Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

24. kapitola

Dvadsaťštyri oddelení čiže tried synov Áronových.

1 A čo do synov Áronových. Toto boly ich oddelenia. Synovia Áronovi boli: Nádab a Abíhu, Eleazár a Itamár.
2 Ale Nádab a Abíhu zomreli pred svojím otcom a synov nemali; preto potom konali kňazský úrad Eleazár a Itamár. 3 A podelil ich Dávid a Cádok, ktorý bol zo synov Eleazárových, a Achimelech, ktorý bol zo synov Itamárových, podľa ich počtu a úradu v ich službe. 4 A našlo sa, že je viac synov Eleazárových čo do hláv mužov ako synov Itamárových, a podelili ich. Synov Eleazárových bolo šestnásť hláv podľa domu otcov a synov Itamárových podľa domu ich otcov osem hláv. 5 Podelili ich losmi jedných s druhými, spolu, pretože velitelia svätyne a velitelia Boží boli zo synov Eleazárových, i medzi synmi Itamárovými. 6 A popísal ich Šemaiáš, syn Natanaelov, pisár, z pokolenia Léviho, pred kráľom a pred veliteľmi, pred kňazom Cádokom a pred Achimelechom, synom Ebiatárovým, a pred hlavami otcov, otcov kňazov a Levitov, takže jeden otcovský dom bol vzatý losom a zaznamenaný Eleazárovi a vše jeden vzatý Ebiatárovi. 7 A prvý los vyšiel Jehojaribovi, druhý Jedaiášovi, 8 tretí Chárimovi, štvrtý Seorímovi, 9 piaty Malkiášovi, šiesty Mijjaminovi, 10 siedmy Hakkócovi, ôsmy Abiášovi, 11 deviaty Ješuovi, desiaty Šechaniášovi, 12 jedenásty Eljašibovi, dvanásty Jakimovi, 13 trinásty Chuppovi, štrnásty Ješebábovi, 14 pätnásty Bilgovi, šestnásty Immerovi, 15 sedemnásty Chezírovi, osemnásty Happicecovi, 16 devätnásty Petachiášovi, dvadsiaty Jechezkélovi, 17 dvadsiaty prvý Jachinovi, dvadsiaty druhý Gamúlovi, 18 dvadsiaty tretí Delaiášovi, dvadsiaty štvrtý Maazeiášovi. 19 To bola ich úloha čo do ich služby, vchádzať do domu Hospodinovho podľa svojho poriadku, pod správou Árona, svojho otca, tak ako mu prikázal Hospodin, Bôh Izraelov. 20 A čo do ostatných synov Léviho. Zo synov Amramových Šubael, zo synov Šubaelových Jechdeiáš. 21 Čo do Rechabiáša: zo synov Rechabiášových bol hlavou Jišiáš. 22 Z Jiceharovcov Šelomót, zo synov Šelomótových Jachat. 23 A synovia Hebronovi: Jeriáš bol hlavou, Amariáš druhý, Jachaziel tretí, Jekameám štvrtý. 24 Synovia Uzielovi: Mícha, zo synov Míchových Šamír. 25 Brat Míchov Jišiáš, zo synov Jišiášových Zachariáš. 26 Synovia Meráriho Machli a Múši; synovia Jaaziášovi: Beno. 27 Synovia Meráriho po Jaaziášovi: Beno, Šoham, Zakkúr a Hibri. 28 Po Machlim: Eleazár, ale ten nemal synov. 29 Po Kíšovi. Synovia Kíšovi: Jerachmeel. 30 A synovia Múšiho: Machli, Éder a Jerimót. To boli synovia Levitov podľa domu svojich otcov. 31 A hodili aj oni losy spolu so svojimi bratmi, synmi Áronovými, pred kráľom Dávidom, pred Cádokom a Achimelechom a pred hlavami otcov, otcov kňazov a Levitov, prední otcovia každý spolu so svojím menším bratom.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk