovia Meráriho: Machli a Múši. Toto sú čeľade Levitov podľa ich otcov: 20 Geršonovi: Libni, jeho syn; Jachat, jeho syn; Zimma, jeho syn; 21 Joach, jeho syn; Iddo, jeho syn; Zérach, jeho syn; Jeatrai, jeho syn. 22 Synovia Kehátovi: Amminadáb, jeho syn; Kórach, jeho syn; Assír, jeho syn; 23 Elkána, jeho syn; Ebjasaf, jeho syn; Assír, jeho syn; 24 Tachat, jeho syn; Uriel, jeho syn; Uziáš, jeho syn, a Saul, jeho syn. 25 A synovia Elkánovi: Amasai a Achimot. 26 Elkána: Synovia Elkánovi: Cófai, jeho syn; Nachat, jeho syn; 27 Eliáb, jeho syn; Jerochám, jeho syn; Elkána, jeho syn. 28 A synovia Samuelovi: prvorodený Vašni a Abiáš. 29 Synovia Meráriho: Machli, Libni, jeho syn; Šimei, jeho syn; Uza, jeho syn; 30 Šimea, jeho syn; Chaggiáš, jeho syn; Asaiáš, jeho syn.

Úrad Árona a jeho synov.

31 A toto sú tí, ktorých postavil Dávid ku spevu v dome Hospodinovom, odkedy mala truhla Hospodinova pokoj,
32 a posluhovali pred príbytkom stánu shromaždenia spevom, až dokiaľ nevystavil Šalamún domu Hospodinovho v Jeruzaleme, a stávali podľa svojho poriadku vo svojej službe. 33 A toto sú tí, ktorí stávali, aj ich synovia; zo synov Kehátových: Héman, spevák, syn Joela, syna Samuelovho 34 syna Elkánovho, syna Jerochámovho, syna Elielovho, syna Toachovho, 35 syna Cúfovho, syna Elkánovho, syna Machatovho, syna Amasaiho, 36 syna Elkánovho, syna Joelovho, syna Azariášovho, syna Cefaniášovho, 37 syna Tachatovho, syna Assírovho, syna Ebjasafovho, syna Kórachovho, 38 syna Jicehárovho, syna Kehátovho, syna Léviho, syna Izraelovho. 39 A jeho brat Azaf, ktorý stával po jeho pravici, a Azaf bol synom Berachiáša, syna Šimeovho, 40 syna Michaelovho, syna Baaseiášovho, syna Malkiášovho, 41 syna Etniho, syna Zérachovho, syna Adaiášovho, 42 syna Étanovho, syna Zimmovho, syna Šimeiho, 43 syna Jachatovho, syna Geršomovho, syna Léviho. 44 A synovia Meráriho, ich bratia, po ich ľavici: Étan, syn Kíšiho, syna Abdiho, syna Mallúchovho, 45 syna Chašabiášovho, syna Amaciášovho, syna Hilkiášovho, 46 syna Amciho, syna Bániho, syna Šemerovho, 47 syna Machliho, syna Múšiho, syna Meráriho, syna Léviho. 48 A ich bratia, Leviti, boli oddaní ku každej službe príbytku domu Božieho. 49 A Áron a jeho synovia kadili na oltári zápalnej obeti a na oltári na kadenie súc ustanovení ku každej práci svätyne svätých a aby prikrývali hriech na Izraelovi podľa všetkého toho, čo prikázal Mojžiš, služobník Boží. 50 A toto boli synovia Áronovi: Eleazár, jeho syn; Pinchas, jeho syn; Abíšua, jeho syn; 51 Bukki, jeho syn; Uzi, jeho syn; Zerachiáš, jeho syn; 52 Merajot, jeho syn; Amariáš, jeho syn; Achitúb, jeho syn; 53 Cádok, jeho syn; Achimaac, jeho syn.

Bydliská synov Áronových.

54 A toto boly ich bydliská podľa ich osád v ich hraniciach, synov Áronových, čeľade Kehátovcov, to bol ich los.
55 A tak im dali Hebron v zemi Júdovej a jeho predmestia vôkol neho. 56 A pole mesta i jeho dediny dali Kálefovi, synovi Jefunneho. 57 A synom Áronovým dali útočištné mestá, Hebron, a mesto Libnu a jeho predmestia a Jattír a Eštemou a jeho predmestia, 58 a Chílen a jeho predmestia, Debír a jeho predmestia, 59 a Ášan a jeho predmestia a Bétšemeš a jeho predmestia. 60 A z pokolenia Benjaminovho: Gebu a jej predmestia, Allemet a jeho predmestia a Anatót a jeho predmestia; všetkých ich miest bolo trinásť miest po ich čeľadiach. 61 A ostatným synom Kehátovým, z čeľade toho pokolenia, bolo dané z polovice pokolenia, z polovice pokolenia Manassesovho, losom, desať miest. 62 A synom Geršonovým podľa ich čeľadí z pokolenia Izachárovho a z pokolenia Aserovho a z pokolenia Naftaliho a z pokolenia Manassesovho v Bázane trinásť miest. 63 Synom Meráriho podľa ich čeľadí z pokolenia Rúbenovho a z pokolenia Gádovho a z pokolenia Zabulonovho, losom, dvanásť miest. 64 A tedy dali synovia Izraelovi Levitom tie mestá a ich predmestia. 65 A dali losom z pokolenia synov Júdových a z pokolenia synov Simeonových a z pokolenia synov Benjaminových tie mestá, ktoré pomenovali podľa mena. 66 A čo do tých, ktorí boli z čeľadí synov Kehátových, tí mali mestá svojho územia z pokolenia Efraimovho. 67 A dali im útočištné mestá, Sichem a jeho predmestia na vrchu Efraimovom, a mesto Gezer a jeho predmestia 68 a Jokmeam a jeho predmestia a Bét-choron a jeho predmestia 69 a Ajalon a jeho predmestia a Gat-rimmon a jeho predmestia. 70 A z polovice pokolenia Manassesovho: Aner a jeho predmestia a Bileam a jeho predmestia, čeľadi ostatných synov Kehátových. 71 Synom Geršomovým dali z čeľade polovice pokolenia Manassesovho Gólan v Bázane a jeho predmestia a Astarót a jeho predmestia, 72 a z pokolenia Izachárovho: Kédeš a jeho predmestia, Dobrat a jeho predmestia 73 a Rámot a jeho predmestia a Anem a jeho predmestia, 74 a z pokolenia Aserovho: Mášal a jeho predmestia a Abdon a jeho predmestia 75 a Chúkok a jeho predmestia a Rechob a jeho predmestia, 76 a z pokolenia Naftaliho: Kédeš v Galilejsku a jeho predmestia a Chammon a jeho predmestia a Kirjataim a jeho predmestia. 77 Ostatným synom Meráriho z pokolenia Zabulonovho: Rimmono a jeho predmestia, Tábor a jeho predmestia, 78 a za Jordánom pri Jerichu na východ od Jordána z pokolenia Rúbenovho: Becer na púšti a jeho predmestia a Jahacu a jej predmestia 79 a Kedemot a jeho predmestia a Méfat a jeho predmestia, 80 a z pokolenia Gádovho: Rámot v Gileáde a jeho predmestia a Machnaim a jeho predmestia 81 a Chešbon a jeho predmestia a Jazer a jeho predmestia.