Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

Ktorí prišli za Dávidom do Ciklagu.

1 A toto sú tí, ktorí prišli za Dávidom do Ciklagu, kým bol ešte zavrený a kým sa ešte skrýval pred Saulom, synom Kíša, a boli medzi hrdinami, ktorí pomáhali v boji,
2 ozbrojení lučišťom a bojujúc pravicou i ľavicou kamením i strelami z lučišťa, z bratov Saulových, z Benjamina. 3 Predný bol Achiézer a Joas, synovia Šemau Gibeatského, a Jeziel a Pelet, synovia Azmávetovi, a Berácha a Jehu Anatótsky 4 a Jišmaiáš Gibeonský, hrdina medzi tridsiatimi a nad tridsiatimi, a Jeremiáš, Jachaziel, Jochanan, a Jozabad Gederátsky, 5 Elúzai, Jerimót, Bealiáš, Šemariáš, Šefatiáš Charúfsky, 6 Elkána, Jišiáš, Azarel, Joézer, Jašobám, Kórachovci, 7 Joela a Zebadiáš, synovia Jerochámovi z Gedóra. 8 A z Gádovcov oddelili sa a prešli k Dávidovi do pevnosti na púšť, udatní mužovia, bojovníci, súci do boja, narábajúci so štítom a s ťažkou kopijou, ktorých tvári boli jako tvári ľva, a čo do rýchlosti boli jako srny na vrchoch. 9 Ézer bol prvý, Obadiáš druhý, Eliáb tretí, 10 Mišmanna štvrtý, Jirmiáš piaty, 11 Attai šiesty, Eliel siedmy, 12 Jochanan ôsmy, Elzábad deviaty, 13 Jeremiáš desiaty, Machbannai jedenásty. 14 Tí boli zo synov Gádových, hlavy vojska, čo menší jeden na sto a čo väčší jeden na tisíc. 15 To boli tí, ktorí prešli cez Jordán v prvom mesiaci, keď bol preplnil všetky svoje brehy, a prinútili na útek všetky doliny, na východ i na západ. 16 A prišli aj niektorí zo synov Benjaminových a Júdových až k pevnosti za Dávidom. 17 A Dávid im vyšiel vústrety, odpovedal a riekol im: Ak ste prišli ku mne pre pokoj, aby ste mi pomáhali, bude mi srdce s vami za jedno. Ale ak nato, aby ste ma preľstili a vydali mojim nepriateľom, kým nie je na mojich rukách nijakej ukrutnosti, vtedy nech pohliadne na to Bôh našich otcov a potresce. 18 Vtedy obliekol Duch na seba Amazaiho, hlavu vodcov, ktorý povedal: Tvoji sme, Dávide, a s tebou, synu Izaiho! Pokoj, pokoj tebe, a pokoj tým, ktorí ti pomáhajú! Lebo ti pomáha tvoj Bôh. A tak ich prijal Dávid a dal ich na čelá čiat. 19 Aj z Manassesa prebehli k Dávidovi, keď bol prišiel s Filištínmi proti Saulovi do boja, ale im nepomáhali, lebo poradiac sa poslaly ho preč kniežatá Filištínov a povedaly: Odpadne od nás proti našim hlavám a prebehne k svojmu pánovi Saulovi. 20 Keď išiel do Ciklagu, prebehli k nemu z Manassesa Adnach, Jozabad, Jediael, Michael, Jozabad a Elíhu a Cilletai, hlavy tisícov Manassesových. 21 Aj tí pomáhali s Dávidom proti čate lupičov, lebo všetci boli udatnými mužmi a preto boli veliteľmi vo vojsku. 22 Lebo každého dňa prichádzali bojovníci k Dávidovi, aby mu pomáhali, až ich bol veľký tábor ako tábor Boží.

Ktorí prišli za Dávidom do Hebrona.

23 A toto sú počty čiat ozbrojených do vojska, ktorí prišli k Dávidovi do Hebrona, aby obrátili kráľovstvo Saulovo k nemu podľa slova Hospodinovho.
24 Synov Júdových, nosiacich veľký štít a ťažkú kopiju, bolo šesť tisíc osemsto ozbrojených do vojska. 25 Zo synov Simeonových, udatných mužov, súcich do vojska, sedem tisíc a sto. 26 Zo synov Léviho štyri tisíce šesťsto. 27 A Jehojada bol vojvodom synov Áronových a s ním tri tisíce sedemsto. 28 A Cádok, mládenec, udatný muž, a dom jeho otca, velitelia, dvadsiati a dvaja. 29 Zo synov Benjaminových, bratov Saulových, tri tisíce, lebo doteraz ich väčšina strážila stráž domu Saulovho. 30 Zo synov Efraimových bolo dvadsať tisíc osemsto udatných mužov, mužov slávneho mena domu ich otcov. 31 A z polovice pokolenia Manassesovho osemnásť tisíc, ktorí boli označení podľa mena, aby prišli urobiť Dávida kráľom. 32 A zo synov Izachárových, ktorí rozumeli časom, vediac, čo má robiť Izrael, ich hláv bolo dvesto, a všetci ich bratia robili podľa ich slova. 33 Zo Zabulona vychádzajúcich do vojska, zriaďujúcich sa do boja so všelijakými nástrojami vojennými, bolo päťdesiat tisíc, hotových svorne sa shromaždiť do šíku. 34 Z Naftaliho veliteľov tisíc a s nimi ozbrojených veľkým štítom a kopijou tridsaťsedem tisíc. 35 Z Dánovcov zriaďujúcich sa do boja dvadsaťosem tisíc šesťsto. 36 Z Asera vychádzajúcich do vojska, aby sa zriadili do boja, štyridsať tisíc. 37 A zpoza Jordána z Rúbenovcov a z Gádovcov a z polovice pokolenia Manassesovho so všelijakými nástrojami vojennými, potrebnými do boja, sto dvadsať tisíc. 38 Všetci tí bojovníci, hotoví shromaždiť sa do šíku, prišli úprimným srdcom do Hebrona urobiť Dávida kráľom nad celým Izraelom. Ale aj všetok ostatok Izraela bol ako jedno srdce v tom, aby urobili Dávida kráľom. 39 A boli tam s Dávidom tri dni jediac a pijúc, lebo im pripravili ich bratia. 40 Ale aj tí, ktorí im boli blízko, až po Izachára a Zabulona a po Naftaliho, donášali chlieb na osloch a na veľblúdoch a na muliciach a na voloch, jedivo z múky, hrudy fíkov, sušené hrozno, víno a olej a dovádzali voly a drobné stádo, všetkého množstvo, pretože bola radosť v Izraelovi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk