Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

27. kapitola

Dvanásť veliteľov a ich čaty, každý mesiac iný.

1 A synovia Izraelovi čo do svojho počtu, hlavy otcov a velitelia tisícov a stov a ich úradníci, ktorí slúžili kráľovi vo všetkých veciach oddelení, ktoré prichádzaly a odchádzaly mesiac po mesiaci, po všetky mesiace roka; jedného oddelenia bolo dvadsaťštyri tisíc.
2 Nad prvým oddelením prvého mesiaca bol Jašobám, syn Zabdielov, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc. 3 Zo synov Fáresových bol jeden hlavou všetkým veliteľom vojsk, prvého mesiaca. 4 A nad oddelením druhého mesiaca bol Achochovec Dodai, a vojvodom jeho oddelenia bol Miklot, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc. 5 Veliteľom tretieho vojska tretieho mesiaca bol Benaiáš, syn Jehojadu, najvyššieho kňaza, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc. 6 Ten istý Benaiáš bol hrdinom medzi tridsiatimi a nad tridsiatimi, a vojvodom jeho oddelenia bol Ammizabad, jeho syn. 7 Štvrtého oddelenia štvrtého mesiaca bol veliteľom Azael, brat Joábov, a Zebadiáš, jeho syn, po ňom, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc. 8 Piateho oddelenia piateho mesiaca bol veliteľom Šamhút Jizrachitský, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc. 9 Šiesteho oddelenia šiesteho mesiaca bol veliteľom Híra, syn Ikkeša Tekoanského, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc. 10 Siedmeho oddelenia siedmeho mesiaca bol veliteľom Chelec Pelonský zo synov Efraimových, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc. 11 Ôsmeho oddelenia ôsmeho mesiaca bol veliteľom Sibbechai Chušatský zo Zerachovcov, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc. 12 Deviateho oddelenia deviateho mesiaca bol veliteľom Abiézer Anatótsky z Benjaminovcov, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc. 13 Desiateho oddelenia desiateho mesiaca bol veliteľom Maharai Netofatský zo Zerachovcov, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc. 14 Jedenásteho oddelenia jedenásteho mesiaca bol veliteľom Benaiáš Piratonský zo synov Efraimových, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc. 15 Dvanásteho oddelenia dvanásteho mesiaca bol veliteľom Cheldai Netofatský z Otniela, a na jeho oddelenie išlo dvadsaťštyri tisíc.

Vojvodcovia nad pokoleniami Izraelovými.

16 Krome toho boli nad pokoleniami Izraelovými zvláštni vojvodovia; vojvodom Rúbenovcov bol Eliézer, syn Zichriho; Simeonovcov Šefatiáš, syn Maachu;
17 Levitov Chašabiáš, syn Kemuelov; Áronovcov Cádok; 18 synov Júdových Elihu z bratov Dávidových; Izachárovcov Omri, syn Michaelov; 19 Zabulonovcov Jišmaiáš, syn Obadiášov; synov Naftaliho Jerimót, syn Azrielov; 20 synov Efraimových Hozeáš, syn Azaziášov; polovice pokolenia Manassesovho Joel, syn Pedaiášov. 21 druhej polovice pokolenia Manassesovho v Gileádsku Jiddo, syn Zachariášov; Benjaminovcov Jaasiel, syn Abnerov; 22 Dánovcov Azarel, syn Jerochámov. To boli velitelia pokolení Izraelových. 23 Ale Dávid ich nespočítal všetkých, tých, ktorí boli vo veku od dvadsať rokov niže, lebo Hospodin povedal, že rozmnoží Izraela jako hviezdy nebies. 24 Joáb, syn Ceruje, bol započal počítať, ale nedokončil; lebo preto povstal hnev na Izraela, ani nebol zaznamenaný ten počet do počtu letopisov kráľa Dávida.

Dávidovi rôzni úradníci.

25 A nad pokladmi kráľovými bol Azmávet, syn Adielov, a nad pokladmi na poli, v mestách a vo vsiach a baštách bol Jehonatán, syn Uziášov.
26 Nad tými, ktorí robili prácu na poli obrábajúc zem, bol Ezri, syn Kelubov. 27 Nad vinicami Šimei Rámatský a nad tým, čo bolo vo viniciach, nad pokladmi vína, Zabdi Šifemský. 28 Nad olivami a nad sykomorami, ktoré boly na nížinách Bál-chanán Gederský a nad pokladmi oleja Joas. 29 Nad veľkým statkom rožným pasúcich v Sárone Šitrai Sáronský a nad veľkým statkom rožným po dolinách Šafat, syn Adlaiho. 30 Nad veľblúdami Obil Izmaelský a nad oslami Jechdeiáš Meronotský. 31 A nad drobným stádom Jazíz Hagarský. Tí všetci boli správcami majetku, ktorý mal kráľ Dávid. 32 A Jehonatán, strýc Dávidov, bol radcom, rozumný to muž, a pisárom, znalým písma, a Jechiel, syn Chachmoniho, bol so synmi kráľovými. 33 A Achitofel bol radcom kráľovým a Chúšai Arechitský priateľom kráľovým. 34 A po Achitofelovi bol Jehojada, syn Benaiášov, a Ebiatár, a veliteľom vojska kráľovho bol Joáb.