Predchádzajúca kapitola

23. kapitola

Šalamún kráľom. Spočítanie a rozdelenie Levitov.

1 A keď už bol Dávid starý a sýty dňov, učinil Šalamúna, svojho syna, kráľom nad Izraelom.
2 A shromaždil všetky kniežatá Izraelove i kňazov i Levitov. 3 A Levitovia boli spočítaní vo veku od tridsiateho roku a vyše, a ich počet bol podľa ich hláv, samých mužov, tridsaťosem tisíc. 4 Z týchto bolo postavených nad dielom domu Hospodinovho dvadsaťštyri tisíc, a úradníkov a sudcov šesť tisíc; 5 štyri tisíce bolo vrátnych a štyri tisíce tých, ktorí chválili Hospodina na hudobných nástrojoch, ktorých som vraj narobil nato, aby chválili. 6 A Dávid si ich rozdelil na oddelenia podľa synov Léviho, podľa Geršona, Keháta a Meráriho.

Geršonovci.

7 Z Geršonovcov boli Laadán a Šimei;
8 synovia Laadánovi: hlavou bol Jechiel, Zétan a Joel, traja. 9 Synovia Šimeiho: Šelomit, Chaziel a Háran, traja. Tí boli hlavami otcov čeľadí Laadána. 10 Synovia Šimeiho: Jachat, Zína, Jehuš a Beria. To boli synovia Šimeiho, štyria. 11 A Jachat bol hlavou, a Zíza bol druhý. Ale Jehuš a Beria nemali mnoho synov a preto boli, čo do otcovského domu, počítaní za jedno.

Synovia Kehátovi.

12 Amram, Jicehár, Hebron a Uziel, štyria.
13 Synovia Amramovi: Áron a Mojžiš. A Áron bol oddelený na to, aby ho posvätil Bôh za najsvätejšieho, jeho i jeho synov, až na veky, aby kadili pred Hospodinom, aby mu svätoslúžili a aby dávali v jeho mene požehnanie až na veky. 14 A čo sa týka Mojžiša, muža Božieho, jeho synovia boli pripočítaní k pokoleniu Léviho. 15 Synovia Mojžišovi: Geršom a Eliézer. 16 Synovia Geršomovi: Šebuel bol hlavou. 17 A synovia Eliézerovi boli: Rechabiáš bol hlavou. A Eliézer nemal iných synov, ale synov Rechabiášových bolo veľmi mnoho. 18 Synovia Jicehárovi: Šelomit bol hlavou. 19 Synovia Hebronovi: Jeriáš, hlava, Amariáš druhý, Jachaziel tretí a Jekameán štvrtý. 20 Synovia Uzielovi: Mícha, hlava, a Jišiáš druhý.

Synovia Meráriho.

21 Synovia Meráriho: Machli a Múši; synovia Machliho Eleazár a Kíš.
22 A Eleazár zomrel a nemal synov iba dcéry, a pobrali si ich synovia Kíšovi, ich bratanci. 23 Synovia Múšiho: Machli, Éder a Jeremót, traja.

Povinnosti Levitov.

24 To boli synovia Léviho podľa domu svojich otcov, hlavy otcov podľa svojho spočítania, zaznamenaní v počte mien podľa svojich osôb, konajúci prácu čo do služby domu Hospodinovho, vo veku od dvadsiateho roku a vyše.
25 Lebo Dávid riekol: Hospodin, Bôh Izraelov, dal svojmu ľudu odpočinutia, a teraz bude bývať v Jeruzaleme až na veky. 26 Ani Levitom nebude viacej treba nosiť svätopríbytok ani niktoré jeho nádoby, potrebné k jeho službe. 27 Pretože podľa posledných nariaďujúcich slov Dávidových boli počítaní synovia Léviho, a to vo veku od dvadsiateho roku a vyše. 28 Lebo ich miesto, kde mali stáť, bolo po ruke synov Áronových k službe domu Hospodinovho, a boli ustanovení nad dvormi a nad komorami a nad očisťovaním všeličoho svätého a pri práci služby domu Božieho 29 jako aj pri chlebe predloženia a pri jemnej múke bielej na obetný dar obilný a na osúchy, upravené na tenko, nekvasené, a pri panvici a pri zarobenom na rajnici a pri všelijakej miere objemu a dĺžky 30 a aby stáli na mieste každého rána oslavovať a chváliť Hospodina, a tak i večer, 31 a pri každom obetovaní zápalných obetí Hospodinovi pri sobotách, pri novmesiacoch a pri výročných slávnostiach v určitom počte podľa poriadku, vzloženého na nich, ustavične pred Hospodinom. 32 A budú strážiť stráž stánu shromaždenia a stráž svätyne jako i stráž synov Áronových, svojich bratov, pri službe domu Hospodinovho.