Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

26. kapitola

Oddelenie vrátnych.

1 Čo do oddelení vrátnych. Z Kórachovcov bol Mešelemiáš, syn Kóreho, zo synov Azafových.
2 A Mešelemiáš mal synov: Zachariáš bol prvorodený, Jediael druhý, Zebadiáš tretí, Jatniel štvrtý, 3 Élam piaty, Jehochanan šiesty, Eljehoenai siedmy. 4 A Obéd-edom mal synov: Šemaiáš bol prvorodený, Jehozabad druhý, Joach tretí, Sachar štvrtý, Natanael piaty, 5 Ammiel šiesty, Izachár siedmy, Pehulletai ôsmy, lebo ho požehnal Bôh. 6 A Šemaiášovi, jeho synovi, sa narodili synovia, ktorí panovali v dome svojho otca, lebo boli udatní mužovia. 7 Synovia Šemaiášovi: Otni, Refael a Obéd, Elzabad, ktorého bratia boli chrabrí mužovia, Elihu a Semachiáš. 8 Tí všetci, ktorí boli zo synov Obéd-edomových, oni aj ich synovia aj ich bratia, boli jedenkaždý chrabrý muž v sile, spôsobný k službe, šesťdesiati a dvaja, Obéd-edomovi. 9 A Mešelemiáš mal synov a bratov, chrabrých mužov, osemnástich. 10 Aj Chosa, zo synov Meráriho, mal synov, Šimri bol hlavou, lebo hoci nebol prvorodeným, predsa ho jeho otec postavil za hlavu. 11 Hilkiáš bol druhý, Tebaliáš tretí, Zachariáš štvrtý, Všetkých synov a bratov Chosových bolo trinásť. 12 Z tých boly oddelenia vrátnych, z popredných mužov stráží, spolu s ich bratmi, konať svätoslužbu v dome Hospodinovom. 13 A hodili losy jako malý, tak veľký, podľa domu svojich otcov o každú bránu. 14 A padol los na východ Šelemiášovi. I Zachariášovi, jeho synovi, rozumnému radcovi, hodili losy, a jeho los vyšiel na sever. 15 Obéd-edomovi na juh a jeho synom na dom zásob, 16 Šuppímovi a Chosovi na západ s bránou Šallechet na hradskej, vystupujúcej hore, stráž vedľa stráže. 17 Na východ šesť Levitov, na sever na deň štyria, na juh na deň štyria a ku skladišťu po dvoch; 18 čo do staviska Parbar na západ: štyria ku hradskej a dvaja ku Parbaru. 19 To boly oddelenia vrátnych, ktoré boly zo synov Kórachovcov a zo synov Meráriho.

Úradníci nad pokladmi Božími.

20 A čo do Levitov. Achiáš bol nad pokladmi domu Božieho a pre poklady svätých vecí.
21 Synovia Laadánovi, synovia Geršonovcov, pochádzajúci z Laadána, hlavy otcov čeľadí Geršonovca Laadána: Jechielovci. 22 Synovia Jechielovcov: Zetám a Joel, jeho brat, boli nad pokladmi domu Hospodinovho. 23 Čo do Amramovcov, Jiceharovcov, Hebronovcov a Uzielovcov. 24 A Šebuel, syn Geršoma, syna Mojžišovho, knieža nad pokladmi. 25 A jeho bratia od Eliézera: Rechabiáš, jeho syn, a Izaiáš, jeho syn, a Jorám, jeho syn, a Zichri, jeho syn, a Šelomit, jeho syn, 26 ktorý to Šelomit a jeho bratia boli nad všetkými pokladmi svätých vecí, ktoré zasvätil kráľ Dávid a hlavy otcov ako i velitelia tisícov a stov a vrchní velitelia vojska: 27 donesené z vojen a udelené z koristi, to zasvätili opraviť dom Hospodinov. 28 I všetko, čo zasvätil vidiaci Samuel i Saul, syn Kíšov, i Abner, syn Nérov, i Joáb, syn Ceruje; každý, kto niečo zasvätil, oddal to do rúk Šelomita a jeho bratov. 29 Čo do Jiceharovcov. Kenaniáš a jeho synovia boli pre vonkajšiu prácu nad Izraelom za úradníkov a za sudcov. 30 Čo do Hebronovcov. Chašabiáš a jeho bratia, chrabrí mužovia, počtom tisíc sedemsto, boli nad správou Izraela za Jordánom na západ pre všetku prácu Hospodinovu a pre službu kráľovu. 31 Medzi Hebronovcami bol Jeriáš hlavou Hebronovcom po svojich rodoch podľa otcov; v štyridsiatom roku kraľovania Dávidovho boli hľadaní, a našli sa medzi nimi udatní mužovia v Jaazere Gileáda. 32 A jeho bratia boli chrabrí mužovia, počtom dva tisíce sedemsto, hlavy otcov. A kráľ Dávid ich ustanovil nad Rúbenovcami a nad Gádovcami a nad polovicou pokolenia Manassesovho pre všetky veci Božie i pre veci kráľove.