Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

Šalamún kráľom. Spočítanie a rozdelenie Levitov.

1 A keď už bol Dávid starý a sýty dňov, učinil Šalamúna, svojho syna, kráľom nad Izraelom.
2 A shromaždil všetky kniežatá Izraelove i kňazov i Levitov. 3 A Levitovia boli spočítaní vo veku od tridsiateho roku a vyše, a ich počet bol podľa ich hláv, samých mužov, tridsaťosem tisíc. 4 Z týchto bolo postavených nad dielom domu Hospodinovho dvadsaťštyri tisíc, a úradníkov a sudcov šesť tisíc; 5 štyri tisíce bolo vrátnych a štyri tisíce tých, ktorí chválili Hospodina na hudobných nástrojoch, ktorých som vraj narobil nato, aby chválili. 6 A Dávid si ich rozdelil na oddelenia podľa synov Léviho, podľa Geršona, Keháta a Meráriho.

Geršonovci.

7 Z Geršonovcov boli Laadán a Šimei;
8 synovia Laadánovi: hlavou bol Jechiel, Zétan a Joel, traja. 9 Synovia Šimeiho: Šelomit, Chaziel a Háran, traja. Tí boli hlavami otcov čeľadí Laadána. 10 Synovia Šimeiho: Jachat, Zína, Jehuš a Beria. To boli synovia Šimeiho, štyria. 11 A Jachat bol hlavou, a Zíza bol druhý. Ale Jehuš a Beria nemali mnoho synov a preto boli, čo do otcovského domu, počítaní za jedno.

Synovia Kehátovi.

12 Amram, Jicehár, Hebron a Uziel, štyria.
13 Synovia Amramovi: Áron a Mojžiš. A Áron bol oddelený na to, aby ho posvätil Bôh za najsvätejšieho, jeho i jeho synov, až na veky, aby kadili pred Hospodinom, aby mu svätoslúžili a aby dávali v jeho mene požehnanie až na veky. 14 A čo sa týka Mojžiša, muža Božieho, jeho synovia boli pripočítaní k pokoleniu Léviho. 15 Synovia Mojžišovi: Geršom a Eliézer. 16 Synovia Geršomovi: Šebuel bol hlavou. 17 A synovia Eliézerovi boli: Rechabiáš bol hlavou. A Eliézer nemal iných synov, ale synov Rechabiášových bolo veľmi mnoho. 18 Synovia Jicehárovi: Šelomit bol hlavou. 19 Synovia Hebronovi: Jeriáš, hlava, Amariáš druhý, Jachaziel tretí a Jekameán štvrtý. 20 Synovia Uzielovi: Mícha, hlava, a Jišiáš druhý.

Synovia Meráriho.

21 Synovia Meráriho: Machli a Múši; synovia Machliho Eleazár a Kíš.
22 A Eleazár zomrel a nemal synov iba dcéry, a pobrali si ich synovia Kíšovi, ich bratanci. 23 Synovia Múšiho: Machli, Éder a Jeremót, traja.

Povinnosti Levitov.

24 To boli synovia Léviho podľa domu svojich otcov, hlavy otcov podľa svojho spočítania, zaznamenaní v počte mien podľa svojich osôb, konajúci prácu čo do služby domu Hospodinovho, vo veku od dvadsiateho roku a vyše.
25 Lebo Dávid riekol: Hospodin, Bôh Izraelov, dal svojmu ľudu odpočinutia, a teraz bude bývať v Jeruzaleme až na veky. 26 Ani Levitom nebude viacej treba nosiť svätopríbytok ani niktoré jeho nádoby, potrebné k jeho službe. 27 Pretože podľa posledných nariaďujúcich slov Dávidových boli počítaní synovia Léviho, a to vo veku od dvadsiateho roku a vyše. 28 Lebo ich miesto, kde mali stáť, bolo po ruke synov Áronových k službe domu Hospodinovho, a boli ustanovení nad dvormi a nad komorami a nad očisťovaním všeličoho svätého a pri práci služby domu Božieho 29 jako aj pri chlebe predloženia a pri jemnej múke bielej na obetný dar obilný a na osúchy, upravené na tenko, nekvasené, a pri panvici a pri zarobenom na rajnici a pri všelijakej miere objemu a dĺžky 30 a aby stáli na mieste každého rána oslavovať a chváliť Hospodina, a tak i večer, 31 a pri každom obetovaní zápalných obetí Hospodinovi pri sobotách, pri novmesiacoch a pri výročných slávnostiach v určitom počte podľa poriadku, vzloženého na nich, ustavične pred Hospodinom. 32 A budú strážiť stráž stánu shromaždenia a stráž svätyne jako i stráž synov Áronových, svojich bratov, pri službe domu Hospodinovho.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk