Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Synovia Izraelovi a Júdovi po Dávida.

1 Toto boli synovia Izraelovi: Rúben, Simeon, Lévi a Júda, Izachár a Zabulon,
2 Dán, Jozef a Benjamin, Naftali, Gád a Aser. 3 Synovia Júdovi: Hér, Onan a Šéla. Tí traja sa mu narodili z dcéry Šuovej, Kananejky. Ale Hér, prvorodený Júdov, bol zlý v očiach Hospodinových, a preto ho zabil. 4 A Támar, jeho nevesta, mu porodila Fáresa a Zéracha. Všetkých synov Júdových bolo päť. 5 Synovia Fáresovi: Ezrom a Chamul. 6 A synovia Zérachovi: Zimri, Étan, Héman, Kalkol a Dára. Ich všetkých bolo päť. 7 Synovia Karmiho: Achár, ktorý zarmútil Izraela dopustiac sa prestúpenia pri veci, danej pod kliatbu. 8 Synovia Étanovi: Azariáš. 9 A synovia Ezromovi, ktorí sa mu narodili: Jerachmeel, Rám a Kelubai. 10 A Rám splodil Aminadába, a Aminadáb splodil Názona, knieža synov Júdových. 11 A Názon splodil Salmona, a Salmon splodil Boaza. 12 Boaz splodil Obéda, a Obéd splodil Izaiho. 13 Izai splodil svojho prvorodeného Eliába a Abinadába druhého a Šimu tretieho, 14 Natanaela štvrtého, Raddaiho piateho, 15 Ocema šiesteho, Dávida siedmeho. 16 A ich sestry: Ceruja a Abigaiľ. A synovia Ceruje boli: Abišai, Joáb a Azael, traja. 17 A Abigaiľ porodila Amazu, a otec Amazov bol Jeter Izmaelský.

Rôzne rody.

18 A Kálef, syn Ezromov, tiež splodil so svojou ženou Azubou a s Jeriotou synov. A toto boli jej synovia: Ješer, Šobáb a Ardon.
19 A keď zomrela Azuba, vzal si Kálef Efratu, ktorá mu porodila Húra. 20 A Húr splodil Úriho, a Úri splodil Becaleela. 21 Potom vošiel Ezrom k dcére Machíra, otca Gileádovho, a vzal si ju, keď mal šesťdesiat rokov, a porodila mu Segúba. 22 A Segúb splodil Jaira, ktorý mal dvadsaťtri miest v zemi Gileáda. 23 A Gešúr a Sýr vzali od nich dediny Jairove jako i Kenat s jeho mestečkami, šesťdesiat miest. Tí všetci boli synmi Machíra, otca Gileádovho. 24 I po smrti Ezromovej v Kálef-efrate žena Ezromova, Abia, mu porodila Ašchúra, otca Tekoy. 25 A synovia Jerachmeela, prvorodeného Ezromovho, boli: prvorodený Rám, Búna, Oren a Ocem, Achiáš. 26 A Jerachmeel mal i druhú ženu, ktorej bolo meno Atara. To bola matka Onámova. 27 A synovia Ráma, prvorodeného Jerachmeelovho, boli: Maac, Jamin a Éker. 28 A synovia Onámovi boli: Šammai a Jada. A synovia Šammaiho: Nádab a Abišúr. 29 A meno ženy Abišúrovej bolo Abichaiľ, ktorá mu porodila Achbána a Molída. 30 Synovia Nádabovi: Seled a Appaim. A Seled zomrel bez synov. 31 Synovia Appaimovi: Jiši. A synovia Jišiho: Šešan. A synovia Šešanovi: Achlai. 32 Synovia Jadu, brata Šammaiho: Jeter a Jonatán. A Jeter zomrel bez synov. 33 Synovia Jonatánovi: Pelet a Zaza. To boli synovia Jerachmeelovi. 34 A Šešan nemal synov iba dcéry. A Šešan mal egyptského sluhu, ktorému bolo meno Jarcha. 35 A Šešan dal svoju dcéru Jarchovi, svojmu sluhovi, za ženu, ktorá mu porodila Attaiho. 36 A Attai splodil Nátana. A Nátan splodil Zabáda. 37 Zabád splodil Eflála. A Eflál splodil Obéda. 38 Obéd splodil Jehu-va. A Jehu splodil Azariáša. 39 Azariáš splodil Chéleca. A Chélec splodil Elásu. 40 Elása splodil Sismaiho. A Sismai splodil Šallúma. 41 Šallúm splodil Jekamiáša. A Jekamiáš splodil Elišamu. 42 A synovia Kálefa, brata Jerachmeelovho: Méša, jeho prvorodený; to bol otec Zífovcov; a synovia Márešu, otca Hebronovho. 43 Synovia Hebronovi: Kórach, Tappuach, Rékem a Šema. 44 A Šema splodil Rachama, otca Jorkeámovho. A Rékem splodil Šammaiho. 45 A syn Šammaiho bol Máon, a Máon bol otcom Bét-cura. 46 A Efa, ženina Kálefova, porodila Chárana, Mócu a Gázeza. A Cháran splodil Gázeza. 47 A synovia Johedaiho: Régem, Jotám, Géšan, Pelet, Éfa a Šaaf. 48 Ženina Kálefova Maacha porodila Šébera a Tirchana. 49 A porodila Šaafa, otca Madmannu, Ševu, otca Machbénu, a otca Gibee. A dcéra Kálefova bola Achsa. 50 To boli synovia Kálefovi, syna Húrovho, prvorodeného Efraty; Šóbal, otec Kirjat-jearima. 51 Salma, otec Betlehema, Cháref, otec Bét-gádera. 52 A synovia Šobála, otca Kirjat-jearima, boli: Hároe, Chaci-hammenúchot. 53 A čeľade Kirjat-jearima: Jitrovci, Pútovci, Šummátovci a Mišráiti. Z tých vyšli Cáreatovci a Eštaulovci. 54 Synovia Salmu: Betlehem, Netofatovci, Atarot, dom Joábov a Chaci-hammenachtovci, Cáreiti. 55 A čeľade pisárov, ktorí bývali v Jabeci, Tirátovci, Šimátovci, Suchátovci. To sú Kinejci, ktorí pošli z Chamatu, otca to Bét-rechába.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk