Predchádzajúca kapitola

28. kapitola

Dávid prikazuje Šalamúnovi a všetkému ľudu o stavbe chrámu.

1 A Dávid shromaždil všetky kniežatá Izraelove, kniežatá pokolení a veliteľov oddelení, ktorí slúžili kráľovi, a veliteľov tisícov a veliteľov stov a správcov všetkého imania a majetku kráľovho i jeho synov s komorníkmi a s hrdinami jako i všetkých udatných mužov do Jeruzalema.
2 A kráľ Dávid povstanúc na svoje nohy riekol: Počujte ma, moji bratia a môj ľude! Ja som mal umienené vo svojom srdci vystaviť truhle smluvy Hospodinovej dom odpočinutia, aby bol za podnožie nohám nášho Boha, a pripravil som potrebné k staväniu. 3 Ale Bôh mi povedal: Nebudeš staväť môjmu menu dom, lebo si mužom vojen a vylieval si krv. 4 A Hospodin, Bôh Izraelov, si vyvolil mňa z celého domu môjho otca, aby som bol kráľom nad Izraelom na veky, lebo Júdu si vyvolil za vojvodu a v dome Júdovom dom môjho otca a medzi synmi môjho otca sa mu zaľúbilo vo mne, aby ma učinil kráľom nad celým Izraelom. 5 A zpomedzi všetkých mojich synov (lebo Hospodin mi dal mnoho synov) vyvolil si Šalamúna, môjho syna, aby sedel na tróne kráľovstva Hospodinovho nad Izraelom. 6 A riekol mi: Šalamún, tvoj syn, ten vystaví môj dom a moje dvory, lebo som si ho vyvolil sebe za syna a ja budem jemu za otca 7 a postavím pevne jeho kráľovstvo, aby stálo až na veky, ak len bude silný, aby činil to, čo kážu moje prikázania a moje súdy, jako tohoto dňa. 8 A teraz tedy pred očami celého Izraela, shromaždenia Hospodinovho, a tak, čo počuje náš Bôh, ostríhajte a zpytujte všetky prikázania Hospodina, svojho Boha, aby ste dedične vládli tou dobrou zemou a zanechali ju do dedičstva svojim synom po sebe až na veky. 9 A ty, Šalamúne, môj synu, znaj Boha svojho otca a slúž mu celým srdcom a ochotnou dušou, lebo Hospodin zpytuje všetky srdcia a rozumie každému útvaru myšlienok. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti najsť; a jestli ho opustíš, zavrhne ťa navždy. 10 Preto teraz vidz, že si ťa Hospodin vyvolil, aby si vystavil dom za svätyňu. Buď silný a konaj!-

Dávid dáva Šalamúnovi vzor chrámu, zlato a striebro. Povzbudzuje: Buď silný!

11 A Dávid dal Šalamúnovi, svojmu synovi, vzor dvorany Božej a jej domov, jej zásobární, jej vrchných siení a jej vnútorných komôr i domu svätej pokrývky smierenia
12 ako aj vzor všetkého toho, čo bolo v duchu u neho dotyčne dvorov domu Hospodinovho a všetkých komôr dookola pre poklady domu Božieho a pre poklady svätých vecí 13 a pre oddelenia kňazov a Levitov a pre každú prácu služby domu Hospodinovho jako i pre všetko náradie služby domu Hospodinovho. 14 A dal i zlata na váhu na zlaté veci, na všelijaké náradie a na všelijaké nádoby jednej každej služby i striebra na všetky strieborné nádoby na váhu, na všelijaké náradie a na všelijaké nádoby jednej každej služby 15 a váhu na zlaté svietniky a na ich zlaté lampy podľa váhy jedného každého svietnika a jeho lámp a na strieborné svietniky podľa váhy, podľa váhy svietnika a jeho lámp, podľa služby jedného každého svietnika. 16 A dal zlata podľa váhy na stoly chlebov predloženia, na každý zo stolov, i striebra na strieborné stoly 17 a na vidlice, konvice, šialy z čistého zlata a na zlaté kupky s pokrývkou podľa váhy jednej každej kupky a taktiež na strieborné kupky podľa váhy jednej každej kupky. 18 Ale na oltár na kadenie dal najčistejšieho zlata podľa váhy i na podobu voza, na zlatých cherubov, ktorí by rozťahovali svoje krýdla a zastierali truhlu smluvy Hospodinovej. 19 To všetko vraj písmo z ruky Hospodinovej mi dal na srozumenie, všetky práce toho vzoru. 20 A Dávid riekol Šalamúnovi, svojmu synovi: Buď silný a zmužilý a konaj! Neboj sa ani sa nestrachuj, lebo Hospodin Bôh, môj Bôh, je s tebou, nenechá ťa ani ťa neopustí, dokiaľ nedokončíš všetkého diela služby domu Hospodinovho. 21 A hľa, sú tu oddelenia kňazov a Levitov pre všetku službu domu Božieho a budú s tebou v každej práci čo do všetkých ochotných, obdarených múdrosťou ku každej službe, i kniežatá i všetok ľud, hotoví ku všetkému, čo povieš.