Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

Rodina Dávidova a jeho potomstvo.

1 Toto boli synovia Dávidovi, ktorí sa mu narodili v Hebrone: prvorodený Amnon od Achinoami Jizreelskej, druhý Daniel od Abigaili Karmelskej,
2 tretí Absalom, syn Maachy, dcéry Talmaiho, kráľa Gešúra; štvrtý Adoniáš, syn Chaggiti, 3 piaty Šefatiáš od Abitáli, šiesty Jitrám od Egly, jeho ženy. 4 Šiesti sa mu narodili v Hebrone. A kraľoval tam sedem rokov a šesť mesiacov a tridsaťtri rokov kraľoval v Jeruzaleme. 5 A títo sa mu narodili v Jeruzaleme: Šima, Šobáb, Nátan a Šalamún, štyria, od Bat-šuy, dcéry Ammielovej. 6 A Jibchár, Elišama a Elipelet, 7 Noga, Nefeg, a Jafia, 8 Elišama, Elijada a Elipelet, deviati. 9 To všetko boli synovia Dávidovi krome synov ženín, a Támar, ich sestra. 10 A syn Šalamúnov Rechabeám; Abiáš, jeho syn; Aza, jeho syn; Jozafat, jeho syn; 11 Jorám, jeho syn; Achaziáš, jeho syn; Joas, jeho syn; 12 Amaciáš, jeho syn; Azariáš, jeho syn; Jotám, jeho syn; 13 Achaz, jeho syn; Ezechiáš, jeho syn; Manasses, jeho syn; 14 Amon jeho syn; Joziáš, jeho syn. 15 A synovia Joziášovi: prvorodený Jochanan, druhý Jehojakim, tretí Cedekiáš, štvrtý Šallúm. 16 Synovia Jehojakimovi: Jechoniáš, jeho syn; Cedekiáš, jeho syn. 17 A synovia Jechoniáša, väzňa, Šealtiel, jeho syn, 18 a Malkirám, Pedaiáš, Šenacar, Jekamiáš, Hošama a Nedabiáš. 19 A synovia Pedaiášovi: Zorobábel a Šimi. A syn Zorobábelov: Mešullam, Chananiáš a Šelomiť, ich sestra. 20 A Chašúba, Ohel, Berechiáš, Chasadiáš a Júšabchesed, piati. 21 Synovia Chananiášovi: Pelatiáš a Izaiáš. Synovia Refaiášovi, synovia Arnánovi, synovia Obadiášovi, synovia Šechaniášovi. 22 Synovia Šechaniášovi: Šemaiáš. (A synovia Šemaiášovi:) Chattúš, Jigál, Báriach, Neariáš a Šafat, šiesti. 23 A syn Neariášov: Eljoenai, Ezechiáš a Azríkam, traja. 24 A synovia Eljoenaiho: Hodaviáš, Eljašib, Pelaiáš, Akkúb, Jochanan, Delaiáš a Anáni, siedmi.